Gallego

S1501026 Intelixencia emocional e comunicación positiva

Summary: 
Dende o día 26 de outubro ata o 10 de novembro desenvolverase no CAFI un curso sobre Intelixencia emocional e comunicación positiva, serán 10 horas de formación presencial e 4 en Rede, contará coa presenza de Ana Sanjuán e Carmen Loureiro como ponentes.
Gallego
corazón con palabras  intelixencia, emoción,comunicación, positiva,escoita
corazón con palabras

G1501011 A posta en práctica da acción titorial

Summary: 
Curso dirixido ao profesorado interesado en profundar nos principios básicos da acción titorial e en coñecer os recursos prácticos de cara ao desenvolvemento das súas funcións de titoría
Gallego

O día 20 de outubro de 2015 dará comezo un curso na Rede "G1501011 A posta en práctica da acción titorial",que rematará o 21 de xaneiro de 2016.
 

acción titorial
acción titorial

Formación Inicial para orientadoras e orientadores das etapas de EI, EP e/ou Secundaria

Summary: 
Actividade de formación para orientadores de nova incorporación
Gallego

Os días 13 e 19 de outubro, no Auditorio da Biblioteca e Arquivo de Galicia da Cidade da Cultura en Santiago de Compostela, desenvolveranse as dúas sesións presenciais da Formación inicial para orientadoras e orientadores de nova incorporación, de todas as etapas educativas non universitarias. Esta fase presencial será complementada cunha fase na Rede, na plataforma Platega.
 

orientadoras e orientadores
orientadoras e orientadores

G1501031 A convivencia como factor de calidade nos centros educativos

Summary: 
Proximamente iniciarase un curso na Rede sobre a mellora da convivencia nos centros educativos, que ten por obxecto facilitarlle ao profesorado os coñecementos que lle faciliten intervir nas dinámicas dos centros de cara a favorecer un clima social máis positivo.
Gallego

Os obxectivo do curso son:
- Valorar a convivencia e o clima escolar positivo como factores de calidade nos centros educativos.
- Identificar as diferentes causas que orixinan a violencia escolar e analizar os factores básicos para a prevención de conflitos e problemas de convivencia nos centros educativos.
- Coñecer e aplicar técnicas de modificación de conduta e de resolución pacífica de conflitos no ambiente escolar.

Data de comezo: 12/10/2015

Data de finalización: 13/12/2015

Número de horas: 40

Enlace a fprofe:https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaInicio.do?DIALOG-EVENT-verAct=verAct&cod_actividade=66792

convivencia
convivencia

L1501025 Curso de tratamento do TDAH desde o ámbito educativo 2015-2016

Summary: 
Actividade a desenvovler no CFR de Lugo dirixida a todo o profesorado.
Gallego

O curso L1501025 Curso de tratamento do TDAH desde o ámbito educativo 2015-2016 é unha actividade que se vai desenvolver no CFR de Lugo en colaboración coas fundacións María José Jove e INGADA.

Con esta actividade preténdese formar ao profesorado para o traballo con este alumnado e está destinada a todos os corpos e todas as ensinanzas.

Abordaranse, entre outros, os seguintes contidos: aspectos clínicos do TDAH,  aspectos didácticos e planificación na aula, análise e propostas relacionadas coas dificultades de lectura e escritura no TDAH, a prevención de accidentes comúns e o Protocolo de Consenso sobre TDAH na infancia e adolescencia nos ámbitos educativo e sanitario.

Lugar de celebración: CFR de Lugo

Horas totais: 25

Horas presenciais: 16

Horas non presenciais: 9

Crearase un curso na aula virtual do CFR de Lugo onde se ampliará a información relacionada coa actividade e se subirán os materiais complementarios e de apoio aos distintos relatorios.

Ligazón a Fprofe: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-v...

Ligazón ao curso na aula virtual do CFR de Lugo: http://www.edu.xunta.es/centros/cfrlugo/aulavirtual/course/view.php?id=568

Curso de tratamento do TDAH desde o ámbito educativo 2015 - 2016
Curso de tratamento do TDAH desde o ámbito educativo 2015 - 2016

Plan Anual de Formación do Profesorado

Summary: 
Neste apartado pódese consultar o Plan Anual de Formación do Profesorado do curso 2015/2016
Gallego

Neste apartado pódese consultar o Plan Anual de Formación do Profesorado do curso 2015/2016. Premendo sobre a imaxe accedese a toda a información. Pódese consultar directamente os diferentes apartados nas seguintes ligazóns:

 

1. Normas xerais

2. Convocatorias

3. Erasmus +

4. Formación en centros

5. Actividades a desenvolver polo CAFI

6. Actividades a desenvolver polo CFR da Coruña

7. Actividades a desenvolver polo CFR de Ferrol

8. Actividades a desenvolver polo CFR de Lugo

9. Actividades a desenvolver polo CFR de Ourense

10. Actividades a desenvolver polo CFR de Pontevedra

11. Actividades a desenvolver polo CFR de Vigo

12. Inscrición nas actividades

13. Enderezos de interese

Plan Anual de Formación do Profesorado
Plan Anual de Formación do Profesorado

Procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2015

Summary: 
Orde do 12 de xuño de 2015
Gallego

Xúntase a Orde do 12 de xuño de 2015 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2015.

O prazo de presentación de solicitudes será de polo menos 10 días naturais de antelación con respecto á data de comezo da actividade. Para as actividades formativas que comezaron a partir do 1 de xaneiro, así como para aquelas que comecen a partir do día da publicación desta orde e que non poidan cumprir o prazo de solicitude de 10 días naturais de antelación, a solicitude entenderase en prazo sempre que sexa presentada dentro dos 15 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no DOG.

Destinatarios e requisitos:

 1. Poderá solicitar os ditos reintegros o persoal docente funcionario de carreira que imparta as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, con destino en centros docentes públicos en que exerza docencia directa co alumnado, equipos de orientación específicos, postos de asesoría dentro da estrutura administrativa da consellería, e na Inspección educativa.

 2. Así mesmo, poderán cursar solicitude as persoas en situación de interinidade que manteñan esta condición tanto no momento da presentación da solicitude como no momento da resolución. Para estes efectos entenderase como persoal interino unicamente aquelas persoas que teñan nomeamento como tales ata o remate do curso ou cursos académicos correspondentes.

 Os solicitantes non poderán percibir outro tipo de axudas para a asistencia á actividade solicitada.

Documentación necesaria

 a) Orixinal ou fotocopia da convocatoria da actividade para a cal se solicita o reintegro.

b) No caso de que a persoa solicitante non estea exercendo docencia directa nun centro docente público, certificación expedida polo/a xefe/a de servizo da súa unidade administrativa con indicación do posto de traballo que ocupa.

c) Orzamento dos gastos de matrícula e desprazamento. En ningún caso se farán constar gastos de mantenza e aloxamento.

d) Memoria explicativa dos motivos polos que se desexa asistir á actividade e repercusión da asistencia a esta na súa función docente.

Máis información

Correo electrónico: reintegros.fprofe@edu.xunta.es

Tl.: 981 546 515/ 881 997 635

Servizo de Formación do Profesorado

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2015
Procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2015

V1402012 Xornadas: Educar e colaborar nas redes sociais: Aprendizaxes móbiles

Summary: 
Os días 25, 26, e 27 de maio no CFR de Vigo desenvolverase a actividade: V1402012-XORNADAS: EDUCAR E COLABORAR NAS REDES SOCIAIS: APRENDIZAXES MÓBILES.
Gallego
Os días 25, 26, e 27 de maio no CFR de Vigo desenvolverase a actividade: V1402012-XORNADAS: EDUCAR E COLABORAR NAS REDES SOCIAIS: APRENDIZAXES MÓBILES.

Referencia: V1402012

Temporalización: 25, 26 e 27 de maio

Lugar:  Salón de Actos CFR de Vigo.

Redes

redes
redes

V1402027 Xornadas: Primeiros auxilios en educación

Summary: 
Os días 27 de maio e 9 -10 de xuño, terán lugar no CFR de Vigo as XORNADAS: V1402027-PRIMEIROS AUXILIOS EN EDUCACIÓN, cunha duración de 10 horas.
Gallego

Os días 27 de maio e 9 -10 de xuño, terán lugar no CFR de Vigo as XORNADAS: V1402027-PRIMEIROS AUXILIOS EN EDUCACIÓN, cunha duración de 10 horas.

Primeiros auxilios

Primeiros auxilios
Primeiros auxilios