Inicio

 

AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS NO ANO 2020

 

 NOTA INFORMATIVA DO 9 DE XUÑO

 

Orde do 5 de maio de 2020 pola que se anula a Orde do 10 de febreiro de 2020 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

Ligazón

 

NOTA INFORMATIVA DO 4 DE XUÑO

  Próxima publicación no Diario Oficial de Galicia da Orde de cancelación das actividades.

 

 

NOTA INFORMATIVA DO 25 DE MARZO

 Segundo o establecido na disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19 e no apartado sétimo do Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19,  interrómpese o prazo para a presentación de solicitudes deste procedemento, que queda en suspenso.

No caso de que se dispoña algún cambio ou se fose necesaria calquera outra comunicación ao respecto desta convocatoria, farase saber o que corresponda na páxina web da Consellería (http://www.edu.xunta.gal) e na do programa (https://www.edu.xunta.gal/axudasle).

 

NOTA INFORMATIVA DO 3 DE MARZO

 

No cadro da aplicación correspondente a “Membros da unidade familiar maiores de 16 anos” non se debe incluír as datas de nacemento do pai, nai ou do titor/a

Anexo II

 

NOTA INFORMATIVA DO 2 DE MARZO

 

Información sobre o calendario e destinos de celebración das actividades convocadas

 

CURSO

MODALIDADE

DURACIÓN

RÉXIME ALOXAMENTO

Nº PRAZAS

Información lugar celebración/datas

2º BACH.

Inglés en Canadá

3 semanas

Familia

80

Publicaranse coa listaxe definitiva do alumnado seleccionado

Inglés no Reino Unido

3 semanas

Familia

90

Publicaranse coa listaxe definitiva do alumnado seleccionado

Francés en Francia

3 semanas

Familia ou residencia

15

Publicaranse coa listaxe definitiva do alumnado seleccionado

Portugués en Portugal

3 semanas

Familia ou residencia

5

Publicaranse coa listaxe definitiva do alumnado seleccionado

1º BACH.

Inglés no Reino Unido

3 semanas

Familia

150

Publicaranse coa listaxe definitiva do alumnado seleccionado

Inglés en Canadá

3 semanas

Familia

135

Publicaranse coa listaxe definitiva do alumnado seleccionado

Inglés en Canadá- Integración

4 semanas

Familia

30

Publicaranse coa listaxe definitiva do alumnado seleccionado

Inglés en Galicia

1 semana

Residencia

50

Publicaranse coa listaxe definitiva do alumnado seleccionado

Francés en Francia

3 semanas

Familia ou residencia

15

Publicaranse coa listaxe definitiva do alumnado seleccionado

Portugués en Portugal

3 semanas

Familia ou residencia

5

Publicaranse coa listaxe definitiva do alumnado seleccionado

4º ESO

Inglés en Galicia

1 semana

Residencia

50

Publicaranse coa listaxe definitiva do alumnado seleccionado

4º ESO

Inglés en Galicia

2 semanas

Residencia

90

Centro Residencial Docente de Vigo, do 2 de agosto ao 15 de agosto

3º ESO

Inglés en Galicia

2 semanas

Residencia

180

Centro Residencial Docente de A Coruña, do 2 de agosto ao 15 de agosto

2º ESO

Inglés en Galicia

2 semanas

Residencia

325

Lugar: Centro Residencial Docente de A Coruña

Quendas:

- do 5 de xullo ao 18 de xullo

- do 19 de xullo ao 1 de agosto

1º ESO

Inglés en Galicia

2 semanas

Residencia

380

Lugar: Centro Residencial Docente de Vigo

Quendas:

- do 5 de xullo ao 18 de xullo

- do 19 de xullo ao 1 de agosto

 

 

NOTA INFORMATIVA DO 28 DE FEBREIRO

Lémbrase que o Anexo II, ademáis dos datos e sinatura do pai/nai, titor/a, etc., deberá contar coa información seguinte:

  • -      Atoparse cuberto e asinado polo/as irmáns/ás do/a solicitante maiores de 18 anos e menores de 25 anos.
  • -      No caso dos/as irmáns/ás do/a solicitante, maiores de 16 anos e menores de 18 anos, cubrirase o Anexo II, indicando o seu parentesco, o seu nome e apelidos e o seu NIF, facendo constar na mesma fila (nas columnas correspondentes) o nome e apelidos, o NIF así como a data de nacemento e a sinatura do titor/a ou representante legal.
  • -      Os solicitantes maiores de 16 anos e menores de 18 anos, así mesmo, deberán facerse constar no Anexo II. Neste caso, cubrirase o Anexo II, indicando o parentesco (como “irmá/n"), o seu nome e apelidos e o seu NIF así como a data de nacemento, facendo constar na mesma fila (nas columnas correspondentes) o nome e apelidos, o NIF e a sinatura do titor/a ou representante legal.

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA DO 26 DE FEBREIRO

 

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoca 1.600 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020

Poderá solicitar estas axudas o alumnado de centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia dos cursos que aparecen na seguinte táboa.

O inicio do procedemento de solicitude realizarase a partir da aplicación dispoñible na páxina web do programa (https://www.edu.xunta.gal/axudasle), non sendo válidas as solicitudes que non procedan deste xeito.

O formulario de solicitude atoparase a partir do menú “2. Solicitar axuda”

Acceso ao texto da Orde de convocatoria

Acceso ao cartel informativo

Acceso á guía para cubrir a solicitude 

Acceso á informacion sobre a presentación electrónica

No caso de ter que engadir algunha documentación, con posterioridade á presentación da solicitude, debe achegar dita documentación xunto coa Instancia para engadir documentación. Acceso

- Lémbrase a necesidade de achegar, xunto coa documentación, a fotocopia de todas as páxinas cubertas do libro de familia ou, de non dispor deste, da documentación que xustifique o número total de membros da unidade familiar.

- Indícase a importancia de facilitar, alomenos, un teléfono de contacto.

Nota Anexo II: 

Teña en conta que o formulario electrónico dispón dun botón denominado “Engadir nova fila de parente” para o caso de ter que engadir más de dous parentes.

Deberá estar asinado por:

a) Os proxenitores non separados legalmente nin divorciados ou, no se caso, o/a titor/a ou titores/as do alumnado.

b) Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida.

c) Os/as irmáns/ás do/a solicitante maiores de 18 anos e menores de 25 anos.

No caso dos/as irmáns/ás do/a solicitante, así como no caso do/da solicitante, maiores de 16 anos e menores de de 18 anos, cubrirase o Anexo II, indicando o seu parentesco (no caso do solicitante, cubrirá como “irmá/n"), o seu nome e apelidos e o seu NIF, facendo constar na mesma fila (nas columnas correspondentes) o nome e apelidos, o NIF e a sinatura do titor/a ou representante legal.

d) A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou en situación análoga ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa proxenitora do/da alumno/a, excepto nos casos de custodia compartida.

As persoas que elixan a opción "imprimir para entrega por Rexistro Oficial obterán DOUS arquivos en formato pdf (anexos I e II) que deberán imprimir e asinar no lugar correspondente. Deberase ter en conta que, de marcar cun “x” os cadros no anexo II, significa non dar autorización (e a obriga de presentar a documentación correspondente). A autorización entenderase deixando os cadros en branco e asinando no lugar correspondente.

- No caso de remitir a solicitude vía Correo Postal (o Anexo I debe selarse e datarse por Correos), o enderezo de envío é:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Edf. Administrativo de San Caetano s/n
15781 – Santiago de Compostela (A Coruña)

Prazo aberto dende o 27 de febreiro ata o 26 de marzo (incluído)

 

           

Achega das familias (€)

 

MODALIDADE

DURACIÓN

RÉXIME ALOXAMENTO

Nº PRAZAS

CUSTO POR PRAZA (€)

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

2º BACH.

Inglés en Canadá

3 semanas

Familia

80

2.950

375

670

1.180

1.475

Inglés no Reino Unido

3 semanas

Familia

90

2.244,55

285

510

898

1.122

Francés en Francia

3 semanas

Familia ou residencia

15

2.244,55

285

510

898

1.122

Portugués en Portugal

3 semanas

Familia ou residencia

5

2.000,13

254

454

800

1.000

1º BACH.

Inglés no Reino Unido

3 semanas

Familia

150

2.244,55

285

510

898

1.122

Inglés en Canadá

3 semanas

Familia

135

2.950

375

670

1.180

1.475

Inglés en Canadá- Integración

4 semanas

Familia

30

3.367

428

764

1.347

1.684

Inglés en Galicia

1 semana

Residencia

50

755,04

96

171

302

378

Francés en Francia

3 semanas

Familia ou residencia

15

2.244,55

285

510

898

1.122

Portugués en Portugal

3 semanas

Familia ou residencia

5

2.000,13

254

454

800

1.000

4º ESO

Inglés en Galicia

1 semana

Residencia

50

755,04

96

171

302

378

4º ESO

Inglés en Galicia

2 semanas

Residencia

90

554,18

70

126

222

277

3º ESO

Inglés en Galicia

2 semanas

Residencia

180

554,18

70

126

222

277

2º ESO

Inglés en Galicia

2 semanas

Residencia

325

554,18

70

126

222

277

1º ESO

Inglés en Galicia

2 semanas

Residencia

380

554,18

70

126

222

277

 

CONSULTAS

Web da convocatoria: https://www.edu.xunta.gal/axudasle

Enderezo electrónico: axudasle @edu.xunta.gal

Atención telefónica:

881997426 - 881997424 – 981546532- 881997497 – 981546544 – 981957538 - 881996112