Topic outline

  • RECOMENDACIÓNS TRABALLO E CONTACTO

    CONTACTO PROFESORADO 5º PRIMARIA _ 6º PRIMARIA

    Empregaremos o sistema Edixgal.  Cada profesor/a subirá actividades de repaso de cada unha das materias para reforzar as destrezas e contidos traballados. 

    Recomendamos a lectura diaria e programar un tempo, similar ao escolar, para manter a disciplina e o ritmo habitual.

    Área de Relixión.          ACTIVIDADES 3º TRIMESTRE