RESULTADOS ENQUISAS AVALIACION FAMILIAS

Resultado das enquisas cubertas polas familias do alumnado do centro, en base aos seguintes datos: 

Nº total de familias no centro: 218

Alumnado usuario do servizo de comedor: 247

Porcentaxe de participación: 

Enquisa grao de satisfacción das familias co centro, a nivel xeral : 119 respostas; 54,59 % de participación

Enquisa grao de satisfacción do servizo de comedor: 100 respostas; 40,49 %

 

Opinións das familias e respostas do centro: 

Respostas aos comentarios do grao de satisfacción das familias co funcionamento do centro en xeral. 

Respostas aos comentarios sobre o funcionamento do comedor.