1. Cal é a finalidade desta páxina?

Nesta páxina, a medida que vaian xurdindo dúbidas, iremos introducindo as preguntas máis frecuentes efectuadas polos solicitantes coas súas correspondentes respostas.

Subir ao índice

2. Quen pode solicitar estas axudas?

Poderá ser beneficiario de estas axudas o alumnado que cumpra os seguintes requisitos: 

 a) Estar cursando, no réxime xeral, 1º ou 2º de bacharelato, en centros sostidos con fondos públicos, durante o curso 2021-2022, na Comunidade Autónoma de Galicia.

 b) Ter superadas todas as materias no curso 2020-2021.

 c) Ter acadado no curso 2020-2021 unha cualificación mínima de Ben no 6º na materia de lingua estranxeira que se vai perfeccionar na estadía.

d)  Para as actividades de integración, estar matriculado/a, no curso 2021-2022, nun centro da Rede de Centros Plurilingües.

 

Subir ao índice

3. É necesario o D.N.I. do alumnado solicitante?

Si, para poder participar nesta convocatoria é necesario estar en posesión do DNI/NIE, excepto o alumnado menor de 14 anos.

Subir ao índice

4. É obrigatoria a sinatura do pai e da nai no anexo II?

Sí, é obrigatoria, excepto nos casos nos que se alegue famiia monoparental, viuvedade, etc. Debe ter en conta que, no caso de que o/a solicitante teña irmáns/ás maiores de 16 anos e menores de 18 anos, terá que asinar no lugar corresponente, autorizando a consulta de datos.

Subir ao índice