Forma de traballar na aula virtual aspectos relacionados coa avaliación.