Xustificación Voluntariado SELO 21/22

Xustificación económica Selo Biblioteca Escolar Solidaria 21/22

Achégase impreso para a xustificación do gasto relativo á concesión do
Selo Biblioteca Escolar Solidaria correspondente ao curso 2021/22. A
data límite de presentación da xustificación económica é o 31 de
decembro de 2022 e deberá remitirse a través do correo electrónico
asesoria.bibliotecas@edu.xunta.gal