ACTUALIZACIÓN DO PROTOCOLO DE CENTROS E NOVOS PROTOCOLOS ESPECÍFICOS ANTE A COVID 19

INSTRUCIÓNS POLAS QUE SE INCORPORAN A   DECLARACIÓN   DE   ACTUACIÓNS COORDINADAS  EN  MATERIA  DE  SAÚDE PÚBLICA  APROBADAS  POLO  CONSEJO INTERTERRITORIAL    DO    SISTEMA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA (D.O.G Nº 174   BIS   DO   28-08-2020)   E   A ACTUALIZACIÓN  DAS    RECOMENDACIÓNS SANITARIAS  DO  COMITÉ  CLÍNICO  AO PROTOCOLO  DO  22  DE  XULLO  DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS   CENTROS   DE   ENSINO   NON UNIVERSITARIO  DE  GALICIA  PARA  O CURSO 2020-2021