Documentación oficial

Proxecto educativo, programacións e proxectos de innovación

 


  PROXECTO EDUCATIVO

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

MATERIAS   1ºEP 2ºEP 3ºEP 4ºEP 5ºEP 6ºEP
TRONCAIS CIENCIAS SOCIAIS
CIENCIAS NATURAIS
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA
MATEMÁTICAS
INGLÉS
   TODOS OS CURSOS
LINGUA GALEGA E LITERATURA  
ESPECÍFICAS EDUCACIÓN FÍSICA  
EA: MÚSICA  
EA: PLÁSTICA  
VALORES SOCIAIS E CÍIVICOS  
RELIXIÓN CATÓLICA  

PROXECTOS. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación diagnóstico


 

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, prevé nos seus artigos 21 e 29 a realización dunha avaliación de diagnóstico de carácter censual que se deberá levar a cabo en todos os centros educativos.
A finalidade da avaliación de diagnóstico é contribuír a determinar o nivel de desenvolvemento das competencias básicas do alumnado, de cara a promover accións de mellora do sistema educativo. En consecuencia, será formativa e orientadora para os centros e informativa para as familias e o conxunto da comunidade educativa. Así mesmo, carecerá de efectos académicos para o alumnado.
As probas versarán sobre as competencias básicas establecidas nos decretos 130/2007, do 28 de xuño e 133/2007, do 5 de xullo, polos que se establecen, respectivamente, os currículos de educación primaria e educación secundaria obrigatoria.Distribuir contido