1. A que quenda pertenzo?

COTA RESERVA:

Alumnado ao que lle correspondería praza na convocatoria 2022, seguindo os criterios de selección e ata o máximo das prazas ofertadas establecidas na Orde do 11 de xaneiro de 2022, das axudas correspondentes á realización das actividades de formación en linguas estranxeiras previstas e non realizadas no ano 2022. Co correspondente cumprimento dos requisitos establecidos na devandita Orde, este alumnado non gozou destas actividades ao quedar desertos os concursos públicos para o desenvolvemento destes servizos.

COTA XERAL:

Alumnado que cumpra cos seguintes requisitos:

 • Estar cursando, no réxime xeral, 1º ou 2º de bacharelato, en centros sostidos con fondos públicos durante o curso 2022/2023, na Comunidade Autónoma de Galicia.

 • Non ter concedida outra axuda para o mesmo fin neste curso nin estar incursa/o nalgunha prohibición para a subvención.

 • Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2021/2022.

 • Nota mínima na materia de lingua estranxeira que se vai perfeccionar na estadía de Ben ou 6 no curso 2021/2022.

 • Ter DNI ou NIE en vigor, segundo corresponda. Dispoñer de pasaporte e documentación que permita viaxar ao estranxeiro.

Subir ao índice

2. De que maneiras podo presentar a miña solicitude?

 1. COTA XERAL

 

1)A través da Sede Electrónica

Será necesario dispor de calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia ou Chave365

- Entrarase ao formulario normalizado aplicación AXUDASLE www.edu.xunta.gal/axudasle, a través da opción do menú “3. Cota xeral

- Cubra o formulario normalizado e, unha vez cuberto, seleccione a opción “Presentación Telemática En Sede Electrónica

- Deberase remitir como documento adxunto o Anexo II para o cal, tras imprimilo (dende a sección “Anexos asociados” da Sede Electrónica), cubrilo e asinalo, deberá converterse a formato pdf antes da súa remisión.

- Na opción de presentación telemática, a solicitude só se considerará presentada a través da súa sinatura na Sede Electrónica (htps://sede.xunta.gal/).

O resto da documentación remitirase en formato pdf como documentación adxunta.

 

  2) En Rexistro oficial ou Correos

  Entrarase ao formulario normalizado a través da opción do menú 3. Cota xeral

  Cubra o formulario normalizado e, unha vez cuberto, seleccione a opción “Imprimir Para Entrega Por Rexistro Oficial”, poderá descargar DOUS documentos independentes en formato de PDF, correspondentes aos anexos I e II, que a/s persoa/s interesada/s deberá/n imprimir e asinar antes da súa remisión co resto da documentación. A solicitude e o anexo II teñen que ser asinados nos espazos indicados a tal fin. Despois deberá remitir os orixinais.

  Presentarase a solicitude, os anexos e o resto da documentación (certificación académica, etc.. ) nun rexistro oficial ou enviarase a través de Correos (sobre aberto para que o persoal de Correos sele a solicitude– Anexo I-).

  Enderezo de envío

  Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

  Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

  Subdirección Xeral de Ordenación, Inclusión e Innovación Educativa

  Servizo de Innovación e Programas Educativos

  AxudasLE

  Edif. Administrativo de San Caetano s/n

  15781 Santiago de Compostela (A Coruña)

  1.  

  Subir ao índice

  3. Onde podo consultar o estado da miña solicitude?

  O estado das solicitudes presentadas poderase comprobar a través do menú "4. Estado solicitude".

  Subir ao índice

  4. Como interpreto o estado da miña solicitude?

  - "En trámite" quere dicir que aínda non se comprobou a solicitude presentada.

  - "Solicitude descartada". Non cumpre algún dos requisitos para participar nesta convocatoria. Indícase o motivo.

  - "Solicitude validada" quere dicir que xa se comprobou a solicitude e esta é correcta. Nalgúns casos, un texto sinalará as condicións de validación.

  - "Solicitude incorrecta" quere dicir que deberá presentar a documentación que se require, acompañando a mesma coa instancia que se atopa no seguinte enlace: Instancia para completar documentación

  Subir ao índice

  5. Que debo facer se a miña solicitude está incompleta?

  No caso de que, en estado de "solicitude incorrecta", se requira o Anexo II, este poderá imprimirse a través da seguinte ligazón:  Anexo II

  A presentación de documentación complementaria farase, a través da sede electrónica (A miña sede), nun rexistro oficial ou a través do correo postal certificado. Neste último caso, a instancia para completar documentación deberá ser datada e selada polo servizo de correos.

  No caso de requirimento de documentación, esta poderase presentar por calquera dos procedementos establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

  No caso do seu envío por correo, será necesario levar a documentación e a instancia en sobre aberto co fin de que o/a funcionario/a de Correos poida facer constar o selo e a data antes de proceder á súa remisión.

  No caso de que falte documentación para engadir á solicitude xa remitida:

  - Instancia para completar documentación. Instancia para completar documentación

   

  Subir ao índice

  6. Quen ten que figurar no Anexo II?

  • Anexo II

  Deberá estar asinado por todos os membros da unidade familiar. Para os efectos desta convocatoria, terán a consideración de membros da unidade familiar:

  - Os proxenitores non separados legalmente nin divorciados ou, no seu caso, a/as persoa/as titora/as do alumnado.

  - Os/as fillos/as menores de idade coa excepción dos emancipados. Terán a mesma consideración que os/as fillos/as as persoas en situación de tutela ou acollemento familiar permanente ou preadoptivo legalmente constituído.

  - Os/as fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente, sempre que estean suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

  - Os/as fillos/as solteiros/as menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.

  - Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos/as fillos/as que teñan en común.

  - A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou en situación análoga ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa proxenitora do/a alumno/a, excepto nos casos de custodia compartida.

  - Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai ou persoa de situación análoga e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos anteriores.

  - Non terá a consideración de membro computable a persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación ou divorcio, excepto no caso de custodia compartida.

   

  ¿ Nota Anexo II

  - No caso de familias nas que conviva co alumnado un só proxenitor/titor, a solicitude acompañarase da xustificación documental das circunstancias alegadas no anexo I (alegacións circunstancias familiares).

  - Na medida en que a través deste sistema a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades poida dispoñer das informacións referidas neste anexo, non se lles esixirá aos interesados a achega individual de certificacións expedidas polas Administracións correspondentes.

  - No caso de non asinarse algunha autorización, deberá presentarse a documentación correspondente (copia do documento de identidade, certificación de ingresos do ano 2021, certificación de estar ao día de pagamento coa Axencia Estatal de Administración Tributaria para subvencións e axudas, certificación de non ter débedas coa Seguridade Social, certificación de non ter débedas coa Comunidade Autónoma de Galicia, certificación de discapacidade ou certificación de pensionista de grande invalidez, segundo o caso).

  - Fotocopia de todas as follas cubertas do libro de familia.

  - Fotocopias dos documentos de identidade das persoas que non outorguen autorización para a verificación de identidade (no Anexo I e/ou no Anexo II).


    

     

     Subir ao índice

     7. Teñen que asinar todas as persoas que figuren no Anexo II?

     Si. Que algunha das persoas que figuran no Anexo II non o asine é motivo para considerar a solicitude incorrecta.

     No caso de non asinarse algunha autorización, deberá presentarse a documentación correspondente (copia do documento de identidade, certificación de ingresos do ano 2021, certificación de estar ao día de pagamento coa Axencia Estatal de Administración Tributaria para subvencións e axudas, certificación de non ter débedas coa Seguridade Social, certificación de non ter débedas coa Comunidade Autónoma de Galicia, certificación de discapacidade ou certificación de pensionista de grande invalidez, segundo o caso).

     Cada cadro que inclúe as 7 autorizacións de consulta, deberá estar asinado e cuberto por cada un dos membros da unidade familiar. De non ser suficiente o espazo previsto nos cadros do anexo II, deberanse cubrir e enviar tantos anexos como sexan necesarios.

     Subir ao índice

     8. Necesito pasaporte ou visado para viaxar?

      

     • É necesario ter o pasaporte en vigor para viaxar a Reino Unido ou Canadá.

     • Todo o alumnado que viaxe a Canadá deberá solicitar o documento ETA no momento que se lle adxudique a praza.

     • O alumnado con nacionalidade non española que viaxe a Canadá tamén precisará solicitar un visado.

     • Ao resto dos destinos (Alemaña, Francia e Portugal), ao pertenceren ao espazo Schengen, pódese viaxar simplemente con DNI en vigor.

      

     Subir ao índice

     9. Se a miña solicitude é seleccionada na listaxe definitiva, que documentación debo presentar?

     Se a túa solicitude resulta seleccionada, dispós de 5 días naturais para presentar a seguinte documentación: Instancia documentación ACEPTACIÓN PRAZA

     ¿ Instancia para aceptación ou renuncia á axuda.

     ¿ Aceptación ou renuncia á axuda segundo o anexo III.

     ¿ Xustificante bancario do pagamento

     ¿ Copia do pasaporte (necesario para viaxar a Reino Unido e Canadá)

     ¿ Documento ETA (necesario para viaxar a Canadá)

     ¿ Visado en vigor (necesario para o alumnado con nacionalidade non española que viaxe a Canadá)

     ¿ Copia da documentación relacionada coa COVID-19

     Esta documentación remitirase por correo electrónico a axudasle@edu.xunta.gal con copia á empresa responsable das actividades. Ademais, deberase remitir dita documentación á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, a través da sede electrónica, dun rexistro oficial ou mediante correo ordinario.

      Subir ao índice

      10. Que documentación debo presentar para facer a miña solicitude?

      COTA RESERVA:

      • Non é preciso presentar documentación para confirmar a praza de reserva.

      • Acceder á páxina web para realizar a confirmación da súa praza de reserva www.edu.xunta.gal/axudasle

      • Para confirmar a reserva de praza deberá seleccionar o menú “2. Cota reserva”.

      • Unha vez dentro, deberá introducir o DNI/NIF da persoa solicitante, así coma o código de solicitude correspondente á convocatoria 2022

      • Cando seleccione a opción CONFIRMAR, recibirá un correo electrónico indicando que iniciou o proceso de confirmación da súa reserva de praza da convocatoria 2022.

      • O prazo para confirmar a súa reserva a través de www.edu.xunta.gal/axudasle remata o 13 de MARZO.

      • Unha vez rematado o prazo, considerarase que as persoas que non confirmaron a reserva a través de www.edu.xunta.gal/axudasle, renuncian á súa reserva de praza.

      • Teña en conta que rematado o prazo de solicitudes, a Consellería de Educación enviaralle unha notificación a través do sistema Notifica.gal e vostede terá que confirmar a lectura da notificación electrónica no prazo de 10 días naturais. Se non recibe dita notificación antes do 20 de marzo deberá comunicalo na seguinte dirección de correo axudasle@edu.xunta.gal

      • A non confirmación de lectura da notificación electrónica no prazo de 10 días, realizada a través de Notifica.gal, entenderase como renuncia da axuda.

      • Serán rexeitadas as solicitudes presentadas mediante o procedemento de cota xeral, en caso de ter rematado con anterioridade o proceso de confirmación de reserva de praza da convocatoria 2022.

       

      COTA XERAL:

      - Anexo I : Ten que estar asinado pola persoa representante (pai/nai ou titor/titora) ou polo/a alumno/a, no caso de ter a maioría de idade.

      - Anexo II : Deberá estar asinado por todos os membros da unidade familiar. Para os efectos desta convocatoria, terán a consideración de membros da unidade familiar.

      - No caso de non autorizar algunha consulta de datos, deberá presentarse a documentación correspondente (copia do documento de identidade, certificación de ingresos do ano 2021, certificación de estar ao día de pagamento coa Axencia Estatal de Administración Tributaria para subvencións e axudas, certificación de non ter débedas coa Seguridade Social, certificación de non ter débedas coa Comunidade Autónoma de Galicia, certificación de discapacidade ou certificación de pensionista de grande invalidez, segundo o caso).

      - Certificación académica do curso 2021-2022, con cualificacións, tal como indica o punto 1 do Artigo 6 da Orde de convocatoria.

      - Certificación de matrícula do curso 2022/23

      - Fotocopia de todas as follas cubertas do libro de familia.

      - Fotocopias dos documentos de identidade das persoas que non outorguen autorización para a verificación de identidade (no Anexo I e/ou no Anexo II).

      Subir ao índice