Crea-lo Cuestionario. Engadir preguntas

Crea-lo corpo do cuestionario e engadir preguntas

          Despois de feitas as actividades anteriores xa dispoñemos dunha pequena batería de preguntas e podemos afronta-lo reto de crear o noso primeiro cuestionario.

          Como xa se dixo, hai duas partes no proceso, a creación do corpo do cuestionario e a selección de preguntas para o mesmo.

          Para crea-lo corpo do cuestionario:

 Configurar cuestionario

1. Activa-lo modo edición se non estivera xa habilitado.

2. Escoller [Cuestionario] do menú despregable [Agregar unha actividade]

3. Na páxina de configuración amosada asignar un nome descriptivo ó cuestionario.

4. Agregar unha descripción da temática común das preguntas que formarán parte do cuestionario.

5. Establece-los parámetros seguintes nos valores desexados.

 • Elixi-las datas de comezo e peche entre as que o cuestionario estará accesible para os alumnos.
 • Límite de tempo. Determina o tempo que teñen os alumnos para resolve-lo cuestionario. Ó remate dese tempo o cuestionario é almacenado coas repsotas solucionadas ata ese intre.
 • Barallar preguntas. Permite que as preguntas sexan amosadas ordeadas a eido.
 • Barallar respostas. Permite que as posibles respostas, nas preguntas que as incorporan, sexan amosadas ó chou.
 • Intentos permitidos. Determina o número de intentos permitidos para resolve-lo cuestionario ata o infinito no caso de exercicios con finalidade de autoavaliación.
 • Cada intento se constrúe sobre o anterior. Da a posibilidade ó estudante de visualiza-las respostas que deu no intento anterior.
 • Método de cualificación. Para cuestionarios con múltiples intentos, pódese elixir que a nota almacenada sexa a do primeiro intento, a do último, a anterior ou a media de tódolos intentos.
 •  

 • Modo adaptativo.´O activar esta opción permíteselle ó estudiante responder varias veces a unha pregunta do cuestionario en caso de que a primeira sexa incorrecta. Cando iso ocorre a cualifación aplicaráselle un factor de penalización que se determina ó edita-la pregunta. Iste modo permite, a maiores, que a pregunta que se lle prantexa ó estudante despois dun fallo dependa da resposta incorrecta dada anteriormente.
 • Puntos decimais. Determina o número de decimais da cualificación do cuestionario.
 • Os estudiantes poden revisar. Matriz para determinar como e cando poden os estudantes acceder á revisión da súa entrega
 • Amosa-lo cuestionario en fiestra segura. Esta opción establece algunhas restriccións as accións que se poden desenvolver sobre a xanela do navegador como impedir algunhas accións de teclado e rato. A seguridade é relativa polo que se a honestidade dos alumnos está en entredito non é cousa de confiar plenamente nela.
 • Se require contrasinal. Establece o contrasinal para acceder ó cuestionario.
 • Requírese dirección de rede. Restrinxe o acceso ó cuestionario a un rango de direccións IP.

  6. Garda-los cambios.

            O facer clic en [gardar cambios] estamos en disposición de engadir preguntas. A pantalla que se abre permite realiza-la selección das preguntas. Esta pode facerse dunha en unha ou todas mediante o botón [seleccionar todo]. Unha vez feita a selección hai que facer clic en [Engadir ó cuestionario].

            As preguntas seleccionadas son presentadas á esquerda. O profesor pode decici-la ordede aparición das preguntas e o peso que cada unha delas terá sobre a puntuación total do cuestionario. Unha vez configurado o cuestionario queda listo para a súa utilización.

            Unha vez que os alumnos teñan resolto o cuestionario, o profesor terá dispoñible unha gran cantidade de información. Facendo clic sobre a ligazón ó cuestionario desde a páxina principal do curso, o profesor poderá ve-lo número de cuestionarios resoltos e, entroutros datos, a cualificación obtida, a data de realización e a cantidade de intentos de tempo investido.

 •           Facendo clic sobre cada entrada da taboa, o profesor poderá visualizar cada cuestionario tal e como foi resolto polo alumno. Ademáis pode dispoñer de datos estadísticos que lle servirán de referencia para novas experiencias.

   

  Última modificación: Xoves, 13 de Xullo do 2017, 09:16