CEIP DE VIÑAGRANDE-DEIRO

Fondolibros

AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR

Desde o 19 de maio ata o 22 de xuño, estará aberto o prazo para solicitar as axudas para a adquisición de material escolar do curso 22/23 (alumnado de Primaria). 

Podedes consultar toda a información e a DOCUMENTACIÓN que é necesario aportar coa solicitude, na Orde que regula o procedemento: ORDE

PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE: 

1. Por vía electrónica no formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) dispoñible na aplicación fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

2. Presencialmente, na escola, achegando o ANEXO I E II, debidamente cumplimentados e asinados, tal e como indica a convocatoria, coa seguinte documentación:

   Copia do libro de familia e, de ser o caso, 

- sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

- certificado de discapacidade (de calquera membro da unidade familiar).

- documentación acreditativa de ser vítima de violencia de xénero.

- resolución da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garde e tutela da Xunta de Galicia.

- certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou persoa/s titora/s carezan de DNI e NIE. 

Para a presentación presencial podedes descargar os anexos en https://www.edu.xunta.es/fondolibros ou solicitalos no centro. 

 

 

AXUDAS MATERIAL ESCOLAR

 

Debido ao establecido na Lei de protección de datos non se publicarán as listaxes no taboleiro do centro, poden consultar a información accedendo á aplicación Fondolibros da Xunta (no menú “cidadáns”). Todas as solicitudes foron admitidas agás as das familias que foron avisadas individualmente por teléfono.

 

https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

 

Os vales repartiranse pola persoa titora no mes de setembro.

 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

 

Aberto do 20 de maio ata o 19 de xuño

 

 

Prégase SOLICITAR CITA PREVIA para a tramitación das solicitudes a través do teléfono 886 151 901.

 

Para PRESENTAR UNHA SOLICITUDE deberá entrar na aplicación Fondolibros e seguir os pasos descritos no manual de usuario para os cidadáns:

 1. Acceder a fondolibros con usuario de Chave 365, para elo deberá premer na icona verde que se atopa arriba á dereita .

 

2. Unha vez identificado o usuario accederá á pantalla para a creación de novas solicitudes a través da opción de menú “Cidadán”. Nesta pantalla mostrarase tamén a lista das súas solicitudes de existir e o botón para “crear unha nova solicitude.

  

3. Unha vez cuberto o formulario da solicitude poderá optar por:

  • Imprimir o formulario e achegalo ao centro (presentación en papel no centro).
  • Unha vez cuberto o formulario e gardado correctamente co botón “Gardar”, premer  no botón “Presentación en papel no centro >aceptar” e achegalo ao centro.
  • Se dispón de chave 365 ou certificado dixital, presentalo na Sede Electrónica a través da aplicación (presentación telemática).

 

Nembargantes para quen o queira cubrir a man pode descárgalo  (Anexo I e Anexo II) e cubrilo de xeito manual.

 

 CÁLCULO DA RENDA: como calcular a renda per cápita da unidade familiar.

 

 ACLARACIÓNS:

 - A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020/21. No caso de que a solicitude se tramite por vía electrónica empregando a aplicación Fondolibros, será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno/a.

 - Cando o alumnado, no momento de presentar a solicitude, aínda non estea admitido en ningún centro docente para o curso 2020/21, deberá presentala no centro en que estivese matriculado no curso 2019/20. Este centro rexistrará a solicitude de maneira que acredite a súa entrada en prazo e enviaraa ao centro de destino en que o alumno resulte admitido, que será o encargado da súa gravación e tramitación.

 - A solicitude deberá estar asinada polo pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado.

 

DOCUMENTACIÓN para a presentación.

  

Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

Distribuir contido