Gallego

Fin do prazo de presentación de solicitudes de GT e Seminarios

Gallego

Prazos:

  • Preinscrición: Ata 10 de outubro, a traves da aplicación informática Fprofe
  • Elaboración do proxecto e solicitude de participación: Ata o 31 de outubro tamén a través de Fprofe e en papel.

Documentación:

  • Solicitude de participación: Anexo I da convocatoria debidamente cumplimentado no rexistro do CFR
  • Proxecto segundo o guión do Anexo II que deberá subirse tamén á aplicación Fprofe
  • Memorial final: 31 de maio 2013. Anexo III tamén subida á Fprofe
plan anual 2012
plan anual 2012

Programa da actividade de Formación para Directores e Xefes de Estudos

Summary: 

Nesta nova podedes descargar o programa para a actividade de Formación para Directores e Xefes de Estudos.
Gallego

Nesta nova podedes descargar o programa para a actividade de Formación para Directores e Xefes de Estudos.

xefes

Listaxe da asesoría de organización escolar e diversidade de Galicia

Gallego

XEFATURA DE DEPARTAMENTO

ASESORAS

ASESORES

ASESORES

ASESORES

ASESORES

ASESORES

ASESORES

 
listado de asesores

Atención á diversidade

Gallego

Na nosa comunidade, a atención á diversidade vén regulada polo Decreto 229/2011, do 7 de decembro (DOG, 21/12/2011). Nesta norma, defínese a atención educativa á diversidade como o conxunto de medidas e accións deseñadas coa finalidade de adecuar a resposta educativa ás diferentes características, potencialidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado. Estas medidas e accións implican a toda a comunidade educativa e deben concretarse en propostas curriculares e organizativas que teñan en conta a pluralidade de todo o alumnado.

A formación que imparte o CAFI para a atención á diversidade vai destinada a todo o corpo de mestres e profesores de todas as etapas educativas, xa que a Escola Inclusiva ha de dar resposta a todas as necesidades educativas específicas que se poidan presentar.

atencion a diversidade