Pequenos manuais sobre o uso do XADE para titores (introducción de cualificacións, faltas...)