Xustificación económica partida extraordinaria libro informativo 21/22

Xustificación económica partida extraordinaria libro informativo 21/22

Achégase impreso para a xustificación do gasto relativo á partida
extraordinaria Libro informativo correspondente ao curso 2021/22. A data
límite de presentación da xustificación económica é o 30 de xuño de
2022 e deberá remitirse a través do correo electrónico asesoria.bibliotecas@edu.xunta.gal