Skip to Content

Calendario do procedemento admisión alumnado 2020/2021

Informamos medIante un pequeno cadro resumo, dos diferentes prazos que hai no proceso de admisión e matrícula do alumnado.

Despois de retomarse o proceso de admisión como consecuencia da RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020

Os novos prazos do proceso quedan como segue:

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN 2020 - 2021 (Modificado)

 

 • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.
 • Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.
 • Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.
 • Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.
 • Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020. 

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN

CURSO 2020 -2021 (Modificado pola Resolución do 5 de maio)

RESERVA DE PRAZA PARA CENTROS ADSCRITOS

( IES CACHEIRAS)

Presentar no noso centro , ou ben de xeito electrónico neste enderezo: 

www.edu.xunta.es/admisionalumnado

 Máis información sobre a reserva.

1 ao 17
de
FEBREIRO

SORTEO DESEMPATE
Anuncio sorteo

26 de FEBREIRO

PUBLICACIÓN VACANTES Antes do 1 de MARZO

PRESENTACIÓN SOLICITUDES DE ADMISIÓN

A TRAVÉS DA APLICACIÓN www.edu.xunta.es/admisionalumnado

OU

NO CENTRO DOCENTE

ANEXO II - SOLICITUDE DE ADMISIÓN (Galego)

ANEXO II - SOLICITUDE DE ADMISIÓN (Castelán)

  • Presentar DNI dos proxenitores ou titores/as e do neno/a (se o ten) e Libro de familia
  • Se é unha praza para alumnado de NEAE, achegarase documentación.

IMPORTANTE: A documentación que se presente en calquera trámite do procedemento deberá ser copia cotexada ou traer o orixinal.

Máis información sobre o proceso de ADMISIÓN

1 ao 20
MARZO

do 11 ao 18 MAIO

 

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA BAREMO (1)

(CANDO O NÚMERO DE SOLICITUDES É SUPERIOR AO DE VACANTES)

10 días hábiles a partires do 22 de MARZO

Ata o 26 de MAIO

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS (2)

Antes do 25 de ABRIL

Ata o 9 de XUÑO

RECLAMACIÓNS
5 días hábiles despois da publicación das listaxes provisionais de admitidos. 3 días hábiles despois da publicación das listaxes provisionais de admitidos.

5 días hábiles

3 días hábiles

LISTAXE DEFINITIVA ADMITIVOS (*)

Antes do 15 de MAIO

Ata o 26 de XUÑO

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

 • Formulario de matrícula.                
 • Dúas fotos tamaño carnet.
 • En caso de divorcio ou separación xudicial, copia do convenio regulador ou sentenza 

ENLACES DOS IMPRESOS PARA O CENTRO

Tódolos formularios e impresos tamén están á vosa disposición no centro.

 

 XUÑO

Do 1 ao 10 xullo

NOTA INFORMATIVA

Cando o alumnado solicite unha praza escolar noutro centro, deberá comunicalo de forma simultánea, ao centro en que estea matriculado. 

Só se pode presentar unha única solicitude no centro en que se solicita praza en primeiro lugar.

O incumprimento desta norma determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

 

(1) O criterio específico establecido polo centro para o baremo é "solicitar en primeiro lugar un centro de ensino público" (Aprobado en Consello Escolar 19 de marzo do 2013).

(2) No taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar, segundo as recomendacións vixentes en materia de protección de datos persoais. Tamén se poderán consultar en: www.edu.xunta.es/admisionalumnado

O alumnado que non pertenza á área de influencia do centro

NON TERÁ DEREITO AO USO DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE E COMEDOR ESCOLAR         

Poderá solicitar un uso excepcional do transporte no caso de haber prazas libres. Se houbese prazas no comedor ,sería de pago.

  

 Normativa   

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020.

Decreto 254/2012 do 13 de decembro                

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013

 

Zona de influencia

Zona de influencia CEIP A Igrexa -  Calo

Mapa das zonas de influencia

 

MANUAL PARA AS FAMILIAS- RESERVA (PÁXINA DA CONSELLERÍA ADMISIÓN)

MANUAL PARA AS FAMILIAS - ADMISIÓN

Enlace á páxina da Consellería-Admisión alumnadopage | by Dr. Radut