Adaptación á situación COVID-19 no curso 2020/21

AVISO

Atendendo ás novas medidas adoptadas pola Xunta de Galicia como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma, as citas para as titorías dos distintos niveis e especialidades realizaranse de xeito non presencial (ata o 17 de febreiro).

CURSO 2020-2021: ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19

Este Plan de Adaptación do CEIP Ramón Cabanillas á situación COVID19 redactado polo Equipo COVID do centro, en base ás instrucións actualizadas da Consellería de Educación, ás aportacións realizadas pola comunidade educativa do centro (profesorado,ANPA e persoal non docente) está pendente de completar e actualizar coas medidas solicitadas ao Concello de Santiago de Compostela (empresa de limpeza e comedor) e ás empresas do transporte escolar, tras o que será definitivo.

PLAN COVID CEIP. RAMÓN CABANILLAS  (VERSIÓN 4.0)

PROTOCOLO XERAL (ACTUALIZACIÓN 4 /11/2020)

PLAN DE CONTINXENCIA  (ACTUALIZACIÓN NOVEMBRO 2020)

ENTRADAS E SAÍDAS ESPAZOS DE RECREOS