Plan Proxecta            

Aprendizaxe Cooperativa

No curso 2015-2016 o CEIP A RÚA iniciou un plan de formación en centros sobre aprendizaxe cooperativa cunha duración de tres cursos. Polo tanto continuamos durante os cursos 2016-2017 e 2017-2018.

O obxectivo deste plan de formación é que o profesorado do centro integre na súa metodoloxía de aula o traballo cooperativo co alumnado.

Podemos seguir a evolución deste proxecto no Site creado a tal efecto en

https://sites.google.com/site/aprendizaxecooperativaceiparua/