Asistencia e acceso

Asistencia, acceso e puntualidade

  O primeiro deber dun alumno/a é asistir á clase con puntualidade e cumprir e respectar os horarios.

Calquera falta de asistencia ou de puntualidade debe ser comunicada ó titor/a o antes posible ( persoalmente ou por unha nota asinada, procurando non avisar por teléfono).

O alumno/a  só pode marchar do Centro  co permiso da directora, titor/a ou profesor/a que lle está a dar clase nese momento. Se a persoa que o vén a recoller non é coñecida polo profesor/a, deberá firmar un umpreso no que quede constancia de quen o leva.

Acceso ó Centro

Segundo a Orde da Consellería de 22 de xullo de 1997 ( DOG de 2/9/97) " Non se poderá acceder ós espazos didácticos pedagóxicos, incluídos os corredores, durante as horas de clase, sen a debida autorización".

Protección da imaxe do menor

O alumnado menor de 18 anos ten a protección que lle proporciona a lexislación vixente, artigos 8 e 47, da Lei 3/1997 do 9 de xuño que regula a protección da propia imaxe. Por iso os pais que non desexen que os seus fillos/as sexan fotografados ou gravados en vídeo deberán avisar ós titores/as.

No suposto de non recibir aviso, farase como é costume.