Libros de texto, novos grupos, material escolar


Grupos e material escolar

 • De non estar especificado, o material será o mesmo para cada nivel.
 • En cumprimento da normativa legal relativa á Protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais do alumnado, a letra do grupo ao que sexa adscrito o alumnado en 4º de EI, 1ºEP, 3ºEP e 5ºEP, será remitida ás familias a través do correo electrónico facilitado no seu día e as listaxes poderán consultarse asimesmo, unha vez publicadas, no taboleiro de anuncios do centro. O mesmo precedemento seguirase no relativo ás materias optativas e clubs de ciencias e letras.

NIVEL
  GRUPOS       MATERIAL
 • 4º EI
  Unha vez rematada a matrícula: correo-e e taboleiro  

O mandilón será da cor do grupo respectivo en cada nivel de ed. infantil.

 

-Pendente ata inicio de curso-

 • 5º EI
  =
    -Pendente ata inicio de curso-
 • 6º EI
  =
   

NIVEL   GRUPOS   OPTATIVAS E CLUB   MATERIAL
 • 1º EP
  correo-e e taboleiro        
 • 2º EP
  =
   
 • 3º EP
  correo-e e taboleiro    
 • 4º EP
  =
  correo-e e taboleiro  
 • 5º EP
  correo-e e taboleiro  

correo-e e taboleiro

 
 • 6º EP
  =   correo-e e taboleiro  

Organización do inicio de curso.

Como aparecerá recollido na orde do calendario escolar para o curso 2020-2021, as clases en Infantil e Primaria darán comenzo o día 10 de setembro. 

A organización tando do inicio de curso como do seu desenvolvemento estará en función da situación sanitaria así como das instrucións que a tal efecto remita a Consellería de Educación.