CEIP DE VIÑAGRANDE-DEIRO

Secretaría, Admisión e matrícula, Calendario escolar, Fondolibros

FORMALIZACIÓN MATRÍCULA CURSO 22-23

 A formalización da matrícula realizarase do 20 ao 30 de xuño. 

AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR

Desde o 19 de maio ata o 22 de xuño, estará aberto o prazo para solicitar as axudas para a adquisición de material escolar do curso 22/23 (alumnado de Primaria). 

Podedes consultar toda a información e a DOCUMENTACIÓN que é necesario aportar coa solicitude, na Orde que regula o procedemento: ORDE

PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE: 

1. Por vía electrónica no formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) dispoñible na aplicación fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

2. Presencialmente, na escola, achegando o ANEXO I E II, debidamente cumplimentados e asinados, tal e como indica a convocatoria, coa seguinte documentación:

   Copia do libro de familia e, de ser o caso, 

- sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

- certificado de discapacidade (de calquera membro da unidade familiar).

- documentación acreditativa de ser vítima de violencia de xénero.

- resolución da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garde e tutela da Xunta de Galicia.

- certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou persoa/s titora/s carezan de DNI e NIE. 

Para a presentación presencial podedes descargar os anexos en https://www.edu.xunta.es/fondolibros ou solicitalos no centro. 

 

 

Admisión alumnado 2022-2023

SOLICITUDE DE ADMISIÓN

Do 1 ao 21 de marzo

Do 1 ao 21 de marzo estará aberto o prazo para realizar a solicitude de admisión do alumnado para o curso 2022-2023. 

Podedes presentar as solicitudes mediante algunha das seguintes opcións: 

- Cubrir a solicitude manualmente e presentala no centro. 

- Cubrir a solicitude na aplicación ADMISIÓN ALUMNADO  e presentala no centro. 

- A través da Sede Electrónica. 

DOCUMENTACIÓN:

- Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando se denegue a súa consulta.

- Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a  (DNI ou Libro de Familia). 

- Certificado oficial do expediente académico, no seu caso (agás o alumnado que se incorpore a 4º de EI). 

- Sentencia xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do/a menor, no seu caso.

Ampliar a información sobre o  proceso e descargar a solicitude en  ADMISIÓN ALUMNADO 

 VACANTES:

4º EI:25 (3 NEAE)

5º EI:16

6º EI:16

1º EP:15 (3 NEAE)

2º EP:5

3º EP:7

4º EP:6

5º EP:8

6º EP:6

 

Distribuir contido