Pautas para o mantemento da colección

Enténdese por colección o conxunto de documentos e recursos de todo tipo, en diversos soportes, que unha biblioteca escolar pon ao servizo dos seus usuarios e usuarias para o desenvolvemento das actividades de ensino e aprendizaxe, busca de información e lectura con distintas finalidades.

No documento Pautas para actualizar a colección recóllense orientacións e criterios para unha selección equilibrada dos fondos da biblioteca escolar.

Pautas para o mantemento da colección