COMPETENCIA  6: Comunicador/a en lingua materna e estranxeiras

Subcompetencias:

23. Destrezas comunicativas verbais e non verbais: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento