ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

RENOVACIÓN PARCIAL 

DO CONSELLO ESCOLAR

SECTOR NAIS e PAIS (2021 – 2024)

 

No mes de NOVEMBRO convócanse ELECCIÓNS PARA O CONSELLO ESCOLAR. Consiste nunha renovación parcial dos membros do Consello Escolar, órgano colexiado de control e xestión do Centro, con representación dos distintos sectores que constitúen a comunidade educativa (pais/ nais, profesorado, Concello e ANPA). Coa finalidade  de animarvos a participar no proceso electoral, informámosvos deste proceso que afecta ao sector de nais/pais. A organización e supervisión electoral correspóndelle á XUNTA ELECTORAL, presidida polo director e integrada por un pai/nai, un mestre/a, e un persoal non docente. Co obxecto de manter os períodos de renovación, os membros do consello escolar elixidos conforme o proceso adiado no curso 2020/21 serán nomeados por un período de tres cursos escolares. Os seus membros son:

- Presidente: Miguel González Barreira (director) 

- Vogal 1: Ana Mª Iglesias Iglesias (mestra)    

- Vogal 2: Mª Teresa Rois Jordedo (nai)

- Vogal 3: Ana Eva Cameselle Fernández (Persoal non docente)

 

A QUEN SE ELIXE?: 2 pais/nais que vos representarán no Consello Escolar. O Consello Escolar deste Centro está integrado por 5 pais/nais, sendo un deles representante da ANPA. Agora elíxense 2 membros pois se trata dunha elección parcial mediante votación das familias. Un deles será elixido mediante votación das familias e o outro representante será elixido pola ANPA como representante de dita asociación no Consello Escolar.

 

QUEN PODE SER CANDIDATO/A?: todos os pais, nais ou titores legais que teñan fillos/as matriculados/as no Centro e incluídos no Censo Electoral. O prazo de presentación de candidaturas empeza o día 8 de novembro e remata o 15 de novembro ás 14:00h. Os interesados/as deberán cubrir e asinar este IMPRESO DE CANDIDATURA e presentalo na secretaría do Centro. Tamén se pode enviar mediante e-mail a ceip.serra.vincios@edu.xunta.gal. A proclamación das candidaturas farase o día 16 de novembro.

 

QUEN PODE VOTAR?: todos os pais, nais ou titores/as legais que teñan alumnos/as matriculados/as no Colexio e estean incluídos no censo que se exporá o día 16 de novembro no taboleiro de anuncios. Debedes comprobar se estades incluídos no censo e se os datos son correctos. De non ser así, é necesario facer a reclamación pertinente. O voto será directo, secreto e non delegable. Terán dereito a voto tanto o pai como a nai do alumno/a, ou de ser o caso o seu titor legal. Para poder facer uso do seu dereito ao voto, deben acreditarse (DNI, pasaporte, carné de conducir, etc.).

 

PARA QUE SERVE?: o Consello Escolar é o órgano colexiado de control e xestión do centro que terá entre outras as seguintes competencias: participar na selección do director/a, aprobar e avaliar os proxectos e as normas (Proxecto Educativo de Centro - PEC, Normas de Organización e Funcionamento - NOF, Programación Xeral Anual - PXA), coñecer a resolución de conflitos disciplinarios, promover a conservación e renovación das instalacións, analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, etc.

 

CANDO SE VOTA?: A votación terá lugar no Colexio (NO PORCHE EXTERIOR DA ENTRADA PRINCIPAL) o martes día 23 de novembro, de 9:00h a 09:30h, de 13:30 a 14:15h. e de 17:30h a 18:30h.

 

Co fin de poder levar a cabo o proceso electoral polo que se nomearán os novos membros do Consello Escolar e dada a importancia deste órgano, animamos aos pais/nais do centro a participar nas eleccións presentando a súa candidatura ou votando con liberdade a quen mellor lles pareza.

CENSO DE RESPONSABLES

A xunta electoral fai público o censo de responsables do alumnado para poder votar nas eleccións ao Consello Escolar:

 

PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS/AS

A xunta electoral fai público o seguinte listado de nais e pais que presentan a súa candidatura para as eleccións ao Consello Escolar:

  

 RESULTADOS DAS VOTACIÓNS E COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR

Os resultados do escrutinio do sector pais/nais e a nova composición do Consello Escolar podedes consultalos clicando na imaxe:

 

AdxuntoTamaño
MODELO CANDIDATURA C.E. PAIS.pdf185.57 KB