COMPETENCIA 3: Interlocutor/a e referente

Subcompetencias:

13. Habilidades persoais, sociais e relacionais. Estratexias de mellora
14. Xestión e promoción de valores e convivencia, compromiso persoal e ético
15. Mediación, resolución de conflitos