Skip to Content

Benvidos e benvidas ao CEIP Heroínas de Sálvora

 O noso Centro está na rúa Falcoeiro nº 10 de Aguiño.

Se desexas contactar con nós:

 • teléfonos: 881866345 (conserxeria)

 •                   881866344 (secretaría)

 •                   881866343 (dirección)

 • correo electrónico: ceip.heroinas.salvora@edu.xunta.es

 

RECOLLIDA DE VALES PARA MATERIAL ESCOLAR

 

 

Do 1 ao 5 de xullo pódese recoller en secretaría o VALE para material escolar en horario de 12 a 13 horas.

-----------------------------------------------------------------------------------------

 As familias que non o recollan agora, durante os primeiros días do mes de setembro poderán recollelo.

AVISO:

Informamos que xa podedes pasar polo centro para RECOLLER en CONSERXERÍA a DOCUMENTACIÓNpara a FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA DO ALUMNADO NOVO para o curso 2019/20.

------------------------------------------------------

PRESENTARASE NA SECRETARÍA 

do 20 ao 30 de XUÑO,

en horario de 12 a 13 horas.

AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR CURSO 2019/20

Xa está convocada a "Orde do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento ED330B)."

PRAZO: ata o 21 de xuño (incluído), de 12 a 13 horas na secretaría.

A contía da axuda para adquirir material escolar destinado, no noso centro, a alumnado matriculado en Educación Primaria con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400€, será de 50€.

O alumnado que estea en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o alumnado de educación especial ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

O alumnado que cambie de centro (IES ou outros centros de primaira) tramitará a solicitude no centro no que foi admitido.

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

 • Preferiblemente por vía electrónica na aplicación «fondolibros» (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) ou a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, procedemento ED330B.
 • Opcionalmente no centro ou en calquera rexistro oficial.
 • A solicitude estará asinada polo pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado, e a súa presentación implicará que: acepta as bases, cumpre os requisitos e son certos os datos indicados.

 

 DOCUMENTACIÓN PARA A TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO:

 • Anexo I (un único impreso para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, admitidos no mesmo centro para o curso 2019/20, e nel especificarase o nivel de estudos de cada un deles no citado curso).
 • Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
 • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables.

 

Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación a 31 de decembro de 2017, poderán acreditar o número de membros empregando algún dos seguintes medios: Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor; certificado ou volante de convivencia; informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

 • Calquera certificado que acredite discapacidade ou outras alegacións (Certificado do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia; documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar; resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada; resolución acreditativa da situación de acollemento; certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais cando o pai e a nai ou titor ou titores carezan de DNI e NIE).

A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Opcionalmente, poderase presentar a documentación complementaria no centro ou en calquera rexistro oficial.

 

Os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa presentación, e reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro de 2017, agás no caso de violencia de xénero.

 

COMPROBACIÓN DE DATOS:

 

No caso de oposición á consulta indicarase nos cadros correspondentes do formulario e achegaranse os documentos correspondentes.

 

LISTAXES DEFINITIVAS DE ALUMNADO ADMITIDO PARA O CURSO 2019/20

Publicamos as LISTAXES DEFINITIVAS do alumnado admitido no centro para o vindeiro curso.

 • 4º de Educación Infantil
 • 5º de Educación Infantil
 • 1º de Educación Primaria

Entre o 20 e o 30 de XUÑO, será preciso FORMALIZAR A MATRÍCULA na secretaría en horario de 12 a 13 horas. 

A documentación a cubrir haberá que recollela en conserxería.

LISTAXES PROVISIONAIS DE ALUMNADO ADMITIDO PARA O CURSO 2019/20

As listaxes que aquí presentamos son provisionais e correspóndense cos seguintes cursos:

 • 4º de Educación Infantil
 • 5º de Educación Infantil
 • 1º de Educación Primaria

Durante a primeira quincena de maio publicaranse as listaxes definitivas.

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO NO CENTRO

Dado que o número de solicitudes de admisión presentadas non superou o número de prazas ofertadas NON SERÁ PRECISO BAREMAR.

Distribuir contido


by Dr. Radut