Novas

ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR

Etiquetas :

PROGRAMACIÓN E PUBLICACIÓN DE CANDIDATOS ELECTOS

SECTOR DE REPRESENTACIÓNDOS PAIS/NAIS/REPRESENTANTES LEGAIS

 

ÁLVAREZ BOO,MILAGROS

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ,MANUELA

FREIRÍA AGUIAR,Mª JOSÉ

 

SECTOR DE REPRESENTACIÓN DO PROFESORADO

 

 SOTO RODRÍGUEZ,LORENA

CORRALES VALENCIA,MÓNICA

 

CENSO DO SECTOR DE REPRESENTACIÓN DO PROFESORADO

CENSO DO SECTOR DE REPRESENTACIÓN DOS PAIS/NAIS/REPRESENTANTES LEGAIS

CIRCULAR III PARA ÁS FAMILIAS SOBRE A RENOVACIÓN PARCIAL DOS MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR DE CENTRO.

CIRCULAR II PARA ÁS FAMILIAS SOBRE A RENOVACIÓN PARCIAL DOS MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR DE CENTRO.

COMUNÍCASE a admisión,proclamación e publicación de candidaturas do sector de pais/nais ou representantes legais:

          . MILAGROS ÁLVAREZ BOO

          . MANUELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

          . ROSA Mª SÁNCHEZ FEIJOÓ

Proposta da ANPA de representante dos pais/nais ou titores legais dos alumnos/as:

          . FREIRÍA AGUIAR,Mª JOSÉ

Lémbrase que:

          1. A renovación de 2 representantes dos pais/nais ou titores legais dos alumnos/as.

          2. 26 de novembro( luns) : Votación dos pais,nais e titores legais,dende as 09:15-10:15h,13:30-14:30h e de 15:30 a 17:00h para elixir os/as seus/súas representates no consello escolar.

 

     Xinzo de Limia,9 de novembro de 2018

     A presidenta da Xunta electoral,

     Asdo: Milagros Lozano Fernández

XUNTA ELECTORAL

9 de novembro de 2018,luns:

 . Admisión,proclamación e publicación de candidaturas e aprobación de censos electorais

 . Sorteo público para designar catro pais/nais ou titores legais que constituirán,xunto coa directora do centro,a mesa electoral para a votación do/da representante de pais/nais ou titores legais no Consello Escolar,asi como os seus/súas suplentes.

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL

CENSO DO SECTOR DE REPRESENTACIÓN DO PROFESORADO

CENSO DO SECTOR DE REPRESENTACIÓN DOS PAIS/NAIS/REPRESENTANTES LEGAIS

COMUNÍCASE

 • PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:
   • Do 16 ao 26 de outubro(ambos inclusive)
   • Modelos de solicitude para presentarse á elección estarán a disposición dos candidatos/as  na secretaría do centro

11 DE OUTUBRO DE 2018,XOVES:

 • Sorteo público, ás 11:45 h, para a designación dos membros da Xunta Electoral.
  • Un/unha representante dos pais/nais ou titores legais.
  • Un/unha representante do profesorado.
  • Un/unha representante do persoal de administración e servizos.

 

¿QUE É O CONSELLO ESCOLAR?

O Consello Escolar do centro é o órgano a través do cal participan os distintos membros da comunidade escolar na organización do Centro.

II.- ¿QUEN COMPÓN O CONSELLO ESCOLAR DO CEIP CARLOS CASARES?

­ A directora, que é a súa presidenta.

­ A xefa de estudos.

­ Cinco profesores/as elixidos/as polo Claustro.

­ Cinco representantes dos pais/nais ou titores legais dos/as alumnos/as (un/unha deles/as proposto/a pola ANPA).

­ Un/unha representante do persoal de administración e servizos.

­ Un/unha concelleiro/a ou representante do Concello de Xinzo de Limia.

­ A secretaria do centro, que actuará como secretaria do consello.

III.- MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR QUE CORRESPONDE RENOVAR:

­ Dous profesores/as, elixidos polo claustro.

­ Dous representantes dos pais/nais ou titores legais dos alumnos/as.

­ Un/unha representante dos pais/nais ou titores legais dos alumnos/as proposto/a pola ANPA.

­ Un concelleiro/a ou representante do concello.

IV.- ¿CALES SON AS COMPETENCIAS DO CONSELLO ESCOLAR?

 

Art. 127 da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE): Lei 8/2013 de 9 de decembro (BOE do 10)

 

a. Avaliar os proxectos e normas aos que se refire o Capítulo II do Título V da LOMCE

 

b. Avaliar a programación xeral anual do centro, sen prexuízo das competencias do Claustro do profesorado, en relación coa planificación e organización docente.

 

c. Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos candidatos.

 

d. Participar na selección do director/-a do centro nos termos que a LOMCE establece: Ser informado do nomeamento e cese dos demais membros do equipo directivo. No seu caso, previo acordo dos seus membros, adoptado por maioría de dous terzos, propoñer a revogación do nomeamento do/-a director/-a. 

 

e. Informar sobre a admisión de alumnos/-as, segundo o establecido na LOMCE e as disposicións que a desenvolvan.

 

f. Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar porque se ateñan á normativa vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas polo director/-a correspondan a condutas do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia do centro, o Consello Escolar, a instancia de pais, nais ou titores legais, poderá revisar a decisión adoptada e propoñer, de ser o caso, as medidas oportunas.

 

g. Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre homes e mulleres, a igualdade de trato e a non discriminación polas causas a que se refire o art. 84.3 da LOMCE, a resolución pacífica de conflitos, e a prevención da violencia de xénero.

 

h. Promover a conservación e renovación das instalacións e do equipo escolar e informar a obtención de recursos complementarios, de acordo co establecido no art. 122.3

 

i. Informar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, coas Administracións locais, con outros centros, entidades e organismos.

 

j. Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas que participe o centro.

 

k. Elaborar propostas e informes, a iniciativa propia ou a petición da Administración competente, sobre o funcionamento do centro e a mellora da calidade da xestión, así como aqueloutros aspectos relacionados coa calidade da mesma.

 

l. Calquera outras que lle sexan atribuídas pola Administración educativa.

j. Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas que participe o centro.

 

k. Elaborar propostas e informes, a iniciativa propia ou a petición da Administración competente, sobre o funcionamento do centro e a mellora da calidade da xestión, así como aqueloutros aspectos relacionados coa calidade da mesma.

 

l. Calquera outras que lle sexan atribuídas pola Administración educativa.

­ Un concelleiro/a ou representante do concello.

CIRCULAR INFORMATIVA DE FIN DE CURSO

Etiquetas :

Comunícase ás familias o que se indica a continuación:

Programa día 23 de xuño, final de curso:

o De 12.15-13.30h, entregarase o boletín de notas ao pai/nai/titor/a legal do alumno/a na aula correspondente. 

o De 13.30-14.30 horas, comida no patio para todo o alumnado. Ás 14.20 horas regreso ás aulas.

o De 12.15-13.30h, actuación da Compañía Tarabelos no ximnasio.

o Ás 14.30 horas, saída do alumnado non usuario do servizo de comedor.

o Ás 15.30 horas, saída do alumnado do servizo de comedor

Período de vacacións de Verán: do 26 de xuño ata o día 8 de setembro de 2017 (data pendente de confirmación), ambos inclusive.

Recollida da axuda (vales) de libros e material. O/a solicitante deberá recoller o(s) vale(s) presentando o DNI do/da solicitante.

o 5 de xullo de 2017

 1º e 2º: 09.30-10.30

 3º e 4º: 10.30-11.30

 5º e 6º: 12.00-13.00

Recollida dos libros de fondo

o Lista provisional de adxudicacións: 7 de xullo 2017

o Lista definitiva de adxudicacións: 14 de xullo 2017

o Recollida dos libros: setembro 2017 (publicarase a data de recollida no taboleiro e na web do centro ). 

 O Historial académico do alumnado de 6º de educación primaria será entregado o 28 de xuño en Secretaría.

A Revista escolar 2016/2017 publicarase na web ao logo da semana do 26. Imprimiranse algúns exemplares que estarán a disposición na biblioteca.


Pago de comedor xuño 2017: As familias que teñan que aboar as taxas de comedor do mes de xuño deberán recoller as mesmas na Secretaría do centro os días 26 e 27 de xuño, aboar as mesmas e entregar na Secretaría do centro o resgardo de abono antes do 5 de xullo.

Colaboradores/as comedor 2017/18.

ANUNCIO DE APERTURA DO PRAZO DE ADMISIÓN  COMO COLABORADORES VOLUNTARIOS NASTAREFAS DE ATENCIÓN E APOIO AO ALUMNADO USUARIO DO COMEDOR ESCOLAR DURANTE O CURSO 2017/18.

As nais, os pais, os/as titores/a legais e os/as acolledores/as familiares do alumnado deste centro de ensino, que desexen, ao longo do curso 2017/18., colaborar de xeito altruísta nas tarefas de atención e apoio aos escolares usuarios do comedor escolar.

O prazo para presentar solicitudes permanecerá inicialmente aberto desde o día 22 de xuño de 2017 ata o 11 de setembro de 2017, podéndose reabrir un novo prazo, de ser o caso, ata o 21 de decembro de 2017. 

O  modelo de solicitude pode recollerse na Secretaría do centro ou descargalo no seguinte enlace

 

Toda a información correspondente á comunidade escolar está actualizada nos diferentes bloques da páxina web do centro

A dirección do centro

CIRCULAR INFORMATIVA DO FUNCIONAMENTO DO COMEDOR PARA O CURSO 2017-2018

Etiquetas :

Seguindo o disposto na instrución 4/2017 da Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e O.U , do que a continuación se indica: 

 SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN

Como solicitante dunha praza de comedor para o seu fillo/a, informámolo que debe cumplimentar os datos da súa Autodeclaración (premer para descargar) do seguinte xeito:

•APARTADO A) RENDA NETA IRPF 2016: Deben facerse as contas das casiñas e por o resultado ao lado da letra X.

•APARTADO B) MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR. Poñer o número ao lado da letra Y e cubrir as casiñas de declarante, cónxuxe e fillos.

•APARTADO C) RENDA NETA PER CÁPITA FAMILIAR = X/Y: Debe dividirse a cantidade resultante no apartado A entre o número de membros da unidade familiar que figuran no apartado B. e por o resultado ao lado das letras X/Y.

 Son usuarios gratuítos do servizo de comedor: 

•Familias en situación de exclusión social 

•Alumnos/as en acollemento 

•Alumnos/as con discapacidade igual ou superior ao 33% 

•Alumnos/as pertencentes a familias vítimas de terrorismo ou violencia de xénero. 

 

Número de prazas concedidas: 258 (273 en total, co persoal colaborador, cociña e docente)

Selección de usuarios. Para a selección de usuarios establécese a orde seguinte de preferencia: 

1.Alumnado usuario no curso anterior salvo que variasen as súas circunstancias. 

2.Alumnado usuario lexítimo do servizo do transporte escolar. 

3.Alumnado en situación de exclusión social ou con discapacidade igual ou superior ao 33%, certificadas polos servizos sociais ou municipais correspondentes. 

4.Familia numerosa, acreditado co correspondente título ou carné expedido para o efecto. 

5.Conciliación familiar e laboral. 

Se ambos os pais traballan e non poden atender ao seu fillo/a na hora de comer, remitimos a normativa que establece a Consellería para este curso: Alumnado fillo de pais e nais, titores legais ou acolledores familiares, traballadores ambos os dous con incompatibilidade dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía, acreditada documentalmente, mediante documento expedido para o efecto polas/os respectivos empregadoras/ores, xunto cunha copia dos contratos de traballo, polas altas censuais iniciais ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria e as modificacións posteriores e altas na Tesourería Xeral da Seguridade Social no réxime correspondente, de habelas e polas certificacións expedidas polas xefaturas de persoal correspondentes. Esta documentación sobre conciliación laboral e familiar presentarase en Secretaría, durante o mes de setembro, e sempre antes do 11/09/17. 

6. Alumnado escolarizado fóra da área de influencia. 

Prazos

Entrega de solicitudes: presentarase en Secretaría de 9:30 a 10:30 h. ata o 11/09/17. 

Con todo, na procura de axilizar o proceso, pódese entregar antes desta data en Secretaría antes do 5 de xullo (9.30-10.30)

Publicación lista provisionais e definitivas admitidos: en setembro de 2017. 

Importante: Causa de baixa no servizo: 

•Non estar ao corrente dos pagos: non se poderá facer uso do comedor mentres non se regularicen os pagos pendentes. 

•Non asistir durante un mes de xeito continuado coa frecuencia solicitada. 

•Os usuarios/as do servizo de comedor que en 3 ocasións non comuniquen a súa ausencia antes das 9.45 horas do día que deba ter efecto, poderán ser suspendidos pola Dirección do dereito de uso do servizo durante 10 días. 

Xinzo de Limia, 9  de xuño de 2017

A dirección do centro 

AVISO: CONVOCADA FOLGA DE TRANSPORTE PARA OS DÍAS 20 E 21 DE XUÑO

Etiquetas :

AVISO: CONVOCADA FOLGA DE TRANSPORTE PARA OS DÍAS 20 E 21 DE XUÑO

ü  ORDE 16/06/2017 -DOG do 19. Servizos regulares de uso especial para transporte de escolares: Manteranse como esenciais os servizos de entrada aos centros desde ás 7.30 ata as 10.30 horas e os de saída desde das 13.30 ás 19.00 horas nos itinerarios de transporte escolar de estudantes de niveis de ensino obrigatorio, cuxa lonxitude total sexa superior a 4 km.

ü  IMPORTANTE: No caso de que o seu fillo/a sexa recollido/a, tralo servizo de comedor, por vostedes é preciso que asinen a autorización de “non uso de transporte” dispoñible en secretaría.

+ INFORMACIÓN: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/22526

O XOGO DA SERPE

O noso colexio está a participar no Xogo da Serpe. Trátase dunha campaña europea,eficaz e divertida,dirixida a estudantes de infantil e primaria,que promove formas de mobilidade sustentable no acceso ao colexio como camiñar,pedalear,utilizar transporte público ou compartir coche.

Coa idea de promover que os/as/nenos/as de Xinzo,que o desexen,veñan en bicicleta,adicamos a próxima semana á BICICLETA.

Entrada e saída do centro:os/as alumnos/as,que acudan en bicicleta,entrarán pola porta de acceso coches e sairán pola porta peonil,unha vez saian os que van a pé.

 

II Concurso literario xuvenil Carlos Casares

Etiquetas :

 

Consultade as bases no arquivo adxunto.

ANIMÁDEVOS A PARTICIPAR!!!!

abalarMóbil

Etiquetas :

Está a disposición esta aplicación, que se pode instalar no teléfono móvil o una tablet, para a consulta de información dos seus fillos/as: cualificacións, faltas de asistencia…

Descarga: Google play e APP Store 

Máis información en: https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/abalarmobil 

 

LIBROS RECOMENDADOS PARA ESTE NADAL

Etiquetas :

Dende o equipo da Biblioteca aquí vos deixamos unha recomendación dos libros que podedes ler no Nadal.

FESTIVAL DE NADAL

 

FESTIVAL DE NADAL

Os días 20 e 21 de decembro celebramos os Festivais de Nadal.

Igual que en anos anteriores realizaremos os festivais de Nadal en 2 días consecutivos.

19 de decembro : Visita dos Reis

20 de decembro: Festival para nais, pais ou representantes legais.

21 de decembro: Festival para o alumnado

EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA. PROGRAMA

 

CIRCULAR. MES DE DECEMBRO

Etiquetas :

 

 • O período de vacacións de Nadal: desde o día 22 de decembro de 2016 ata o día 6 de xaneiro de 2017, ambos inclusive. As clases darán comezo o 9 de xaneiro.
 • O día 20 de decembro, martes, celebrarase o Festival de Nadal para os pais/nais/representades legais do alumnado de educación infantil e primaria. O venres 16 enviarase información detallada sobre a hora de comezo e o correspondente programa.
 • O centro educativo CEIP Carlos Casares quere dinamizar unha acción orientada á axuda social para as familias do concello con dificultades económicas. Por isto, pon en marcha a II Campaña de recollida de alimentos  “Algo +”, buscando o que cada persoa voluntariamente poida contribuír.  Agradécese que non sexan perecedoiros e teñan data de caducidade de longa duración.
  • Esta campaña está temporalizada para que o reparto coincida en datas cercanas ao Nadal, polo que o día 20 colocaranse caixas na entrada do ximnasio para que as familias poidan depositar os alimentos.
 • Así mesmo, coa mesma finalidade damos comezo a unha Campaña de recollida de xoguetes que estean en “bo uso” para repartir nesta época de Nadal xunto cos alimentos recollidos o día 20. A partir do luns, 12 de decembro, estarán dispoñibles caixas na entrada do centro para deposito dos xoguetes.

• O día 21 de decembro, entregarase o boletín  de notas ao alumnado. 

 

Distribuir contido


Feito con Drupal (ver. 6.28)

 


Proxecto Webs dinámicas

Xunta de Galicia - Consellería de Educación, 2013
- Designed by EZwpthemes Drupalized by Azri Design