Información sobre reservas

Maletas viaxeiras 2019/2020

 

O programa "Maletas Viaxeiras" da Asesoría de bibliotecas escolares ofrece moitas novidades para o curso 2019/2020.

Ofrécense 4 novas maletas denominadas  "Biblioteca Creativa" con recursos moi variados que permiten configurar a colección dos espazos creativos das nosas bibliotecas, nos que os materiais deben ir acompañados por bibliografía que apoie e optimice o seu uso. Falamos de xogos manipulativos e fondos documentais que contemplan todo tipo de linguaxes e posibilitan ao alumnado múltiples oportunidades de aprendizaxe, de expresión e de creación en ambientes de cooperación.

 

Neste curso a Asesoría de bibliotecas escolares aumentou o persoal de atención a centros incorporando un novo posto que se ven a sumar aos dous existentes quedando localizados nos seguintes emprazamentos:

Asesoría Zona Norte

 • Asesora:  Chelo Gundín Rey
 • Enderezo: CFR Ferrol
  R/ O Galego Soto, s/n
  15403 Ferrol (A Coruña)
 • Teléfono: 981 370 541
 • E-mail: abe.zonanorte@edu.xunta.es

 Asesoría Zona Sur

 • Asesor: Paco Díaz Rey
 • Enderezo: Xefatura Territorial de Educación
  R/ Avda. Fernández Ladreda, 43
  36003 Pontevedra (Pontevedra)
 • Teléfono: 986 805 209
 • E-mail: abe.zonasur@edu.xunta.es

Asesoría Zona Sueste

 • Asesor: Loli Nieto Campos
 • Enderezo: CFR Ourense
  R/ Avda. da Universidade, 18
  32005 Ourense (Ourense)
 • Teléfono: 988 241 533
 • E-mail: abe.zonasueste@edu.xunta.es
 

Algunhas das maletas están localizadas nestas seccións para facilitar o achegamento deste material aos centros que o desexen empregar.

Os centros interesados poden solicitar estas maletas na aplicación MALETAS VIAXEIRAS, desta mesma páxina: https://www.edu.xunta.gal/biblioteca/maletas

 

Maletas viaxeiras 2018/2019

   
 Novidades nas maletas de "ciencias", moitas con perspectiva de xénero.  Materiais das maletas "Lectura e diversidade", de nova incorporación no programa. 

O programa  "Maletas Viaxeiras" da Asesoría de bibliotecas escolares ofrece moitas novidades para o ano 2018/2019.

 • Ofrécense 4 novas maletas denominadas "Lectura e diversidade", con materiais moi variados que permiten un achegamento á lectura literaria a alumnado con dificultades de comprensión lectora. Estas maletas poden interesar igualmente a bibliotecas de infantil e primaria  así como a Centros de Educación Especial. 
 • Incorpóranse, así mesmo, 4 novas maletas baixo o título "Por uha Biblioteca Inclusiva", que presentan unha selección moi coidada (non exhaustiva) de títulos que achegan unha mirada inclusiva da realidade e, por tanto, poden servir para traballar estes contidos en actividades de biblioteca e de aula. As bibliotecas destinatarias poden ser de infantil, primaria ou secundaria, ademáis dos Centros de Educación Especial.
 • Así mesmo, engádese ao programa unha maleta de "Ciencias - Primaria" e  inclúense novos materiais en todas as maletas de Ciencias que recuperan figuras femeninas do ámbito científico e, tamén, divulgación da ciencia dende unha perspectiva de xénero. 

Os centros interesados poden solicitar estas maletas na aplicación MALETAS VIAXEIRAS, desta mesma páxina: https://www.edu.xunta.gal/biblioteca/maletas

Deslocalización xeográfica de maletas viaxeiras

 

 

Neste curso 2020-2021 a Asesoría de Bibliotecas escolares aumentou o persoal de atención a centros incorporando dous novos postos que quedan localizados nos seguintes emprazamentos:

Asesoría Zona Ferrol - Lugo

 • Asesora:  María Consuelo Gundín Rey
 • Enderezo: EPAPU Sta. María de Caranza
  Rúa Luis de Requeséns, s/n
  15406 FERROL (A Coruña)
 • Teléfono: 655 20 21 22, 881 93 83 23
 • E-mail: abe.zonanorte@edu.xunta.gal, chelogundin@edu.xunta.gal;

Asesoría Zona Pontevedra

 • Asesor: Francisco César Díaz Rey
 • Enderezo: Xefatura Territorial de Educación
  R/ Avda. Fernández Ladreda, 43
  36003 Pontevedra (Pontevedra)
 • Teléfono: 986 80 52 09
 • E-mail: abe.zonasur@edu.xunta.es

Asesoría Zona A Coruña

 • Asesor: María Pousa Rodríguez
 • Enderezo: Edificio Administrativo de Monelos
  Rúa Vicente Ferrer, 2
  15008 A Coruña (A Coruña)
 • Teléfono: N/D
 • E-mail: abe.zonanoroeste@edu.xunta.es

Asesoría Zona Ourense

 • Asesor: Dolores Nieto Campos
 • Enderezo:  CFR de Ourense
Avenida da Universidade, 18
32005 Ourense (Ourense)
 • Teléfono: 988241533
 • E-mail: abe.zonasueste@edu.xunta.es

 

Por este motivo, algunhas das maletas viaxeiras quedarán localizadas nestas novas seccións da Asesoría de Bibliotecas escolares para facilitar así o achegamento deste material aos centros educativos que o desexen empregar.

Dependendo da demanda de cada zona así como da dispoñibilidade de novas maletas iranse distribuíndo entre as cinco localizacións: Santiago, Zona Ferrol-Lugo, Zona Pontevedra, Zona A Coruña e Zona Ourense.

 

 

Información sobre a reserva das Maletas viaxeiras

Destinatarios:
A reserva de Maletas viaxeiras está dispoñible para todos os centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia que desexen participar.

Solicitude: para solicitar a maleta deberá cubir tódolos campos que figuran no formulario de reserva.

Confirmación:
unha vez realizada a solicitude recibirase na conta oficial de correo electrónico do centro unha mensaxe que conterá un enlace que permitirá confirmar dita solicitude polo centro educativo.

De non confirmarse dita solicitude nun prazo dunha semana, será eliminada e non será tida en conta.

Duración: a duración do préstamo será, como máximo, de un mes. Non obstante, poderase realizar unha prórroga do mesmo no caso de non esistir novas solicitudes da mesma maleta.

Recollida e devolución: o centro solicitante comprométese a recoller e devolver a maleta no seu lugar de localización.

Documentos relacionados: Protocolo para intercambio directo entre centros (PDF).

Enlace á aplicación: Maletas viaxeiras.