Saltar navegación.


Presentación   |   Horarios   |   Oferta educativa   |   Secretaría   |   Contacto

Instrucións conxuntas ao respecto das recomendacións xerais para a xestión da Covid-19 no ámbito educativo no curso 2022-2023

Adxuntamos as instrucións conxuntas ao respecto das recomendacións xerais para a xestión da Covid-19 no ámbito educativo no curso 2022-2023. Pregamos a súa atenta lectura.

Circular persoas usuarias transporte escolar curso 2022-2023

Estimadas persoas usuarias de transporte escolar:

 

Debido ás recentes modificacións nas rutas de transporte escolar e á INSTRUCIÓN CONXUNTA 1/2022, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES E DA DIRECCIÓN XERAL DE MOBILIDADE DA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE, SOBRE A XESTIÓN DO SERVIZO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES NO CURSO ESCOLAR 2022-2023 informamos do seguinte:

Considerarase usuario con dereito a transporte escolar gratuíto o alumnado cuxo domicilio se encontre fóra do núcleo urbano no que radique o centro escolar e, en calquera caso, a unha distancia deste superior a 2 km, calculada utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios

Para manter a condición de usuaria/o con dereito, é necesario que se faga un uso continuado do transporte escolar, entendido este como o uso repetitivo del en días fixos da totalidade das semanas do curso 2022-2023

As irregularidades ou deficiencias que se observen cada día, de ser o caso, na execución do servizo, deberán ser comunicadas polas direccións dos centros aos Servizos Provinciais de Apoio aos Servizos Educativos da correspondente Xefatura Territorial coa maior exactitude e con carácter urxente, con indicación do número de contrato no caso de servizos de uso especial, e do código de expedición no dos servizos integrados, indicando as circunstancias que concorran e achegando os medios probatorios de que dispoñan. Tamén deberán ser comunicadas con carácter urxente as incidencias non contractuais, como accidentes, manobras non permitidas, etc.

Sen prexuízo do disposto no apartado 1 desta Instrución, ante a eventualidade de que haxa vehículos que conten con prazas vacantes nas rutas de transporte escolar xestionadas pola Consellería de Educación, e co obxectivo de optimizar os recursos dispoñibles, poderase autorizar o uso do servizo aos colectivos seguintes

1º. Ao alumnado de ensino obrigatorio, FP Básica e segundo ciclo de ensino infantil cuxo domicilio estea situado a unha distancia, calculada utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios, do centro escolar inferior a 2 km e superior a 1 km en zona urbanizada e 500 m en zona non urbanizada. Se ben este alumnado non ostenta a condición de usuario con dereito a transporte escolar, pode excepcionalmente usar o servizo, sempre que concorran os seguintes requisitos:  

 • Que existan prazas vacantes  
 • Que non comporte a modificación das rutas  
 • Que non supoña a creación de novas paradas  
 • Que non incremente a duración do traxecto  
 • Que non precise a incorporación de acompañante

 

Paradas lexítimas da liña ED 150920 / Gándara - Estanco:

 

Nº Parada

Nome 

Lonxitude

Latitude

0

CEIP Plurilingüe de Centieiras

-8.1707

47.4707

1

Estanco

-8.1579

43.4726

2

Casa da Cultura (Sartego 11)

-8.1658

43.4770

3

Sartego

-8.1611

43.4807

4

Rabadeña

-8.1486

43.4874

5

Doro

-8.1528

43.4762

6

Sillobre - O Souto

-8.1440

43.4761

7

Camiño Estrada Couzada

-8.1479

43.4805

8

Buio

-8.1404

43.4772

9

Gándara

-8.1360

43.4712

 

 

As paradas "Concello" e "Correos" respectivamente, foron denegadas polo servizo de transporte da Xefatura Territorial da Coruña por non cumplir as condicións anteriormente mencionadas.

 

Polo tanto, aquelas persoas usuarias que viven a menos de 2km do centro e que subían/baixaban nas paradas Concello e Correos perden a súa condición de usuarias do transporte escolar. As persoas que subían en San Ros, teñen a posibilidade de subir na parada Estanco, a cal queda a 450m. As persoas interesadas en utilizar calqueira das paradas anteriormente mencionadas deben comunicar ao centro a súa intención de facer uso desta parada ou calquera outra antes do 8 de setembro mediante o impreso adxunto mais abaixo.

 

Grazas pola vosa comprensión. Atentamente,

 

Iria González Grande

Directora CEIP Plurilingüe de Centieiras

 

Adscrición profesorado curso 2022-2023

Profesorado adscrito para o curso 2022-2023:

EDUCACIÓN INFANTIL

 • 4º Educación infantil: Silvia María Filgueira Pena
 • 5º Educación infantil: Beatriz Gamallo Permuy
 • 6º Educación infantil: Josefina Herreros Calvo
 • Mestra de apoio de infantil: Alba Tenreiro López

EDUCACIÓN PRIMARIA:

 • 1º Educación primaria: Alberto Pernas Pérez
 • 2º Educación primaria: Andrea Fernández López
 • 3º Educación primaria: Ana María Barro Casas
 • 4º Educación primaria: María del Carmen Leira Moreno
 • 5º Educación primaria: Isabel Torrente Seco
 • 6º Educación primaria, grupo A: Bibiana Grandal Mourente
 • 6º Educación primaria, grupo B: María Cristina Acevedo Varela

PROFESORADO ESPECIALISTA:

 • Audición e Linguaxe: Gloria Gómez Edreira, compartida co CPI A Xunqueira (centro base)
 • Educación Física: Abel González Varela
 • 1ª de inglés: Iria González Grande
 • 2º de inglés: Bibiana Grandal Mourente
 • Música: Sabela Paz Romero.
 • Música con afíns: Carlos Díaz Sobrín
 • Orientación: Lorena, compartida con CEIP Os Casais
 • Pedagoxía Terapéutica: María Macarena Espiñeira Filgueiras
 • Relixión católica: Teresa María Anca Ardao

 

 

 

 

 

 

 

Listaxe de material curso 2022-2023

A continuación deixamos adxunta a listaxe de material escolar necesario para o curso 2022-2023.

Publicada a listaxe provisional de fondolibros e vales de material escolar

A día de hoxe publicáronse as listaxes provisionais de axudas de fondolibros e material escolar das que se poderá facer alegacións nos seguintes dous días lectivos. Poden consultarse na web de https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/ coa chave365 ou de maneira presencial no taboleiro do centro.

Memoria curso 2021-2022

Publicamos a memoria do curso 2021-2022 aprobada en Claustro e Consello Escolar no día de hoxe, 28 de xuño de 2022

Plan Dixital de Centro

Publicamos o Plan Dixital de Centro aprobado en Claustro e Consello Escolar no día de hoxe, 28 de xuño de 2022.

Solicitude persoas usuarias transporte escolar e modificación/novas paradas

Ábrese o prazo dende hoxe ata o 8 de xullo para a solicitude de novas persoas usuarias de transporte escolar, así como para a solicitude de modificación de paradas ou de novas paradas dentro das liñas existentes no centro.

Para tal fin, deberase ter en conta:

PRAZOS

Ata o 8 de xullo para todas as solicitudes

Unicamente poderán ser tramitadas fóra deste prazo solicitudes por necesidades extraordinarias debidamente xustificadas, cambios de domicilio, escolarizacións posteriores ao comezo do curso, escolarizacións forzosas, etc.

DEFINICIÓN

Serán persoas usuarias lexítimas do transporte escolar gratuíto as persoas alumnas escolarizadas en 2º ciclo de educación infantil ou en niveis de ensinanza obrigatoria cuxos domicilios se encontren fóra do núcleo urbano no que radique o centro escolar e, en calquera caso, a unha distancia deste superior a 2 quilómetros, calculada utilizando o itinerario máis directo á pé.
Para poder ser
persoas usuarias lexítimas do servizo as persoas alumnas deberán estar escolarizadas no centro que lle corresponda, segundo a situación do seu domicilio e a distribución das áreas de influencia establecida, ou contar cun ditame de escolarización forzosa emitido pola administración educativa. Neste caso, valorarase excepcionalmente ampliar provisionalmente a ruta afectada se os tempos permiten a realización do servizo ou facilitar unha axuda individualizada. Para este trámite é imprescindible presentar o ditame de escolarización forzosa ou certificado da dirección do centro que acredite o carácter forzoso da escolarización.

SOLICITUDE DE NOVAS PARADAS

As novas paradas solicitaranse polas persoas interesadas para persoas usuarias lexítimas nos centros escolares dentro dos prazos que se establecen no punto IV.3. A dirección do centro as remitirá por sede electrónica ao Servizo de Apoio aos Servizos Educativos desta Xefatura Territorial, utilizando o impreso que se acompaña. (Anexo I – Solicitude de Modificación de Itinerario do curso 2022-2023).

Con carácter xeral, non se autorizarán desviacións de itinerarios de transporte escolar nos que existan menos de 2 quilómetros de distancia da parada solicitada ao domicilio familiar

As solicitudes de menos de 2 quilómetros de distancia domicilio-parada que impliquen incremento da lonxitude do itinerario, acompañaranse dun informe da dirección do centro, sinalando as circunstancias excepcionais que poidan xustificar a necesidade da modificación, e aportando a documentación complementaria que sexa de interese. En caso contrario serán denegadas ao non acreditarse ditas circunstancias excepcionais.


Serán devoltas aos centros para a súa corrección, as solicitudes cos datos incompletos, 
especialmente sen código de ruta ou localización das paradas novas. No caso de non contestar a este requirimento, considerarase desistido da súa petición, e arquivaranse
sen máis trámite.


IMPORTANTE: Non se solicitarán ni dará trámite a paradas novas fóra da zona de escolarización, excepto para aquel alumnado que conte cun ditame ou comunicación de escolarización forzosa.

AUTORIZACIÓNS EXCEPCIONAIS DO USO DE TRANSPORTE

As persoas alumnas que non teñan dereito ao uso do transporte escolar (persoas alumnas cursen FP ou Bacharelato, aquelas que viven a menos de 2 quilómetros do
centro, escolarizados fora da zona de influencia que non teñen ditame de escolarización forzosa, uso de transporte escolar doutro centro entre outros poderán
solicitalo con
carácter excepcional.

As persoas usuarias excepcionais non poden solicitar o establecemento de novas paradas.

Aquelas persoas usuarias excepcionais que soliciten facer uso dunha praza de transporte escolar poderán ser autorizadas para facer un uso excepcional se cumpren
todos os seguintes requisitos:

 • Que existan prazas dispoñibles no vehículo.
 • A persoa alumna utilice algunha das paradas existentes, sen modificación das rutas nin creación de novas paradas.
 • Non teña necesidade de incorporación de acompañante.

Esta autorización é provisional e revogable en calquera momento.

Libros de texto curso 2022-2023 -- ÚLTIMA CORRECCIÓN 21-06-2022 --

A continuación relacionamos a listaxe de libros de texto de educación primaria para o curso 2022-2023

Graduación e festa de despedida de sexto de primaria

O martes 21 de xuño foi un día cargado de emocións, nervios e ilusión, porque os nosos rapaces e rapazas de sexto de primaria fanse maiores, rematan a súa bonita andadura na escola e prepáranse para un novo comezo no instituto, e iso hai que celebralo como se merece.

Ese mesmo día pola mañá recibiron as notas e un agasallo: unhas camisetas para ir todos e todas conxuntados pola tarde ao acto e á festa que con tanto mimo prepararon eles e elas mesmos, as súas familias e as mestras.

 

Xa pola tarde, con algo de retraso debido a algúns problemiñas técnicos dos que sempre aparecen no último momento, daba comezo a graduación.

Comezaron cantando unha versión de Bohemian Rhapsody de Queen cunha letra personalizada para a ocasión e fixérono de marabilla. Na canción xa nos avisaban de que nos foramos preparando e collendo panos de papel, porque o que ía vir ía ser intenso.

 

Despois, os rapaces e rapazas, dedicaron unhas palabras de agradecemento ás súas familias, ás mestras e ao cole. Dixeron unhas cousas tan fermosas e con tanta sinceridade e agarimo, que a maioría xa estabamos coas bágoas nos ollos.

 

 

A continuación, chegaba a primeira sorpresa da tarde, un precioso vídeo feito polas súas familias con palabras de cariño e con fotos dos nenos e nenas de pequerrechos e outras máis actuais. Por se non fora suficiente con esta fermosa sorpresa, Fina, mestra á que elas e eles teñen moito cariño por ser a súa titora desde os tres aos cinco anos e por ser sempre tan agarimosa e tratalos con moita tenrura, tamén tiña outro vídeo preparado no que puidemos desfrutar vendo fotos e recordos da súa chegada á escola e do seu paso pola educación infantil.

 

Tras tantas emocións había que recompoñerse, porque tocaba cantar de novo. Esta vez cantaron algo máis animado, unha versión de Agapimú cunha letra tamén especialmente feita para este momento e saiulles moi ben.

Para rematar o acto, houbo entrega de orlas e dun detalle preparado por Fina.

Co acto finalizado, comezaba a festa e a merenda, que tanto cantar, falar e chorar da bastante fame.

 

 

 

Foi un día moi fermoso, cheo de ilusión, emoción e cariño no que tamén houbo reencontros con persoas moi importantes no seu paso pola escola, como Raquel, a súa titora en 1º de primaria.

Moitas sorte, rapaces e rapazas, confiade en vós mesmos e mesmas e seguide sendo auténticos e auténticas. En Centieiras nunca vos esqueceremos! FELIZ NOVO COMEZO!!!

 

Saída ao CIS Tecnoloxía e Deseño de Ferrol

Hoxe o alumnado de 5º e 6º de primaria realizou unha saída ao CIS Tecnoloxía e Deseño de Ferrol para realizar dous obradoiros moi interesantes enmarcados no PDI do centro, xa que pretenden fomentar as vocacións científico-tecnolóxicas e alí, as rapazas e rapaces de 5º e 6º tiveron a oportunidade de descubrir a importancia da innovación, o deseño e as tecnoloxías.

Realizaron un obradoiro chamado “Materiais innovadores” no que se mergullaron no mundo dos novos materias levando a cabo diferentes experimentos con materiais con propiedades sorprendentes.

Tamén participaron no obradoiro “Somos deseñadoras/es espaciais” no que se iniciaron no deseño industrial a través dunha actividade na que eles e elas eran os deseñadores da Axencia Espacial de “Ferrol Terra”. A súa misión era deseñar un sistema de aterraxe para un módulo espacial. Para superar o reto, un ovo – astronauta debía tomar terra sen romper despois dunha caída de cinco metros.

As dúas actividades foron moi divertidas. Mirade que ben o pasaron:

 

CHARLAS DE REMO

 

 

      CHARLAS DE REMO

 

Nesta semana o alumnado de 4º, 5º e 6º de EducaciónPrimaria estiveron a recibir unha charla explicativa e informativa sobre o remo. As charlas foron impartidas por persoal do Clube de Remo de Ares, o cal lles explicou as diferentes modalidades nas que poderían participar e animándoos a probar este deporte nas súas instalacións.

Darlles as grazas pola súa implicación e por compartir con nós toda a súa experiencia e coñecementos sobre este deporte tan apaixoante!

 

 

Distribuir contido