Esquema de tema

 • Xeral

  INICIACIÓN A MOODLE

  xoseanml©
  • Tema 1

   1ª - Parte: Repositorios de recursos
  • Tema 3

   Construíndo a aula virtual 1
  • Tema 4

   2ª Parte: RECURSOS - CONTIDOS

   Nesta segunda parte pretendemos mostrar as ferramentas coas que podemos presentar ao alumnado os contidos da materia
   • Tema 5

    Recurso ETIQUETA
   • Tema 6

    Recurso Páxina de texto
   • Tema 7

    Recurso Páxina Web
   • Tema 8

    Ligazón a ficheiro ou sitio web

    Recurso moi doado para facer unha ligazón a calquera páxina na rede e tamén moi apropiado para lanzar actividade de ARDORA, LIM ou obxectos Flash
   • Tema 9

    Mostrar un directorio ou carpeta
    Consiste e dar acceso aos usuarios do curso á unha carpeta determinada de recursos. Nesa carpeta pode haber arquivos quye o alumnado poderá executar ou baixar ao seu PC
   • Tema 10

    Libro
    É unha maneira de organizar os contidos ordenados en capítulos e subcapítulos.
    Primeiro creamos o contenedor libro e logo cando o editamos podemos ir creando os capítulos ou subcapítulos
   • Tema 11

    Flash video (FLV)
    Aparece en moodle como actividade pero eu consideraríao máis como recurso.
    Se dispoñemos dun video en formato FLV no noso PC, podemos subilo a moodle como un arquivo máis e "Flash video" enlazálo.
    Calquer video e susceptible de ser transformado ao formato FLV.
    En windows coa aplicación gatuíta SUPER poderiamos modificar dun xeito moi sinxelo o formato de case calquera video.
    En linux, con WinFF, Avidemux ou Kino tamén se fai de xeito rápido e sinxelo.

   • Tema 12

    Slideshow (En Websdinámicas dende agosto 2012)

    Unha maneira de mostrar imaxes dun directorio. EStas imaxes poden ser editadas engadíndolles un título e un texto
    Moodle trata esta funcionalidade como unha actividade anque nos a consideramos como recurso xa que é outro xeito de mostrar contidos ao alumnado

    • Tema 13

     Podcast (En Websdinámicas dende agosto 2012)

     É unha ferramenta moi útil e doada de usar para publicar documentos sonoros en mp3.
     Creo unha actividade podcast e nela podo engadir todos os documentos sonoros que queira, comentados ou non con textos.
     • Tema 14

      3ª parte: ACTIVIDADES

      Veremos agora que actividades podemos propoñer ao alumnado.
      Algunhas serviránlle de autoavaliación e outras serán avaliadas polo profesorado

      • Tema 15

       Escolla (Enquisa)
       Actividade na que se plantexa un tema e podemos elixir (optar por) calquera das opcións propostas.
       Na escolla só se pode plantexar unha cuestión, mentras que no feedbak todas as que queiramos

       Unha vez que o alumnado responda podemoslle mostrar ou non os resultados.
      • Tema 16

       Feedbak (Retroalimentación) Enquisa complexa
       É como unha enquisa na que se poden plantexar máis dunha cuestión e de distinto tipo. Logo presentanos os resultados (Barras horizontais, verticais, porcentaxes. respostas escritas ou numéricas.)
       O administrador pode consultar as respostas usuario por usuario
      • Tema 17

       Glosario
       Conxunto de termos. Poden agruparse por categorías, podendo funcionar como un diccionario de consulta ou traducción
      • Tema 18

       Tarefas
       Son actividades que lle propoñemos ao alumnado para que as fagan en liña (repondendo nun formulario), nos remitan un arquivo ou simplemente os avaliemos sen necesidade de acción ningunha por parte do alumno/a.
      • Tema 19

       Wikis
       Son traballos a elaborar en liña individualmente ou en equipo, segundo sexan wikis individuais ou de grupo.
       As wikis poden ser iniciadas. Neste caso, o alumnado non atopa a ficha de traballo en branco, senón que pode atopar un guión ou un plan de traballo xa desenvolto
      • Tema 20

       Webquest
       Unha forma de propoñer ao alumnado investigar dun xeito máis o menos guiado sobre un determinado tema
       Moodle incorpora un módulo de WEBQUEST, pero o método de traballo que se propón nunha webquest pódese facer en móodle mediante a combinación de recusos de páxina, tarefas ou wikis.
      • Tema 21

       JCLIC
       Require ter feito previamente un paquete de actividades Jclic. Moodle incorpora a avaliación acadada en Jclic como unha prova de avaliación máis de moodle.
       Jclic fai un arquivo .html e un arquivo .jclic.zip. Deberemos subir só o arquivo .jclic.zip do paquete. Logo dende o módulo de JCLIC enlazamos co arquivo .jclic.zip correspondente.
       Precisa de conexión a internet para funcionar a actividade
      • Tema 22

       Cuestionario
       Consiste básicamente un exame en liña. Unhas preguntas son de avaliación automática (verdadeiro/falso, resposta múltiple, resposta corta, resposta única ou múltiple) e outras serán valoradas polo profesor (ensaio)
      • Tema 23

       Chat
       Podemos crear un espazo de comunicación interna síncrono entre os usuarios do curso
      • Tema 24

       Foros
       Pódense crear foros para os usuarios nos que todos poidan inscribirse libremente e formular ou abrir temas de debate
      • Tema 25

       Videos en drupal
      • Tema 26

       Insertar aplicación Dropbox a Drupal ou Moodle
      • Tema 27

       Moodle como almacén de recursos