COMPETENCIA 1: Educador/a e guía no proceso ensino-aprendizaxe

Subcompetencias:

1. Programación, seguimento e avaliación
2. Didácticas específicas, metodoloxías, TAC e Alfin
3. Acción titorial e atención á diversidade
4. Xestión dos espazos, recursos e materiais de aprendizaxe