Secretaría

AXUDAS ADQUISICIÓN LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR E FONDO LIBROS

LISTAXE DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PRIMARIA

 LISTAXE PROVISIONAL DO FONDO SOLIDARIO PARA O CURSO 19/20

LISTAXE DEFINITIVA DO FONDO SOLIDARIO PARA O CURSO 19/20

A listaxe provisional indica o número de libros que corresponde a cada alumno que solicitou o fondo. Aínda que na publicación indique que lle corresponden máis de 3 libros, nós en Primaria (de 3º a 6º ) pedimos como máximo 3 libros.

O día 8 publicarase a listaxe definitiva na que se asignan libros concretos ao alumnado.

Prazo

Ata o 21 de xuño 2019.  Presentarase unha solicitude por familia.

 

Calendario:

21 de xuño.-Data límite para devolver os libros de fondo solidario (en bo estado)

3 de xullo.- Publicación da listaxe provisional de solicitudes admitidas para fondo solidario de libros de texto.

4 e 5 de xullo de 10:00h a 14:00 h entrega de cheques de axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar.

Presentación de reclamacións á listaxe provisional de fondo solidario de libros de texto.

8 de xullo .- Publicación da listaxe definitiva de solicitudes admitidas para fondo solidario de libros de texto.

 

 

ADMISIÓN CURSO 2019/2020

 ADMISIÓN 2019/2020

(Actualizado 16/05/19: listaxes definitivas de admisión)

Desde o día 1 ao 15 de febreiro está aberta a fase de reserva para o alumnado procedente de centros adscritos.

Unha vez rematada a fase de reserva informamos que todo o alumnado da EEI San Pedro que solicitou praza para 1º EP foi admitido.. Este alumnado deberá formalizar a matrícula do 20 ao 30 de xuño de 2019.

POSTOS ESCOLARES VACANTES CURSO 19/20.

 FASE DE ADMISIÓN. DO 1 AO 20 DE MARZO

Normativa:

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes  sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria,de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de
2013

INSTRUCIÓNS DA DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA O CURSO ACADÉMICO 2019-2020

Esta normativa tamén poden consultala no centro.

 

Poden cubrir o formulario de admisión a través do menú da aplicación https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ a través do menú: Solicitudes - Admisión - Crear. Feito iso poden optar por:

 • Se dispoñen de certificado dixital ou Chave365, presentalo en Sede Electrónica a través da aplicación.
 • Imprimir dito formulario e achegalo ao centro educativo solicitado en primeiro lugar.

 

Desde o centro facilitaremos a copia en papel que tamén poden descargar pinchando no enlace: ED550B

 

 Rematado o prazo para a recollida de solicitudes de admisión, comunicamos que habendo suficientes prazas non será necesario baremar.

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMISIÓN

 

 

 

 

MATERIAL E LIBROS 2018/2019

Preme nas ligazóns para ver a relación de material e as listas dos libros de texto para o ano próximo.

Tanto en Infantil como en 1º e 2º de Primaria non se piden libros de texto. En 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria poden ver listaxe de material e de libros.

PRIMARIA

INFANTIL

Preme na ligazón para acceder á listaxe  do fondo de libros.

Este curso o alumnado con NEAE non entra no fondo, deben vir recoller os cheques para mercar os libros e material da lista específica dada a cada un a fin de curso.

 

FONDO SOLIDARIO CURSO 2018/2019

LISTAXE DEFINITIVA FONDO LIBROS 2018/2019

 

DATAS DE ENTREGA DE CHEQUES:

 • Do 9 ao 11 de xullo en horario de mañán. Si non poden vir persoalmente, autoricen a unha persoa para recollelos.
 • No mes de setembro.

 

 

 

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2018-2019

ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2018/2019

ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2018/2019
LEIS, CALENDARIOS E NOTAS INFORMATIVAS
1. LISTADO DA NORMATIVA SOBRE A ADMISIÓN DO ALUMNADO
2. Lei Orgánica de Educación
3. Decreto 254/2012 do 13 de decembro de 2012
4. Orde de 12 de marzo de 2013
5. Orde do 25 de xaneiro de 2017
6. Intrucións da DXC sobre o proceso de admisión 27/02/2018
7. Postos vacantes curso 18/19
 8.- Calendario do proceso de admisión 2018-2019
 9.- Nota informativa sobre o proceso de admisión

 10.- Centro adscrito: EEI San Pedro

        Centro de adscripción: IES Mendiño

 11.- Aclaracións sobre o empadroamento e a unidade familiar
 12.- Resultado do sorteo de desempate na puntuación final.

 LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS

Pinchando nos enlaces descárgase o arquivo.

  LISTAXE DEFINITVA DE ADMITIDOS ( 14/05 /18 )

 

 O prazo de FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA será do 20 AO 30 DE XUÑO DE 2018.

 

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar

No DOG do día 22 de maio de 2017 pubícase a Orde do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

 

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 23 de xuño de 2017 (este incluído).

 

 

Orde do 16 de maio de 2017

Solicitude (Anexo I)

 

 

A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2017/18, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no dito curso. Se están admitidos en centros docentes distintos, presentarse unha solicitude en cada un dos centros, na cal se incluirán os admitidos nese centro para o curso 2017/18.

 

 

1. Fondo solidario de libros de texto (3º, 4º, 5º e 6º de EP): Pode solicitar todo o alumnado destes cursos, con independencia da renda per cápita; os libros dispoñibles repártense entre os admitidos por orde inversa á renda per cápita, ata que se esgoten, Garantía de 6 libros para renta per cápita igual inferior a 5400€ e 4 libros para renta per cápita igual e ou inferior a 9000€

 

2. Axudas para adquirir libros de texto (1º e 2º de EP):

 

 • Renda per cápita igual ou inferior a 5.400 Є: EP 170 €
 • Renda* per cápita igual ou inferior a 9.000 Є: EP 90 €
 • Alumando de EE ou con discapacidade igual ou superior ao 65 %, 250 €, con independencia da renda.

 

 

3. Axudas para adquirir material escolar (EP): só renda per cápita igual ou inferior a 5.400 €: 50 €. * Non se aplica o límite de renda ao alumnado tutelado pola Xunta de Galicia, ao alumnado de EE ou con discapacidade igual ou superior ao 65 %

 

* Para o cálculo da renda per cápita sumaránse os recadros 380 (base imponible general) e 395 (base imponible do aforro) da declaración de cada declarante.

 

 

As persoas beneficiarias de libros procedentes do fondo solidario do centro ou de axudas para adquirir libros de texto terán as seguintes obrigas:
1. Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros
de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2016/17.
Está excluído desta obriga o alumnado beneficiario de axuda para adquirir libros de texto de 1º e 2º de EP e o alumnado de EE ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %,sempre que os libros ou o material adquirido non se poidan reutilizar.
A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das
axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2017/18.
2. Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo
solidario ou adquirido coas axudas para libros de texto no curso escolar 2017/18 e devolvelos ao rematar este, en xuño ou setembro, segundo o caso.
3. Destinar o importe do vale para libros a adquirir os libros de texto que indique o centro
no que estea matriculado o alumnado.
4. Destinar o importe do vale para material a adquirir o material escolar que necesite.
5. Respectar as obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub
vencións de Galicia
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Guardar

Guardar

PROCESO DE ADMISIÓN 2017/2018

INFORMACIÓN PROCESO DE ADMISIÓN

O PRAZO PARA SOLICITAR PRAZA É DO 1 AO 20 DE MARZO

O horario de atención na Secretaría é o seguinte:

Luns a venres de 9:30 a 10:20

Martes e venres de 13:40 a 14:30

Teléfono: 886120381

A normativa que regula o proceso de admisión é a seguinte:

Solicitude de admisión 2017/2018 (ED550B e  ANEXO A)

ANEXO III - 1.Formulario de matrícula en Educación Infantil e Primaria

Manual para as familias para cubrir o impreso ED550B

Centros de adscripción do CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

 • A EEI San Pedro está adscrita ao noso Centro.
 • O CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas está adscrito ao IES Mendiño.

Vacantes para o curso 2017/2018

Calendario

Calendario de admisión e matrícula para o curso 2017/2018

1. Reserva de praza no centro de orixe: 1 – 15 de febreiro.

2. Data do sorteo público a efectos de desempate: última semana de febreiro.

3. Publicación de postos escolares vacantes: 27 de febreiro.

4. Presentación da solicitude de admisión: 1 – 20 de marzo.

5. Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 23 de marzo a 6 de abril

6. Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: até o    25 de abril.

7. Reclamacións: 5 días hábiles.

8. Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do    15 de maio.

9. Formalización de matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño.

Nota informativa

 Publicaranse as listaxes provisionales de admitidos e non admitidos antes do 25 de abril.

 

 

INFORMACIÓN RESERVA 2017/2018

INFORMACIÓN AOS/ÁS PAIS/NAIS:

 

Está aberto o prazo de reserva de praza para o curso 2017/18.

Os alumnos que continúen neste Centro non deberán reservar a praza por escrito. Os que desexen cambiar de Centro para o curso 2017/18, deberán comunicalo na Secretaría antes do 15 de febreiro.

 

No caso do alumnado de 6º EP que o próximo curso se matricule no IES Mendiño, as familias poderán cumplimentar as solicitudes de reserva de xeito manual (como en cursos anteriores estes alumnos levarán o impreso para asinar) ou a través da aplicación admisión de alumnado. Neste último caso a solicitude igualmente deberase presentar no centro educativo de orixe correctamente cuberto e asinado. Prazo de solicitudes do 1 ao 15 de febreiro.

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2016/2017

                                    

CIRCULAR INFORMATIVA PARA PROFESORES E PAIS DE ALUMNOS SOBRE O PROCESO DE ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN PARCIAL  DO CONSELLO ESCOLAR DO CENTRO

 

Segundo a  Resolución de 26 de setembro de 2016 da Dirección Xeral de Centros e Innovación Educativa,   pola que se establece o calendario para a realización de eleccións de membros dos Consellos Escolares de centros de ensino sostidos con fondos públicos.

 

Remítese información sobre normas e calendario electoral, co fin de dar cumprimento á citada Resolución.

 

·         CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL

 

Membros: Director do centro, un profesor, un pai/nai/titor legal, designados por sorteo público, que se realizou o día 02 de novembro ás 09.30 h. na Secretaría do centro, quedando constituída o día 04 de novembro de 2016, ás 09:30 h.

 

·         MEMBROS QUE SE RENOVAN NO CONSELLO ESCOLAR

 

CINCO profesores elixidos polo Claustro, CINCO pais, dos cales catro son elixidos por votación e un proposto pola ANPA do centro.  Sendo aconsellable que queden alomenos tres máis como suplentes para cubrir posibles baixas que se poidan producir e  UN representante do Concello.

 

·         PROCESO ELECTORAL E CALENDARIO

               

       Publicacións dos censos:                      04.11.16

                Reclamacións dos censos:                     ata o 14.11.16

                Presentación de candidaturas:               do 04.11.16 ata  o 14.11.16 ás 14 h.  

                    Segunda reunión da xunta electoral          15.11.16  

                Sorteo dos membros da mesa electoral:    15.11.16

                Reclamacións:                                      ata o 21.11.16 ás 14,30 h.

                Resolución das reclamacións:                   21.11.16 ás 17 h.

                Proclamación de candidatos:                    22.11.16

       Claustro ordinario de Profesores:              22.11.16 ás 18,30 h. para lectura das normas do

Regulamento Electoral, así como a relación de candidatos.

 

DATAS DE CELEBRACIÓN DAS VOTACIÓNS

 

                Pais de alumnos:  martes 29.11.16  de 14 a 14:30 e desde as 16,30 ás 18 h.

 

.   As candidaturas presentaranse por escrito (os impresos facilítanse na Secretaría do Centro).

.  Cada elector fará constar na papeleta  un máximo de TRES  nomes.

.  Teñen dereito ó voto o pai e a nai ou os titores legais.

.  Para votar acreditarase a personalidade co DNI ou con outro documento oficial.

 

Profesores: martes 29.11.16  ás 18:30 h. en Claustro extraordinario.

               

 

·         PROCLAMACIÓN DOS  CANDIDATOS ELECTOS E PUBLICACIÓN DOS RESULTADOS

 

O día 30.11.16, a Xunta Electoral fará a proclamación dos candidatos electos polos distintos sectores da comunidade escolar e dará traslado das actas correspondentes ó Delegado Provincial da Consellería de Educación da Xunta de Galicia.

 

·         CONSTITUCIÓN DO CONSELLO ESCOLAR

 

O día 13 de decembro, previa convocatoria .

 

Cesantes,  4 de novembro de 2016

                            

          A Directora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO SOLIDARIO CURSO 15/16

 

FONDO SOLIDARIO

Para consultar a listaxe provisional do fondo solidario para 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria pincha no seguinte enlace:

 

LISTAXE PROVISIONAL

SOLICITUDES EXCLUÍDAS: UNHA PARA 3º DE PRIMARIA POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN

Os libros que compoñen o fondo son os dispoñibles no colexio.

Os alumnos que na listaxe non lle correspondeu ningún libro recibirán 6 libros si a renta per cápita e igual ou inferior a 5400€ e 4 libros si a renta per cápita está entre 5400 e 9000€. (Libros mercados polo Colexio que pasarán a formar parte do fondo próximo curso)

Lembrade que o fondo está formado por libros de texto non entran nin cadernos nin diccionarios.

 

Publicarase a listaxe definitiva o 22 de xullo.

 

Poñeremonos en contacto coas familias que non teñan o lote completo para comunicar que libros teñen que mercar. 

 

 

Libros de texto e material escolar curso 16/17

 

 

 

 

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN 

Pinchando nos seguintes enlaces accederá á información que busca:

 

 

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS CURSO 16 - 17

(25 de abril de 2016)

LISTAXE DE ADMITIDOS CURSO 16-17

(30 de abril de 2016)

 

Todos os solicitantes de praza para o curso 16-17 foron admitidos, consulte a lista pinchando no enlace. Hai cinco días de prazo para reclamacións.

O procedemento de admisión está regulamentado pola 

           ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Ademais a Xefatura Territorial de Pontevedra concreta as normas de dita Orde na provincia de Pontevedra para o curso 2016-2017 nunha nota informativa.

Nota informativa da XT de Pontevedra

 IMPORTANTE:

1º. Que cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no
que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos
dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
2º. Que o alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude
de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
3º. Que o alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión
noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de
presentación de solicitudes de admisión.

 

HORARIO DE ATENCIÓN DA SECRETARÍA

De Luns a Venres de 9:30 a 10:20

Ademais: Martes de 10:20  a 11:10 e Venres de 13:40 a 14:30

 

 

Os prazos a ter en conta son:

 • RESERVA DE PRAZA NO CENTRO DE ORIXE: DO 1 AO 15 DE FEBREIRO
 • RENUNCIA Á RESERVA DE PRAZA E PUBLICACION DE POSTOS ESCOLARES VACANTES :ANTES DO 1 DE MARZO
 • PERÍODO DE ADMISIÓN: DO 1 AO 29 DE MARZO (do 21 ao 28 de marzo son vacacións de Semana Santa)
 • PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA NO CASO DE BAREMO:DO 1 AO 12 DE ABRIL
 • PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA NO CASO DE SER PRECISO: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DO 12 DE ABRIL
 • PUBLICACIÓN DE LISTAXES PROVISIONAIS: 25 DE ABRIL
 • PRAZO DE RECLAMACIÓN ÁS LISTAXES PROVISIONAIS: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DO 25 DE ABRIL
 • PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS: ANTES DO 15 DE MAIO
 • FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA EN INFANTIL E PRIMARIA: DO 20 AO 30 DE XUÑO

 

A documentación necesaria é:

 

1. Solicitude de admisión: ANEXO II e ANEXO A,  debidamente cubertos e asinados

2. Fotocopia do DNI do/a alumno/a ou no seu defecto fotocopia da folla do Libro de Familia onde está inscrito

3. Informe médico-sanitario

4. Fotocopia da Tarxeta Sanitaria

5. Fotocopia do boletín de vacinas

6. Elección do Ensino de Relixión ou Atención Educativa segundo modelo que se facilita

7. Tres fotografías tamaño carné

8. Impreso de recollida de datos segundo modelo que se facilita

9. Certificado do Padrón Municipal expedido no Concello ou Certificado expedido polo titular da Empresa e copia do Contrato Laboral

10. Autorización para que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria solicite datos a Axencia Tributaria

11. Outra documentación (familia numerosa, discapacidade, declaración da renda,familia monoparental, ...)

 

 *Os documentos 9, 10 e 11 teñen carácter voluntario pero serán tidos en conta naqueles cursos que haxa que baremar ( deberán ser presentados do 1 ao 12 de abril).

 

 

 

 

 Esta reserva de praza é: 

 

 • Para 1º de ESO no IES Mendiño.
 • Para 1º de educación primaria do alumnado da EEI San Pedro.

 

Vacantes iniciais para curso 2016-2017

 

 LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS

 

4º DE EDUCACIÓN INFANTIL:

1. Alonso Parada, Judith

2. Amoedo Blanco, Martín

3. Álvarez Rodríguez, Pedro

4. Barros Borrego, Eva

5. Cabaleiro Durán, Joel

6. Covelo Estévez, Ainhoa

7. Fernández Rodríguez, María

8. García Cal, Uxía

9. Gómez Puente, Paula

10. Gómez Vallejo, Sabina

11. Iglesias Vázquez, Adrián

12. López Iglesias,  Valeria

13. Martínez Garrido, Hugo

14. Míguez Couto, Paula

15. Montes Campos,Hugo

16. Vázquez García, Eire

 

QUINTO DE EDUCACIÓN iNFANTIL

1. González Vidal, David

 

 PRIMERO DE EDUCACIÓN PRIIMARIA

1. Dávila Táboas, Senén

 

 SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Taboada Vidal, Xiana

 QUINTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Maikel  Fernández Martínez.

Powered by Drupal - Design by artinet