Saltar navegación

Nocións básicas

Unha rede de ordenadores é un conxunto de equipos conectados por cables, sinais, ondas ou calquera outro medio polo que  poidan comunicarse compartindo datos e recursos sen importar a localización física dos distintos dispositivos.

De  Enh lepree ,Wikimedia Commons , LAN, Licenza: Creative Commons