Gallego

Programa da actividade de Formación para Directores e Xefes de Estudos

Summary: 
Nesta nova podedes descargar o programa para a actividade de Formación para Directores e Xefes de Estudos.
Gallego

Nesta nova podedes descargar o programa para a actividade de Formación para Directores e Xefes de Estudos.

xefes

Listaxe da asesoría de organización escolar e diversidade de Galicia

Gallego

XEFATURA DE DEPARTAMENTO

ASESORAS

ASESORES

ASESORES

ASESORES

ASESORES

ASESORES

ASESORES

 
listado de asesores

Atención á diversidade

Gallego

Na nosa comunidade, a atención á diversidade vén regulada polo Decreto 229/2011, do 7 de decembro (DOG, 21/12/2011). Nesta norma, defínese a atención educativa á diversidade como o conxunto de medidas e accións deseñadas coa finalidade de adecuar a resposta educativa ás diferentes características, potencialidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado. Estas medidas e accións implican a toda a comunidade educativa e deben concretarse en propostas curriculares e organizativas que teñan en conta a pluralidade de todo o alumnado.

A formación que imparte o CAFI para a atención á diversidade vai destinada a todo o corpo de mestres e profesores de todas as etapas educativas, xa que a Escola Inclusiva ha de dar resposta a todas as necesidades educativas específicas que se poidan presentar.

atencion a diversidade

Orientación educativa

Gallego

A Orientación Educativa ten por obxecto acompañar a traxectoria escolar e vocacional, a valoración persoal para a toma de decisións responsables e o apoio a todos os membros da comunidade escolar, desde o alumnado ata as familias, xunto co profesorado e as colaboracións exteriores. A acción titorial está intrinsecamente vencellada á función docente e orientadora, sendo un proceso continuo e dirixido ao desenvolvemento integral de todo o alumnado e a todos os niveis.

Dada a elevada relevancia deste cometido da Orientación Educativa, a formación dos membros dos Departamentos de Orientación, dinámica e da man das demandas actuais, enfócase a promover a optimización dos procesos de aprendizaxe, as respostas educativas, a acción titorial, a toma de decisións persoais, a convivencia positiva, etc.

Desde o CAFI, deseñamos a formación inicial para orientadores que acceden por vez primeira aos Departamentos de Orientación, e formación permanente para orientadores en exercicio, tanto na modalidade presencial como en rede.

 

baner orientacion educativa

Equipos directivos

Gallego

Os Equipos Directivos xogan un importante papel para o bo funcionamento e a mellora da calidade dos centros educativos. Son un factor clave na dinamización dos procesos de ensinanza, no desenvolvemento de prácticas pedagóxicas innovadoras e na creación dun clima organizacional que favoreza unha visión compartida entre docentes, familias e alumnado.

O itinerario formativo elaborado dende o CAFI pretende:

  • proporcionarlles aos directivos noveis as ferramentas básicas para o exercicio das súas funcións,

  • potenciar as competencias técnicas e profesionais dos directivos escolares en activo mediante unha actualización permanente,

  • favorecer a creación de redes profesionais,

  • incrementar o seu interese pola innovación e a investigación, potenciando o liderado pedagóxico, organizativo e relacional.

 

 

 

baner equipos directivos

Saúdo a navegantes

Gallego

Benvidos ao Departamento de Organización Escolar e Diversidade.

 Neste Departamento planificamos e desenvolvemos actividades formativas dirixidas aos centros de ensino concibidos como unidade e diversidade educativa. Estas accións enfócanse á actualización permanente do profesorado cara ao avance de aulas e centros intelixentes.

 Todos nós, colaborativamente, mediante unha organización escolar eficiente, a atención á diversidade do alumno, a orientación educativa, a convivencia positiva e a implicación responsable de toda a comunidade somos quen de mellorar, achegar e cooperar en prol da excelencia educativa.

 Contamos convosco. As nosas portas están abertas á participación e suxestións.