Saltar navegación.
Inicio

ACTUALIDADE (NOVAS)

 

 

 

Entrega de máscaras ao alumnado

Publicada o 12 de novembro a orde que regula a distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, sinalar que:

 • O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2021-2022. Non ten que presentar solicitude. Entregaránselle de oficio.
 • Ten que presentar solicitude: O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2021-2022 que cumpra algunha das seguintes condicións:
  • Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.
  • Alumnado matriculado en educación especial.
  • Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.
  • Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.
 • SOLICITUDES: Na Secretaría do centro do 15 ao 26 de Novembro.

 

 

 

 

 

 Ao longo deste mes de novembro realizaráse  as  eleccións  para  a renovación parcial dos membros do

Consello Escolar,que  foron  adiadas  o  pasado  curso  escolar  por  mor  da  COVID-19, 

tal e como está marcado na resolución de 20 de setembro de 2021.

 

 CALENDARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axudas curso 2021/22

 ORDE do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2021/22 (código de procedemento ED330B)

• A quen vai dirixida?

 - Fondo solidario de libros de texto a 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria.

 - Axudas para adquirir libros de texto a 1º e 2º de educación primaria.

 - Axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria.

 • Cal é o prazo para presentar as solicitudes?

 Dende o 21 de maio ata o 22 de xuño, ambos incluídos.

 • Onde se presentan as solicitudes?

 Poderanse presentar as solicitudes presencialmente no centro. A solicitude será única para todos os fillos ou fillas.

Preferiblemente, por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal. Neste caso, será necesario a presentación dunha solicitude por alumno ou alumna.

• Que documentación debedes presentar para tramitar o procedemento?

 - Solicitude (Anexo I) e o Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

       Podedes descargar os documentos dende aquí ANEXO I e ANEXO II (están os dous no mesmo documento)

 - Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o/a alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar. 

 -En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor. 

        Excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:

        1º. Certificado ou volante de convivencia.

        2º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

 - Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia. 

 - Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

 - Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

 - Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia. 

 - Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor o titores carezan de DNI e NIE.   

 • Devolución dos libros de texto do curso 2020/2021.

 O alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria deberá entregar os libros de texto ao titor ou titora cando  llo  comuniquen.

  • Outras datas de interese:

 -Publicación da listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas: 28 de xuño de 2021.

 -Período de reclamación: 29 e 30 de xuño de 2021.

 -Publicación da listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas: 1 de xullo de 2021.

  

 

 

 

 

Admisión 2021/2022

Rematado o prazo de  presentación de solicitudes, todas as solicitudes presentadas en prazo quedan admitidas.

Lembrámoslles que o prazo de formalización de matrícula abrangue do 20 ao 30 de xuño.

Seguiremos publicando as novidades na páxina web e no blog do centro.  

 

Información sobre o proceso de admisión

Lexislación

Calendario admisión curso 2020/2021

Anuncio do sorteo anual de letras de prioridade no procedemento de admisión de alumnado

Enlace á plataforma de Admisión Alumnado

 INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2021/22

CENTRO  DE ADSCRICIÓN: I.E.S. “A  Nosa  Señora  dos  Ollos  Grandes” (enlace a web) (PARA CALQUERA DÚBIDA CONTACTAR CO IES)

 

 

1ª FASE: SOLICITUDE DE RESERVA

Exclusivo para o alumnado procedente dos centros adscritos, non é para alumnado que se escolariza por primeira vez en 4º de E. Infantil, nin para cambiar de centro, tampouco teñen que reservar os que estando matriculados no CEIP Plurilingüe  Virxe  da  Luz, queiran seguir nel, posto que siguen por norma

 

1.       Do 11 de xaneiro ata o 8 de febreiro, ambos incluídos, reserva de praza no centro de orixe (centro no que cursa 6º de E. Primaria). Entrega Anexo I (centros adscritos).

 

2.       Data do sorteo público de letra de prioridade dos apelidos a efectos de desempate: última semana de febreiro.

 

3.       Publicación de postos escolares vacantes: Antes do 1 de marzo (premer

 

2ª FASE: SOLICITUDE DE ADMISIÓN EN CENTROS NON ADSCRITOS  

 

 

 4.  Solicitude de admisión mediante a presentación do Anexo II (modelo ED550B) no centro solicitado no primeiro lugar de preferencia: Prazo do 1 ata o 22 de marzo, ambos incluídos, ata as 14:00 horas no centro. Ata sa 24:00 en sede electrónica.

 5.   Do 25 de marzo ata o 9 de abril,ambos incluídos, entrega de documentación xustificativa dos méritos alegados, cando a demanda de prazas escolares sexa superior á oferta.

 6.     Día 23 de abril ás 14:00 horas, publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas no taboleiro interior do centro.

 7.     Reclamacións ás listaxes provisionais: nos 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

 8.    Día 14 de maio as 14:00 hora, publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas   no taboleiro interior do centro.

 9.    Adxudicación subsidiaria de praza noutro centro ao alumnado non admitido (por parte da comisión de escolarización, tendo en conta os centros solicitados no modelo ED550B no 2º lugar e seguintes)

 

3ª FASE: MATRÍCULA (prazo non aberto)

 1. Formalización da matrícula en E. Infantil e Primaria: 20 de xuño – 30 de xuño.
 2. Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo.
 3. Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelato: 1-10 de setembro.

 

 

 

 

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2021 - 2022.

ALUMNADO DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

 

RESERVA DE PRAZA/SOLICITUDE DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2021/2022

 

O alumnado de 6º de primaria do C.E.I.P.  Plurilingüe  Virxe  da  Luz que durante o curso 2021-2022 desexe cursar 1º da E.S.O. no I.E.S. Nosa  Señora  dos  Ollos  Grandes, centro ao que estamos adscritos, terán que entregar a solicitude de reserva de praza do día 11 de xaneiro ao 8 de febreiro na secretaría do noso centro (anexo I). Tamén poden presentar a solicitude na sede electrónica da Xunta de Galicia ou a través da aplicación admisionalumnado (https//www.edu.xunta.es/admsionalumnado).

Se deciden optar por un centro distinto ao que lles corresponde por adscrición terán que entregar a solicitude de admisión de praza do día 1 ao 20 de marzo (anexo II). A solicitude de admisión a presentarán a través da aplicación admisionalumnado (https//www.edu.xunta.es/admisionalumnado). Tamén poderán presentar a solicitude de forma presencial no centro que elixiron como primeira opción ou na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Anexo I- Reserva de praza no IES Nosa  Señora  dos  Ollos  Grandes (11 de xaneiro ao 8 de febreiro)

Anexo II- Solicitude de admisión en centro distinto (1 ao 20 de marzo)

Aplicación admisionalumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/)

Enlace á sede electrónica

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ  DE  NOVEMBRO

   BO  PROVEITO, CansoCansoCanso !

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ  DE  OUTUBRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú  para  o  primeiro  mes  do  curso  2020 - 2021.

Bo   proveito!!

                                                                                                                     

 

Estimadas familias:

  Segundo  o  punto  6  das  Instrucións  do  27  de  abril  de  2020, da  Dirección  Xeral  de  Educación, Formación Profesional  e  Innovación  Educativa  para  o  desenvolvemento  do  terceiro  trimestre  do  curso   académico  2019/20, nos  centros  docentes  da  Comunidade  Autónoma  de  Galiciapoden  consultar  as  adaptacións  das  programacións do  terceiro  trimestre  nesta  páxina  web nos  seguintes  enlaces:

                   * 1º  Educación  Primaria                                            * 4º Educación Primaria                  

                    * 2º Educación Primaria                                                  * 5º Educación Primaria

                                      * 3º Educación Primaria                                              * 6º Educación Primaria

 

 

 

 

 

 

 

 Aviso para as familias

 

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020.

Acordo sobre o restablecemento do procedemento de admisión de alumnado do 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/21.

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.

 

Novos prazos do proceso:

 Atenderánse as dúbidas no enderezo electrónico:

 ceip.virxedaluz@edu.xunta.es

ou no teléfono do centro: 982870645 

en horario de 10h a 13h.

 

 

 

Suspensión das actividades lectivas

Segundo a comunicación efectuada polo presidente da Xunta de Galicia aos medios hoxe pola mañá e as instruccións da Consellería de Educación de última hora da tarde, infórmase á comunidade educativa do C.E.I.P. Plurilingüe  Virxe  da  Luz que a actividade lectiva do centro cesará a partir do vindeiro luns 16/03/2020 por un período de 14 días.

Mañá, venres 13/03/2020, o centro permanecerá aberto no seu horario habitual para a atención do alumnado naqueles casos nos que as familias non tiveran tempo aínda para organizar a súa estancia nos fogares. Non obstante, a recomendación da Administración é a de que estes non acudan aos centros.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      NOVAS  CURSO 2020/21

       AVISOS IMPORTANTES
 

 

CALENDARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mércores, 11 de setembro, o alumnado dos cursos de 5º e 6º de Educación Infantil e os de Educación Primaria comezarán en horario habitual de 8:55 a 14:50 horas.Os alumnos de 4º curso de Educación Infantil terán un período de adaptación e serán informados polo titor de antemán.

 

 

 

 

 

 

 

CURSO  2019-2020

 

 

 

 

Listado  definitivo  o  día  5  de  xullo.

Entrega  dos  vales  os  días  3   e  5  de  xullo, os que non se recollan  eses  días, faráse  en  setembro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNS  20  E  MARTES  21  DÍAS  DE  LIBRE  DISPOSICIÓN.

 

 

 

O  vindeiro

 

a

 

 

estará

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiamos de mes e de menú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ  DE  OUTUBRO

 

 

 

 

MENÚ  DE  SETEMBRO

 

 

 

 

 

 

 

  NOVAS   CURSO 2018/19

        AVISOS IMPORTANTES

 

 

O  vindeiro   mércores  12  comezamos un  novo  curso  con  mestres  novos  e  outros  xa  coñecidos.

A  entrada  faráse  como  sempre  ás  8:55  e  cada  grupo  de  alumnos  irá  acompañado  polo  seu  titor/a  dende  o  recibidor  do  colexio ata  a  súa  clase.

Os  de  nova  incorporación (4º  de  E.I.) serán  avisados  pola  súa  titora  do  horario  a   seguir, aínda que a entrada  este  día  será  ás  10:00  horas.

Todo  o  equipo  de  mestres  vos  desexamos  un  bo  comezo  de  curso.

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVAS   CURSO 2018/19

 

AXUDAS FONDO LIBROS (aquí)

 

 

 Convocatoria del fondo solidario de libros de texto y ayudas para libros de texto y material escolar para el alumnado de primaria, ESO y educación especial para el curso escolar 2018/2019

 
 
Lun, 21/05/2018 - 09:30
 

Se junta la Orden de 9 de mayo de 2018 por la que se regula la participación en el fondo solidario de libros de texto y se convocan ayudas para adquirir libros de texto y material escolar destinadas al alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obligatoria y educación especial en centros docentes sostenidos con fondos públicos, para el curso escolar 2018/19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOVAS   CURSO 2017/18

ADMISIÓN DE ALUMNADO E RESERVA DE PRAZA

EN CENTROS PÚBLICOS EN GALICIA PARA O CURSO 2018/19

 

O vindeiro 1 de febreiro iniciarase o procedemento de admisión de alumnado

para o vindeiro curso 2018/19.

 

Reserva de Praza para o centro adscrito: IES Ollos Grandes 

alumnado de 6º de primaria, do 1 ao 15 de febreiro.

Presentarase neste centro o formulario de solicitude que lles facilitaremos

a través do alumnado ou que se pode descargar na páxina web da

Consellería de Educación. (Anexo I).


 

Solicitude de admisión (alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil

-3 anos-/alumnado  Primaria) do 1 ao 20 de marzo. Presentarase no centro

o formulario de solicitude, que se facilitará na secretaría e tamén está disponible

na páxina web da Consellería de Educación (Anexo II).

A solicitude de admisión poderase realizar por internet na aplicación informática

"admisión de alumnado": https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

 

 

Formalización de matrícula en educación infantil e primaria do 20 ao 30 de xuño.

Cubrirase o formulario Anexo III que se pode descargar da páxina web da

Consellería de Educación ou solicitar na secretaría do centro.

 

NORMATIVA REGULADORA DO PROCESO DE ADMISIÓN

E MANUAIS PARA AS FAMILIAS

 

 INFORMACIÓN PÚBLICA ADMISIÓN 2018/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOVAS

 

Participación no fondo solidario de libros de texto,

convocatoria de axudas para adquirir libros de texto

e material escolar.    MODELO SOLICITUDE (ANEXO I)

 MODELO SOLICITUDE (ANEXO I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2017/18

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA:

Prazo: Do 20 ao 30 de xuño para o alumnado de educación infantil admitido.

A partir do día 1 de Xuño disporá aquí do impreso para a formalización

da Matrícula (ANEXO III-1), poderá cubrilo cos datos que se lle piden,

imprimilo e entregalo no centro educativo.

Asimesmo poderá consultar aquí a documentación que deba acompañar.

 

 

 

 

Calendario escolar 2016/2017
 
 
Mér, 15/06/2016 - 09:23
 

Xúntase a Orde do 7 de xuño de 2016 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2016/17 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

 

                                                                                        

Convócanse as axudas do fondo solidario para 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria, as axudas para adquirir libros de texto en 1º e 2º e as axudas para adquirir material escolar destinadas a toda a educación primaria para o curso escolar 2016/17.

Remata o prazo para as solicitudes o 23 de xuño de 2016.

As persoas beneficiarias de libros procedentes do fondo solidario ou de axudas para adquirir libros de texto teñen a obriga de devolver os recibidos no curso 2015/16 antes do día 23 de xuñlo.

Enlace coa información:

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/18993 

 

 

 

 

 

 

ADMISIÓN  DE  ALUMNOS  2016/17

 

 

 

 

O prazo de Solicitude de Admisión de alumnos para o curso 2016/17, vai desde o martes día 1 de marzo de 2016 ata o martes 29 de marzo de 2016
Deberáse ter en conta que  o periodo comprendido entre o  luns 21 de marzo ata o luns 28 de marzo é NON LECTIVO (Calendario Escolar 2015/16)

            A documentación a presentar será a seguinte:

                                        1-Instancia (Anexo II), Orixinal e copia para ser selada.(Recollerase no centro ou poden baixala desde a WEB facendo CLIC aquí).

                                        2-Libro de Familia (Orixinal e copia de tódalas follas para seren cotexadas).

                                        3-Copia do DNI do/da/ proxenitores/as ou titor/a/s.

 

 

 

 

 

 

A Consellería de Educación ven de publicar na súa páxina WEB o

 

"Inicio do procedemento de admisión de alumnos para o Curso 2016/17".

 

Pode consultarse toda a documentación neste enlace

 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/18048

 

 

 

 

 

 

 

CURSO  2015 - 2016

 

O  vindeiro  xoves  10  comezamos un  novo  curso  con  mestres  novos  e  outros  xa  coñecidos.

A  entrada  faráse  como  sempre  ás  8:55  e  cada  grupo  de  alumnos  (1º-2º, 3º-4º  e  5º-6º)  irá  acompañado  polo  seu  titor/a  dende  o  recibidor  do  colexio ata  a  súa  clase.

Os  de  nova  incorporación (4º  de  E.I.) serán  avisados  pola  súa  titora  do  horario  a   seguir.

Todo  o  equipo  de  mestres  vos  desexamos  un  bo  comezo  de  curso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

Curso  2015-16

 

  LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS 

TODOS OS ALUMNOS FORON ADMITIDOS

 

https://www.edu.xunta.es/buzoninformes/files/fl003_definitiva_adm_270105...

 

 

 

 

 

 

LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2015/16

Visitade o blog do colexio  VIRXE DA LUZ

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO  ESCOLAR  2015/16

 

 

 http://www.edu.xunta.es/web/calendarioescolar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O vindeiro mércores 1 de outubro comezará a xornada partida,  este  curso  que  acaba  de  comezar  ten  unha  modificación  na  xornada, ansiada  e  desexada  xa  fai  tempo  e  que  por  fin  se  vai  poder  levar  a  cabo, quedando  do  seguinte  xeito, sempre suxeito a "pequenas" modificacións por reaxustes:

o  

Entrada  ás  8:45

o  

Saída  ás  14:50

A   ORDE do 13 de xuño de 2014 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2014/15 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.de Galicia. (DOG Núm. 120  Xoves, 26 de xuño de 2014) deixa os seguintes puntos:

1.      

O curso académico abranguerá desde o día 1 de setembro de 2014 ata o 31 de agosto de 2015.

2.      

Os comedores escolares funcionarán en educación primaria desde o día 10 de setembro de 2014 ata o 19 de xuño de 2015.

3.      

Actividades lectivas

4.    

No 2º ciclo de educación infantil, na educación especial e na educación primaria, a impartición efectiva de clases realizarase do día 10 de setembro de 2014 ao 19 de xuño de 2015, ambos os dous inclusive.

5.    

Períodos de vacacións

·        

Nadal: desde o día 22 de decembro de 2014 ata o día 7 de xaneiro de 2015, ambos inclusive.

·        

Entroido: días 16, 17 e 18 de febreiro de 2015.

·        

Semana Santa: desde o día 30 de marzo ata o 6 de abril de 2015, ambos inclusive.

 

6.    

Días non lectivos

-      

3   de  novembro  de  2014

-      

4   de  maio  de  2015

-      

Ademais dos anteriores, sen prexuízo do establecido no artigo 8.3 e co fin de unificar a celebración dos patróns de cada nivel educativo, establécese o Día do Ensino coa consideración de non lectivo para efectos académicos e que no curso 2014/15 se celebrará o 31 de outubro de 2014.

 

 

A directora do centro

 

 

 

Asdo: PILAR  GARCÍA  RODRÍGUEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO  2014 - 2015

 

 

 

 

 

El  10  de  septiembre  a  las  9:05  os  esperamos  a  todos  en  el  cole, cada  tutor  acompañará  a  sus alumnos  hasta  su  aula, donde  se  les  darán  indicaciones  del  horario  para  este  nuevo  curso  que  va  a  comenzar.

 

 

Los  alumnos  que  no  hagan  uso  de  comedor  saldrán  a  las  13:45, mientras  que  los  que  sí  lo  utilicen  realizarán  la  salida  a  las  14:30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO  2014-2015

 

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ORDE do 13 de xuño de 2014 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2014/15 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.(  D.O.G. Xoves, 26 de xuño de 2014)

  http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140626/AnuncioG0164-180614-0003_gl.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserva un lugar para los / NIÑOS AS / AS DE 3 AÑOS

 

. 1 - Documentos requeridos:

 • Impreso oficial de solicitud de admisión (se puede recoger en el escritorio o bajar el archivo de registro).

. 2 - Fecha límite de inscripción:

              Desde el día 1 al 31 de marzo  

  

Documentación a registrar oficialmente:

 1. La formalización oficial de la inscripción. (Recopilación del centro o descargar el archivo en la parte inferior de esta página.) 
 2. Copia del libro de familia o el registro civil correspondiente.
 3. Informe médico.
 4. Una fotocopia del registro de las vacunaciones.
 5. Fotocopia de la Seguridad Social o seguro médico.
 6. Dos fotos de pasaporte.

Fecha límite para cumplimentar el registro:

           Desde 20 hasta 30 junio

 

AdxuntoTamaño
20150617_calendarioescolar.pdf622.36 KB
admitidos.pdf102.13 KB
Resumo DOG Fondo Libros 2021-22.pdf64.75 KB