Guía de lecturas do Nadal

Xa podedes consultar aquí a gúia coas recomendacións de lectura realizada polo REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DOS CENTROS PÚBLICOS DE AMES

Consultar guía

Resolución definitiva das axudas para máscaras

Non habendo reclamacións ás listas provisionais, pasan a definitivas, sen modificacións.

En canto teñamos as máscaras no centro, recibirán un aviso para pasar a recollelas e asinar o documento de entrega.

Serán avisados por abalar móbil.

 

Resolución provisional da axuda para máscaras

 

Pode consultar si resultou beneficiario chamando ao 881866001.

En caso de exclusión na listaxe provisional, as persoas afectadas poderán formular reclamación ante o centro docente nos dous (2) días hábiles seguintes ao da súa publicación.

Esta reclamación entenderase resolta coa publicación da listaxe definitiva.

Contra a exclusión na listaxe definitiva, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da listaxe definitiva (artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas).

Procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria.

Prazo de presentación

14/11/2020 - 26/11/2020

 

 

O prazo para presentar as solicitudes será de diez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

 

 

 

Presentación de solicitudes .

1. Deberán presentar solicitude os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado que non presentou solicitude de material escolar en tempo e forma ou resultou excluída. No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa coa que conviva en acollemento familiar.

2. A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020/21; se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros.

3. As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro docente onde estea matriculado o alumno utilizando o formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

 

Este formulario de solicitude (anexo I) tamén estará dispoñible:

a) No centro docente.

b) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal

Documentación complementaria .

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.

En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

Excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:

1º. Certificado ou volante de convivencia.

2º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia en que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

c) Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

e) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

g) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.

De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, non será necesario achegar os documentos que xa presentase a persoa interesada xunto á solicitude de material escolar do curso 2020/21.

2. A documentación complementaria presentarase presencialmente no centro docente onde estea matriculado o alumno.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberase indicar o código de procedemento e o órgano responsable, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

4. En todo caso, os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa presentación, e reflectir a situación persoal, familiar e económica en 31 de decembro de 2018, agás no caso de violencia de xénero, en que se aplicará o disposto na lexislación específica.

Comprobación de datos .

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) DNI ou NIE da persoa solicitante e do resto dos membros computables da unidade familiar.

b) DNI ou NIE da persoa representante do/a solicitante.

c) Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou, na falta desta, o certificado tributario de imputacións no exercicio 2018, da persoa solicitante e do resto dos membros computables da unidade familiar, se é o caso.

Consultaranse ademais os seguintes datos cando a persoa interesada faga constar na solicitude que lle é de aplicación a circunstancia que acredita o documento correspondente:

d) Certificado do grao de discapacidade recoñecido pola Xunta de Galicia, da persoa solicitante e do resto dos membros computables da unidade familiar, se é o caso.

e) Percepción de pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez, ou de pensión de clases pasivas por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade (equivalente a unha discapacidade igual ou superior ao 33 %), da persoa solicitante e do resto dos membros computables da unidade familiar, se é o caso.

En ambos os casos, a data de referencia é o 31 de decembro de 2018.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario correspondente e achegar os documentos.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas

Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes .

Os trámites posteriores ao inicio do procedemento deberán realizarse presencialmente no centro docente. A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos para facilitar a realización dos ditos trámites que poderán ser empregados por elas.

 

Calacús de Samaín 2020

Benqueridas familias,

 

Premendo na imaxe do calacú poderedes acceder á GALERÍA do CEIP A Maía, onde iremos colgando as imaxes que nos mandáchedes. Grazas pola vosa colaboración!

calacú

SAMAÍN 2020

 

Estimadas nais, pais, familias:

 

Debido á actual situación sanitaria, este ano non se realizará a exposición de cabazas decoradas e talladas que se viña celebrando todos os anos no colexio polo Samaín.

 

Por iso, este ano pedímosvos que as decoredes na casa como xa viña sendo habitual e lle saquedes unha foto que se enviará ao titor/a por correo electrónico  ao longo da semana que ven. Con esas fotos farase unha exposición en cada clase e os propios alumnos votarán a súa favorita. As que finalmente resulten seleccionadas colgaranse na páxina web do cole.

 

 

 

Grazas pola vosa colaboración.

 

 

 

Equipo de dinamización de actividades complementarias e extraescolares do CEIP A Maía.

 

PLAN DE ADAPTACIÓN DO SERVIZO DE COMEDOR E DOS SERVIZOS BOS DÍAS COLE E TARDES DIVERTIDAS

Adaptación ao protocolo de prevención a transmisión da COVID-19 nos comedores dos centros educativos non universitarios e as instrucións polas que se incorporan a Declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consello Interritorial do Sistema de Saúde Pública (DOG núm. 174 bis de 28/08/2020) e a actualización das recomendación sanitarias do Comité Clínico ao protocolo de 22 de xullo de 2020 de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021. 

 

CONSULTE NESTA LIGAZÓN O PLAN DE ADAPTACIÓN DO COMEDOR E DOS SERVIZOS BOS DÍAS COLE E TARDES DIVERTIDAS

Axenda escolar

Desde o EDLG do CEIP A Maía comprácenos compartir con toda a comunidade educativa as axendas escolares creadas polo portal de recursos web "Aulas Galegas". As axendas podense descargar de balde nas seguintes ligazóns:

Axenda alumnado:

https://drive.google.com/file/d/1tQcY57uhXtpyfcx-EJUxbrCtfYac8xfh/view

Axenda docentes:

https://drive.google.com/file/d/142eN-CCYJ3uGP2azRBvsTfX7W3-_nWLu/view 

AVISO IMPORTANTE: NOVO GRUPO DE 4ºD EDUCACIÓN PRIMARIA

Estimadas familias de alumnado de 4º D,

cando hai que crear un novo grupo coa unica intención de garantir o benestar, a seguridade mantendo a distancia social dentro da aula, e tamén o dereito a estar escolarizado para calquera alumno de educación obrigatoria, non é un proceso doado nin deixado ao arbitrio nin á improvisación.

Por suposto, a creación dun novo grupo foi unha instrución directa do inspector do centro debida á necesidade de seguir matriculando novo alumnado que chega ao centro, situación que se deu neste momento e non en outro.

Para a redistribución do alumnado en catro grupos, reuníronse durante varias horas o profesorado titor de 4º, a xefa do departamento de orientación e dirección do centro, intentando acadar os criterios mais xustos e ecuánimes  posibles, tal é como se lles comunicou o xoves 17 de setembro.  Ademais, non quixemos avanzar no proceso mentres non tivemos a confirmación de ter unha mestra ou mestre que puidera facerse cargo do grupo.

Ante unha situación excepcional e nun escenario cambiante hai que adoptar medidas excepcionais que velen polo interese colectivo, non polo particular. A prevalencia do interese xeral sobre o particular refírese ao predominio dos intereses e obxectivos  xerais e públicos, por encima dos particulares e privados. Sentimos  que, de verse afectados polo cambio, non poidan  ver que o que nos move é garantir a seguridade dos nenos e nenas, e o único que lles pedimos é un pouco de confianza no noso traballo e no noso criterio profesional.

Aclararlles tamén que non  se puido enviar antes o aviso a través de abalarMobil por varios motivos, pero dous fundamentais:

1º Caída temporal do servidor XADE, do que toma a información Abalar.

2º Cada vez que se fai un cambio en XADE teñen que transcorrer un mínimo de 24h (cando non máis) para que a información chegue aos grupos correctos. De non facelo así chega aos destinatarios equivocados, tal é como ocorreu con un grupo o mesmo venres, aviso que se eliminou de inmediato.

Sabedores deste pequeno atranco, decidiuse adiantarlles a comunicación de a que grupo ían pertencer os seus fillos e fillas, en que aula estarán e con que titora. Igualmente, adiantóuselles que se lles daría unha chamada, para darlles as explicacións persoalmente, esas chamadas comezarán a darse luns; desafortunadamente a situación de pandemia na que estamos vivindo fainos dedicar moitísimas horas a chamadas e xestións relacionadas exclusivamente coa Covid-19, que entenderán, para nós, son prioritarias neste momento.

Por todo isto, e igual que sempre,  agradecemos  a súa comprensión e colaboración.

 

Atentamente

A directora

Powered by Drupal - Design by artinet