Inicio

AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS NO ANO 2022

 

NOTA INFORMATIVA DO 13 DE XULLO

 

Publicación das listaxes de adxudicación definitiva de alumnado seleccionado e suplente.

Publícase a listaxe definitiva de persoas seleccionadas e de suplentes, así como o destino, as datas de realización da estadía e as achegas familiares correspondentes en cada caso.

As persoas que facilitaron o seu correo electrónico recibirán por esta vía unha mensaxe na cal se indicará o importe da achega da familia e os datos necesarios para o pagamento da correspondente cantidade. Para todos os solicitantes, a información referente ao pagamento poderán consultala a través da opción do menú "3. Estado solicitude" da páxina web do programa.

Prégase que o recibo de pago se axuste ao formato indicado. No apartado "Concepto" deberá facerse constar o número da solicitude e os apelidos e nome do/a alumno/a.

Suxírese que impriman o correo electrónico ou a información que atoparán no menú da páxina web do programa "3. Estado solicitude" para presentala como formato, no caso de facer o pago a través dunha oficina bancaria. Recoméndase revisar a cartafol de spam.

Ábrese un prazo de 5 días naturais para que os solicitantes fagan o pago da achega familiar e lle remitan á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, a través dun rexistro oficial ou mediante correo ordinario (neste caso, será necesaria a súa presentación en sobre aberto para que na oficina de Correos se poida facer constar o selo e a data, antes de proceder á súa certificación postal), a seguinte documentación:

1. Instancia para aceptación ou renuncia á axuda. Acceso

2. Aceptación ou renuncia á axuda segundo o anexo III. Acceso

3. Xustificante bancario do pagamento á empresa adxudicataria do curso no número de conta bancaria indicado a través do correo electrónico e no menú "3. Estado solicitude" da páxina web do programa. Este pagamento non terá devolución no caso de renuncia posterior.

A non xustificación do ingreso da cantidade indicada dentro do prazo implica a renuncia á praza adxudicada.

A empresa adxudicataria, unha vez recibido o pagamento, remitirá por correo electrónico a información sobre a estadía (horario de presentación, consellos de equipamento, etc.).

4. Copia do pasaporte ou visado en vigor, no caso do alumnado que requira da citada documentación para a súa participación nas actividades no estranxeiro.

5. Copia da documentación relacionada coa COVID-19: certificado de vacinación COVID-19 da Consellería de Sanidade.


Unha vez rematado o prazo indicado, as prazas vacantes seranlles ofertadas ao alumnado suplente por chamamento directo aos teléfonos indicados na solicitude, seguindo a relación publicada de suplentes.

- Listaxes definitivas de persoas seleccionadas e de suplentes:

1º Bach. Acceso

As persoas que, unha vez feito o pago da achega familiar correspondente, aínda non recibiran a guía das actividades (información dos lugares de celebración, horarios, etc.), poderán poñerse en contacto coa empresa para solicitar o envío da guía informativa ao teléfono e enderezo electrónico seguinte:

1º BACH

Inglés en Canadá-Integración

galicia.integracion@redleaf.es

Tlf.: 915479367

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA DO 27 DE XUÑO DE 2022

Publicación das listaxes de adxudicación definitiva de alumnado seleccionado e suplente.

Unha vez rematado o prazo indicado na nota informativa do 13 de maio, publícanse as listaxes indicadas no artigo 16.6 da Orde de convocatoria.

  • Listaxes definitivas de solicitantes seleccionados/as e de suplentes á actividade inglés en Canada- Integración:

          1º Bach. Acceso

Nos próximos días publicarase unha segunda listaxe indicando os destinos e as datas da actividade inglés en Canadá-Integración.

Coa publicación desta segunda listaxe, abrirase o prazo establecido no artigo 16.6 a efectos de remitir a documentación establecida no devandito artigo.

  • O resto das actividades convocadas consonte ao artigo 2.1 no Anexo IV, non teñen persoas asignadas ao quedar desertos os concursos públicos para o seu desenvolvemento, pola falta de oferta de prazas en Canadá, Reino Unido, Francia e Portugal no verán de 2022, como consecuencia da situación actual.


NOTA INFORMATIVA DO 13 DE MAIO DE 2022

Publicación das listaxes de adxudicación provisional de alumnado seleccionado e suplente.

Unha vez rematado o prazo indicado na nota informativa do 19 de abril, de recepción da documentación requirida ás persoas solicitantes e de atención das reclamacións, publícanse as listaxes indicadas no artigo 16.3 da Orde de convocatoria.

Listaxes provisionais de solicitantes seleccionados/as e de suplentes, ordenados por puntuación:

1º Bach. Acceso

2º Bach. Acceso

Nota: a posición nas listaxes estará condicionada ás posibles reclamacións e, no seu caso, á presentación da documentación requirida, podendo variar entre estas listaxes e as definitivas.

Listaxe de solicitudes que, unha vez validadas, precisan de remisión de documentación, especificada no estado da solicitude  “14. Requirimentos pendentes”, relacionada coa comprobación de datos citada no artigo 8.1 (apartados c, d, e, f). Acceso

Os requirimentos pendentes poderán consultarse a través do menú desta páxina (sección "3 -Estado solicitude").

Ábrese un prazo de 10 días naturais para que os/as solicitantes, que así o desexen, formulen reclamacións e, no seu caso, remitan a documentación referida no estado "14. Requirimentos pendentes", que deberá ser remitida á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades empregando o modelo de instancia correspondente e xuntando a documentación xustificativa que corresponda, por calquera dos procedementos establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

No caso do seu envío por correo postal, será necesario levar a documentación e a instancia en sobre aberto co fin de que Correos poida facer constar o selo e a data antes de proceder á súa certificación postal.

Modelos de instancias:

- Instancia para remitir a documentación requirida aos solicitantes relacionados na listaxe “14. Requirimentos pendentes”. Acceso

- Instancia para reclamacións. Acceso

 

NOTA INFORMATIVA DO 19 DE ABRIL

Finalizada a comprobación das solicitudes recibidas, faise pública a relación das listaxes detalladas a continuación e ábrese un prazo de 10 días naturais para emendar erros, falta de documentación, así como para efectuar reclamacións ou renuncias.

O estado destas solicitudes poderase comprobar a través do menú "3. Estado solicitude".

No caso de requirimento de documentación, esta poderase presentar por calquera dos procedementos establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

No caso do seu envío por correo, será necesario levar a documentación e a instancia en sobre aberto co fin de que o/a funcionario/a de Correos poida facer constar o selo e a data antes de proceder á súa remisión.

- Solicitudes coa documentación correcta. Acceso.

- Solicitudes que precisan da emenda dalgún aspecto. Acceso

- Solicitudes excluídas, indicando as causas de exclusión:

       a. Solicitudes fóra de prazo. Acceso.

       b. Solicitudes excluídas por non cumprir algún dos requisitos establecidos no artigo 3 da Orde de convocatoria. Acceso.

No caso de solicitudes que precisen emenda nalgún aspecto (solicitudes incorrectas), a documentación que se require poderá consultala a través do menú "3. Estado Solicitude" da páxina web do programa.

No caso de que falte documentación para engadir á solicitude xa remitida:

- Instancia para completar documentación. Acceso

- No caso de ter que presentar o Anexo II, revise a nota informativa do 14 de marzo.

No caso de ter xa remitida a documentación que se require, non é necesario que a volva a remitir.

O estado das solicitudes irá variando periódicamente, segundo se comprobe a documentación achegada. As listaxes publicadas no día de hoxe non variarán, aínda que cambie o estado da súa solicitude (comprobado a través do menú "Estado solicitude").

 

NOTA INFORMATIVA DO 14 DE MARZO

Durante o proceso de validación das solicitudes, vense detectando frecuentemente erros no Anexo II. A continuación pódese ver os aspectos máis importantes a ter en conta para cubrir dito documento:

 

NOTA INFORMATIVA DO 8 DE MARZO

 

Rematado o prazo de presentación de solicitudes, comprobe periódicamente o estado da súa solicitude (sección 3 do menú da páxina web do programa http:/www.edu.xunta.es/axudasle, “Estado solicitude”).

Explicación dos estados:

- "En trámite" quere dicir que aínda non se comprobóu a solicitude presentada.

- "Solicitude descartada". Non cumpre algún dos requisitos para participar nesta convocatoria. Indícase o motivo.

- "Solicitude validada" quere dicir que xa se comprobóu a solicitude e esta é correcta. Nalgúns casos, un texto sinalará as condicións de validación.

- "Solicitude incorrecta" quere dicir que deberá presentar a documentación que se require, acompañando a mesma coa instancia que se atopa no seguinte enlace:

 

Instancia para completar documentación

 

No caso de que, en estado de "solicitude incorrecta", se requira o Anexo II, este poderá imprimirse a través da seguinte ligazón:

Anexo II

A presentación de documentación complementaria farase, a través da sede electrónica (A miña sede), nun rexistro oficial ou a través do correo postal certificado. Neste último caso, a instancia para completar documentación deberá ser datada e selada polo servizo de correos.

 

NOTA INFORMATIVA DO 22 DE FEBREIRO DE 2022

Por causas alleas á Consellería de Educación, as últimas actualizacións dos navegadores "Chrome" (v98) e "Edge" (v98) non son compatibles coa aplicación "Autofirma" do Ministerio de Presidencia, polo que é posible que se produzan problemas coa sinatura electrónica. 

Recoméndase facer a solicitude a través do navegador "Mozilla", sendo máis recomendable empregar a "Chave 365". A "Chave 365" pode ser solicitada a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (sede.xunta.gal) co DNI electrónico. Hai que lembrar que o erro impide a sinatura, non a identificación para o acceso á sede electrónica.

 

Por outra banda, o persoal que xestiona a convocatoria destas axudas, está a detectar solicitudes en estado "BORRADOR", polo que é importante que:

  • As persoas solicitantes que elixiran a opción por Sede Electrónica (sede.xunta.gal): comproben, a través de "A miña sede" que asinaron as súas solicitudes e que xa non constan como "borrador". Así mesmo, no caso de ter que adxuntar documentación, a través da mesma "A miña sede" poden anexar a documentación que non fora anexada no momento da presentación da solicitude. Na imaxe inferior amósase o último paso na sede electrónica que desmostra que a solicitude está asinada e presentada.


 

Tal e como se establece na convocatoria AS SOLICITUDES QUE NON FORAN ASINADAS DIXITALMENTE POR ESTA VÍA NON SE CONSIDERARÁN COMO PRESENTADAS.

 

  • As persoas solicitantes que, unha vez cuberto o formulario a través da aplicación "solicitar axuda" da páxina web http://www.edu.xunta.gal, elixiran a opción "presentación en rexistro oficial": Deberán ter en conta que a mera gravación dos datos na aplicación NON SUPÓN a presentación da solicitude. Esta deberá presentarse, impresa e asinada (xunto co resto da documentación) nun rexistro oficial ou ben nos lugares indicados na Orde de convocatoria.

 

 

 

NOTA INFORMATIVA DO 31 DE XANEIRO DE 2022

Prazo aberto dende o 1 de FEBREIRO ata o 28 de FEBREIRO (incluído)

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades convoca 525 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2022.

Poderá solicitar estas axudas o alumnado de centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia dos cursos que aparecen na seguinte táboa:

 

 

O inicio do procedemento de solicitude realizarase a partir da aplicación dispoñible na páxina web do programa (https://www.edu.xunta.gal/axudasle), non sendo válidas as solicitudes que non procedan deste xeito.

O formulario de solicitude atoparase a partir do menú “2. Solicitar axuda”

Acceso ao texto da Orde de convocatoria

Acceso ao cartel informativo

Acceso á guía para cubrir a solicitude

Acceso á informacion sobre a presentación electrónica

No caso de ter que engadir algunha documentación, con posterioridade á presentación da solicitude, debe achegar dita documentación xunto coa Instancia para engadir documentación. Acceso

- Lémbrase a necesidade de achegar, xunto coa documentación, a fotocopia de todas as páxinas cubertas do libro de familia ou, de non dispor deste, da documentación que xustifique o número total de membros da unidade familiar.

- Indícase a importancia de facilitar, alomenos, un teléfono de contacto.

 

Nota Anexo II:

Teña en conta que o formulario electrónico dispón dun botón denominado “Engadir nova fila de parente” para o caso de ter que engadir más de dous parentes.

Deberá estar asinado por todos os membros da unidade familiar. Para os efectos desta convocatoria, terán a consideración de membros da unidade familiar:

- Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, no seu caso, o titor ou titores do alumnado.

- Os/as fillos/as menores de idade coa excepción dos emancipados. Terán a mesma consideración que os/as fillos/as as persoas en situación de tutela ou acollemento familiar permanente ou preadoptivo legalmente constituído.

- Os/as fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente, sempre que estean suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

- Os/as fillos/as solteiros/as menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.

- Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñan en común.

- A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou en situación análoga ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa proxenitora do/da alumno/a, excepto nos casos de custodia compartida.

- Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai ou persoa de situación análoga e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos anteriores.

- Non terá a consideración de membro computable a persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación ou divorcio, excepto no caso de custodia compartida.

 

As persoas que elixan a opción “Imprimir para entrega por Rexistro Oficial obterán DOUS arquivos en formato Adobe Acrobat (.pdf) anexos I e II, que deberán imprimir e asinar no lugar correspondente.

Deberase ter en conta que, de marcar cun “X” os cadros no anexo II, significa NON DAR AUTORIZACIÓN (E A OBRIGA DE PRESENTAR A DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE). A autorización entenderase deixando os cadros en branco e asinando no lugar correspondente.

No caso do "Consentimento para a comprobación de datos" é necesario, para autorizar dita comprobación, marcar o "Si". No caso contrario deberá marcar o "Non".

- No caso de remitir a solicitude vía Correo Postal (o Anexo I debe selarse e datarse por Correos), o enderezo de envío é:

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Edf. Administrativo de San Caetano s/n
15781 – Santiago de Compostela (A Coruña)

Prazo aberto dende o 1 de FEBREIRO ata o 28 de FEBREIRO (incluído)

 

CONSULTAS

Web da convocatoria: https://www.edu.xunta.gal/axudasle

Enderezo electrónico: axudasle@edu.xunta.gal

Atención telefónica:

881997426  – 881997497 – 981957538 – 981546544 – 881-996395 – 881996112