Gallego

S1401054 A diversidade nas aulas. Estratexias para unha escola inclusiva

Summary: 
O CAFI no mes de novembro desenvolverá un curso de 24 horas no que se aportarán respostas, recursos e ferramentas para atender á diversidade nas aulas. O prazo para inscribirse remata o 19 de setembro de 2014.
Gallego

A diversidade nas aulas. Estratexias para unha escola inclusiva.

Modalidade: Curso presencial

Referencia: S1401054
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización: 1º trimestre_ novembro
Data límite de inscrición: 19/09/2014      https://www.edu.xunta.es/fprofe/
Lugar: Santiago de Compostela
Prazas: 30

Horas: 24 horas (21 horas presenciais e 3 de traballo individual)

Destinatarios: Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

511 - Catedráticos de ensino secundario
590 - Profesores de ensino secundario
597 - Mestres

Criterios de selección:

Os criterios xerais do plan anual de formación

Obxectivos:

 • Sensibilizar e contribuír a desenvolver unha actitude positiva cara á inclusión do alumnado.

 • Coñecer as características do alumnado con necesidades educativas específicas.

 • Aprender estratexias de intervención para a aplicación na aula inclusiva.

Contidos:

 • Intervención na aula inclusiva: recursos específicos para o alumnado con dificultades de aprendizaxe, conduta, discapacidade e outras necesidades.

 • Deseño e aplicación de respostas educativas dentro da escola inclusiva.

 • Estratexias de intervención para a inclusión do alumnado.

A diversidade nas aulas

G1402007 III Xornadas de atención á diversidade

Summary: 
No mes de novembro vanse celebrar as III Xornadas de atención á diversidade, con modelos organizativos e metodoloxias para o aprendizaxe nunha escola inclusiva. Obxectivos: Divulgar a atención á diversidade do alumnado na comunidade autónoma. Promover a participación de toda a comunidade escolar para favorecer a atención á diversidade de todo o alumnado.
Gallego

G1402007_III Xornadas de atención á diversidade

Referencia: G1402007
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización: 1º trimestre_ Novembro
Data límite de inscrición: 20/09/2014
Lugar: Santiago de Compostela
Prazas: 200

Horas: 8 horas presenciais                                                                        

Destinatarios:

 • Educación infantil

 • Educación primaria

 • Educación secundaria obrigatoria

 • Bacharelato

Corpos e especialidades

511 - Catedráticos de ensino secundario
590 - Profesores de ensino secundario
591 - Profesores técnicos de formación profesional
597 - Mestres

Criterios de selección:

Os criterios xerais do plan anual do profesorado.

Obxectivos:

 • Divulgar a atención á diversidade do alumnado na comunidade autónoma.

 • Promover a participación de toda a comunidade escolar para favorecer a atención á diversidade de todo o alumnado.

Aula virtual:  http://www.edu.xunta.es/platega/course/view.php?id=3513

Data: 
08/09/2014 - 17/11/2014

G1402007 III Xornadas de atención á diversidade

Summary: 
No mes de novembro vanse celebrar as III Xornadas de atención á diversidade; un espazo no que se abordarán modelos organizativos e metodoloxías para o aprendizaxe nunha escola inclusiva. O prazo de inscrición remata o 19 de setembro.
Gallego

G1402007 III Xornadas de atención á diversidade

 

Referencia: G1402007
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización: 1º trimestre_ novembro
Data límite de inscrición: 19/09/2014   https://www.edu.xunta.es/fprofe/
Lugar: Santiago de Compostela
Prazas: 200

Horas: 8 horas presenciais.

Destinatarios:

 • Educación infantil

 • Educación primaria

 • Educación secundaria obrigatoria

 • Bacharelato

Corpos e especialidades

511 - Catedráticos de ensino secundario
590 - Profesores de ensino secundario
591 - Profesores técnicos de formación profesional
597 - Mestres

Criterios de selección:

Os criterios xerais do plan anual do profesorado.

Obxectivos:

 • Divulgar a atención á diversidade do alumnado na comunidade autónoma.

 • Promover a participación de toda a comunidade escolar para favorecer a atención á diversidade de todo o alumnado.

III Xornadas Atención á diversidade

G1401038 Formación inicial para orientadoras e orientadores de educación infantil, primaria e/ou secundaria.

Summary: 
Curso de formación presencial (24 h) para os orientadores/as que exercen por primeira vez a xefatura do Departamento.
Gallego

Título: Formación inicial para orientadoras e orientadores de educación infantil, primaria e/ou secundaria.

Modalidade: curso presencial

Referencia: G1401038
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización: 1º trimestre_outubro
Lugar: Santiago de Compostela
Horas totais: 24 h. presenciais

Destinatarios:

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

511018 - Catedráticos de ensino secundario. Orientación educativa

597039 - Mestres. Orientación

590018 - Profesores de ensino secundario. Orientación educativa


Criterios de selección

Exercer por vez primeira a xefatura do departamento de orientación. Os criterios xerais do plan anual de formación.

Obxectivos

Promover a reflexión sobre o espazo que o departamento de orientación debe ocupar nos centros educativos, na procura dunha intervención educativa de calidade e para a totalidade do alumnado.

Afondar nos coñecementos necesarios para interpretar e desenvolver a función de orientación establecida na normativa vixente.

Dar a coñecer distintos modelos de planificación e xestión dos departamentos de orientación.


Observacións

Actividade dirixida a colectivos específicos (orientación educativa)


Contidos

Modelos de planificación e xestión dos departamentos de orientación.

Plans e programas. Acción titorial. Atención á diversidade. Orientación profesional. A avaliación psicopedagóxica. Metodoloxías favorecedoras da inclusión.

A estrutura dos servizos de orientación en Galicia.

A aplicación DRORIENTA.

 

Formación Inicial Orientadores/as

G1401038 Formación inicial para orientadoras e orientadores de educación infantil, primaria e/ou secundaria

Gallego

 

Modalidade: curso presencial.

Referencia: G1401038
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización: 1º trimestre_Outubro  Datas: 10/10/2014 //  13/10/2014   //  17/10/2014
Lugar: Santiago de Compostela_ EGAP (Aula 5)
Horas totais: 24 h. presenciais

Aula virtual: http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/course/view.php?id=510

Destinatarios:

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

511018 - Catedráticos de ensino secundario. Orientación educativa

597039 - Mestres. Orientación

590018 - Profesores de ensino secundario. Orientación educativa


Criterios de selección

Exercer por vez primeira a xefatura do departamento de orientación. Os criterios xerais do plan anual de formación.

Obxectivos

Promover a reflexión sobre o espazo que o departamento de orientación debe ocupar nos centros educativos, na procura dunha intervención educativa de calidade e para a totalidade do alumnado.

Afondar nos coñecementos necesarios para interpretar e desenvolver a función de orientación establecida na normativa vixente.

Dar a coñecer distintos modelos de planificación e xestión dos departamentos de orientación.


Observacións

Actividade dirixida a colectivos específicos (orientación educativa)


Contidos

Modelos de planificación e xestión dos departamentos de orientación.

Plans e programas. Acción titorial. Atención á diversidade. Orientación profesional. A avaliación psicopedagóxica. Metodoloxías favorecedoras da inclusión.

A estrutura dos servizos de orientación en Galicia.

A aplicación DRORIENTA.

Data: 
22/09/2014 - 27/10/2014
Sección: 

Plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2014/2015

Summary: 
O prazo de preinscrición é ata o 30 de xuño de 2014. O prazo de presentación de solicitudes remata o 29 de setembro de 2014.
Gallego

Xúntase a Resolución do 6 de xuño de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2014/15.

 • O prazo de preinscrición é ata o 30 de xuño de 2014.
 • O prazo de presentación de solicitudes remata o 29 de setembro de 2014.

Que son?

Plans específicos de formación permanente que, partindo dunha avaliación das necesidades do centro, permitan deseñar accións formativas destinadas á actualización e o perfeccionamento das competencias profesionais do profesorado para a mellora da calidade da educación e dos resultados escolares.

Destinatarios

Centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Cada centro pode solicitar un único plan. Varios centros con necesidades comúns e proximidade xeográfica poderán presentar un plan conxunto.

Características

 • Os plans estarán integrados por un ou dous itinerarios formativos, que atenderán a algunha das liñas de actuación propostas.
 • Cada itinerario formativo constará, como norma xeral, de dúas ou tres actividades formativas (curso, grupo de traballo, seminario).
 • As actividades deberán estar integradas e secuenciadas nun proceso que inclúa a análise e elaboración de propostas didácticas, así como a súa aplicación á aula ou ao centro, e a reflexión e avaliación dos resultados.
 • Os plans presentados terán unha planificación mínima de dous cursos escolares e máxima de catro.
 • Debe participar máis do 40% do Claustro. Cada profesor/a pode integrarse como mínimo nun dos itinerarios que forman o plan.

Liñas de traballo

Os plans de formación tratarán, de xeito prioritario, a seguinte liña de actuación:

Programación, desenvolvemento e avaliación de competencias clave segundo os novos currículos.

Ademais, poderán tratar algunha das seguintes liñas:

 1. Planificación estratéxica das linguas no centro.
 2. Integración didáctica das TIC, e no uso para o traballo cooperativo en rede a través de espazos virtuais. Educación dixital.
 3. Atención á diversidade e cambios metodolóxicos asociados.
 4. Convivencia escolar e clima da aula. Relacións coas familias.
 5. Mellora do desempeño profesional docente e actualización científica e didáctica do profesorado.
 6. Mellora da xestión dos centros (con especial atención á xestión directiva) e dos procesos de calidade.
 7. Programas europeos e internacionais: accións e plans de promoción e desenvolvemento.
 8. Biblioteca escolar, alfabetizacións múltiples e aprendizaxe por proxectos.

Máis información

a) As seguintes páxinas web

- Consellería: www.edu.xunta.es

- CAFI: www.edu.xunta.es/web/cafi    (apartado FORMACIÓN)

- CFR: A Coruña www.edu.xunta.es/web/cfrcoruna. Ferrol: www.edu.xunta.es/web/cfrferrol. Lugo: www.edu.xunta.es/web/cfrlugo. Ourense: www.edu.xunta.es/web/cfrourense. Pontevedra: www.edu.xunta.es/web/cfrpontevedra. Vigo: www.edu.xunta.es/web/cfrvigo.

b) Os seguintes teléfonos

CAFI: 981522411.

CFR: A Coruña: 981274221. Ferrol: 981370541. Lugo: 982251068. Ourense: 988241533. Pontevedra: 986872888. Vigo: 986202370.

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa: 981546513

c) Os seguintes enderezos electrónicos

CAFI: cafi@edu.xunta.es

CFR: A Coruña: cfr.coruna@edu.xunta.es. Ferrol: cfr.ferrol@edu.xunta.es Lugo: cfr.lugo@edu.xunta.es. Ourense: cfr.ourense@edu.xunta.es. Pontevedra: cfr.pontevedra@edu.xunta.es. Vigo: cfr.vigo@edu.xunta.es.

PFPP 2014 2015
PFPP

Plan anual de formación do profesorado 2014/2015

Summary: 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria presenta o Plan Anual de Formación do Profesorado para o curso 2014/2015. Este documento integra a oferta de actividades de formación e responde ás necesidades e demandas do profesorado ao que vai dirixido, así como ás estratexias, plans e programas que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria prioriza.
Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria presenta o Plan Anual de Formación do Profesorado para  o curso 2014/2015. Este documento integra a oferta de actividades de formación e responde ás necesidades e demandas do profesorado ao que vai dirixido, así como ás estratexias, plans e programas que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria prioriza.

 

ACCESO DIRECTO AO PLAN 2014/15

 

 

plan de formacion 2015

Plan de formación do profesorado 2014/15

Summary: 
A Consellería de educación presenta o plan de formación do profesorado 2014-2015.
Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria presenta o Plan Anual de Formación do Profesorado para  o curso 2014/2015. Este documento integra a oferta de actividades de formación e responde ás necesidades e demandas do profesorado ao que vai dirixido, así como ás estratexias, plans e programas que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria prioriza.

Enlace ao plan.

plan de formación do profesorado 2014/15

Cursos de verán organizados polo INTEF

Summary: 
Cursos de verán de xullo a setembro
Gallego

Durante os meses de xullo e setembro de 2014, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, en convenio coa Universidade Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organiza doce cursos de verán dirixidos ao profesorado e aos centros educativos de todo o territorio nacional.
Para consultar a información:

Enlace ao post do INTEF coa  información sobre os cursos de verán

http://blog.educalab.es/intef/2014/05/21/cursos-de-verano-2014/


Enlace á convocatoria do BOE

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/24/pdfs/BOE-A-2014-5479.pdf

Enlace á sede electrónica    

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/profesorado/formacion/formacion-permanente/cursos-congresos/cursos/cursos-de-verano.html

 

 

 

 

 

 

 

 

cursos verán

Procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2014

Summary: 
Xúntase a Orde do 12 de maio de 2014 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2014.
Gallego

O prazo de presentación de solicitudes será de polo menos 20 días de antelación con respecto á data de comezo da actividade. Para as actividades formativas que comezaron a partir do 1 de xaneiro, así como para aquelas que comecen a partir do día da publicación desta orde e que non poidan cumprir o prazo de solicitude de 20 días de antelación, a solicitude entenderase en prazo sempre que sexa presentada dentro dos 15 días naturais a partir do día seguinte da publicación da presente orde no DOG.

Destinatarios e requisitos:

O persoal docente de carreira que pertenza aos corpos que imparten ensinanzas das establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, con destino en centros docentes públicos en que exerza docencia directa co alumnado, equipos de orientación específicos, postos de asesoría dentro da estrutura administrativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e na Inspección Educativa.

Os solicitantes non poderán percibir outro tipo de axudas para a asistencia á actividade solicitada e non poden ter recibido reintegro individual nas dúas últimas convocatorias (anos 2012 e 2013).

Documentación necesaria

 • Solicitude segundo modelo do anexo I da convocatoria.
 • Orixinal ou fotocopia da convocatoria da actividade para a cal se solicita o reintegro.
 • Certificación da dirección do centro na cal se xustifique que a persoa solicitante exerce actualmente nel e se especifique a disciplina, área, ciclo ou especialidade que imparte.
 • Orzamento dos gastos de matrícula e desprazamento. En ningún caso se farán constar gastos de mantenza e aloxamento.
 • Memoria explicativa dos motivos polos cales se desexa asistir á actividade e repercusión da asistencia a esta na función docente.

Máis información

Mail: reintegros.fprofe@edu.xunta.es
Tl.: 981 546.515/ 981.546.513
Servizo de Formación do Profesorado
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

reintegro