Skip to main content
Iniciar sesión: Acceso

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO. AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR. - CURSO 2020/2021 -

Posted in

Convocatoria Xunta de Galicia: 

https://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros 

Extracto da Orde: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200519/AnuncioG0534-120520-0002_gl.html

DESTINATARIOS DE

 - Axudas para adquirir libros de texto: Alumnado que cursará 1º e 2º de Educación Primaria no 2020-2021.

 - Fondo Solidario de Libros de Texto:  Alumnado que curasará e 3º  e 4º de Primaria no 2020-2021.

 - Axudas para adquirir material escolar:  Alumnado de Educación  Primaria

       Con renda inferior ou igual a 6000€

       Cunha discapacidade igual ou superior ao 65%. 

       En garda ou tutela pola Xunta de Galicia.  

 

O alumnado que cursará  5º e 6º de educación primaria no 2020-2021, ao estar incluído no programa E-Dixgal pode solicitar a axuda para material escolar, pero non para libros de texto.

 

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES

O formulario da solicitude está dispoñible:

 

A solicitude será única para todos os fillos/as que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020-2021. No caso de que a solicitude se tramite por vía electrónica enpregando a aplicación Fondolibros, será necesaria a presentación dunha solicitude por alumno/a. 

  

DOCUMENTACIÓN

  • Anexo I da solicitude e Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar deben entregarse asinadas). Pódese descargar no seguinte ligazón: Anexos I e II.
  • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. En caso de non dispoñer de libro de familia, só en casos excepcionais se poderá aceptar:
    •  Certificado ou volante de convivencia.
    • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
  • En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

 

 LEMBREN

     - Presentar a solicitude, a poder ser antes do 8 de xuño.

     - Debido á situación actual, no centro non se fan fotocopias.

     - Uso obrigatorio de máscara.