Materiais e recursos complementarios ao libro de texto e a libreta de aula.

Neste ámbito desenvolveremos as competencias matemáticas básicas e iniciarémonos na resolución de problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá.