Os ecosistemas.

  • Compoñentes dun ecosistema.
  • Relacións que se establecen nun ecosistema.
  • Tipos de ecosistemas: terrestres e acuáticos.

O ser humano cambia o medio ambiente: problemas e solucións.