Gallego

S1501044 Competencias profesionais docentes - Inglés

Summary: 
Curso sobre competencias profesionais docentes no ensino de inglés dirixido ao profesorado de inglés de todos os niveis. O prazo de inscripción remata o 25 de xaneiro e o curso comezará o 22 de febreiro. Ver programa en pdf
Gallego

Trataránse temáticas relacionadas co desenvolvemento profesional dos docentes de inglés de todos os niveis. Haberá sesións de interese xeral e outras específicas, a escoller, para infantil/primaria ou para secundaria. Prestarase especial atención a secuenciación de tarefas comunicativas, a contextualización, e a interculturalidade. Tamén se integrarán as TIC/TAC e se dará un marco xeral de fácil manexo e de impacto inmediato na aula.

Os relatores do curso serán: Martin Goosey do British Council de Madrid, Jarrett McDowell, licenciado pola universidade de Carolina do Norte, Francisco Ramos, doutor na Univesidade de Loyola Marymount de Os Angeles e experto en ensino biligue, e Will Varney,  formador de Macmillan Education.
 

S1501044 Competencias profesionais docentes - Inglés
S1501044 Competencias profesionais docentes - Inglés

Obradoiro de Oratoria no ámbito educativo

Summary: 
Curso presencial no CAFI
Gallego

OBXECTO: Apoiar na implantación da asignatura de Oratoria nas aulas a través dun programa de capacitación e motivación para docentes. 

METODOLOXÍA: 

 • Transversal. Na concepción de que a oratoria ten un carácter transversal, proponse a creación de grupos de participantes heteroxéneos no que se refire ás materias das que son responsables que contribúa a romper estereotipos que relacionen o desenvolvemento das competencias en oratoria con ámbitos estritamente lingüísticos.
 • Práctica. A oratoria entendida como capacidade de utilizar a palabra para nos comunicar, require que a translación de contidos sexa feita dunha perspectiva eminentemente práctica.
 • Orientada a resultados. Desde o primeiro momento as e os participantes terán como orientación a realización dunha exposición pública de curta duración que
  contribuirá a que cada participante busque a súa motivación para acadar un obxectivo claramente definido: unha exposición pública atractiva.

REFERENCIA: S1503016

TÍTULO:  Obradoiro de oratoria no ámbito educativo

HORAS PRESENCIAIS: 12

PRAZAS: 20

LUGAR: CAFI

Obradoiro de Oratoria no ámbito educativo
Obradoiro de Oratoria no ámbito educativo

Formación das estruturas de formación do profesorado

Summary: 
Formación das estruturas de formación do profesorado
Gallego

A Rede de Formación Permanente do Profesorado reuniuse en Sanxenxo os pasados días 10 e 11 de decembro para facer unha posta en común do traballo elaborado sobre o novo modelo competencial da función docente. Durante estas dúas xornadas presentouse o resultado deste esforzo conxunto que definirá o marco no que basear unha nova concepción da formación do profesorado.

Formación das estruturas de formación do profesorado
Formación das estruturas de formación do profesorado

Propostas didácticas centradas no alumno no contexto do proxecto europeo KA2 ENTELS-II

Summary: 
Curso en rede que transcurrirá entre febreiro e abril de 2016
Gallego

O obxectivo final do curso é desenvolver e analizar as metodoloxías innovadoras e aproximacións e métodos de avaliación para apoiar itinerarios, ritmos diferentes de aprendizaxe co fin de adquirir as competencias necesarias que demanda a sociedade e o mundo laboral.

O curso de formación online para profesorado está estruturado en 4 Módulos/ Itinerarios de aprendizaxe (Módulos multimedia):

 • Kit básico TIC (Obrigatorio)
 • Aprendizaxe centrado en el alumno/a

 • Emprendemento

 • Procesos de avaliación e seguimento do alumnado

Requisitos previos: profesorado en activo preferentemente de educación secundaria, manexo básico TIC e conectividade a internet.

 

Programas didácticos centrados no alumno no contexto do proxecto europeo KA2 ENTELS-II
Programas didácticos centrados no alumno no contexto do proxecto europeo KA2 ENTELS-II

Seminarios aprobados 2015/2016

Summary: 
Seminarios aprobados polo CFR da Coruña para o curso 2015/2016
Gallego

Xuntase arquivo coa relación de seminarios aprobados polo CFR da Coruña para o curso 2015/2016

seminarios aprobados

Cursos Calc

Summary: 
Información importante para quen dexese participar nos cursos CALC.
Gallego

Información para os que desexen participar nos cursos CALC.

 • É conveniente verificar os días e horas de celebración do curso a través da ficha da actividade en FPROFE: pestana Consulta/Inscrición - Consultar ou Inscribirse.

 • A adxudicación das prazas nos cursos CALC realizaráse conforme aos criterios de selección que figuran nas fichas de cada actividade.

 • Para poder participar nun curso CALC é necesario acreditar que se posúe o nivel de lingua inmediatamente anterior (por exemplo, ter o A2 para participar nun curso B1).

 • A acreditación de nivel de lingua solicitaráse ás persoas que resulten finalmente admitidas nos distintos cursos.

 • Aquelas persoas que cursaron e superaron o Bacharelato con inglés como primeira lingua poden acceder a participar nun curso CALC de nivel B1. Deberán acreditar esta situación coas calificacións do Bacharelato ou con certificación do centro onde cursou o Bacharelato.

 • Para as persoas que non poden acreditar o seu nivel real de lingua con titulacións, poden facer a proba de nivel. Ésta terá lugar o día 8 de setembro de 2015 no CFR da Coruña, de 11.00 a 12.00. En función do resultado acadado nesta proba poderáse acceder a un curso CALC de nivel B1 ou B2. Esta proba non é obrigatoria, e non conleva adxudicación de praza nun curso CALC.

 • Aqueles que desexen facer a proba de nivel, deberán inscribirse a través do FPROFE na actividade C1502008.

 

A Coruña, 2 de setembro de 2015.

Asesoría de Linguas Estranxeiras

CALC 2015

Xornadas galegas de linguas estranxeiras 2015

Summary: 
Petición de propostas para as Xornadas Galegas de Linguas Estranxeiras 2016
Gallego

Petición de propostas para as Xornadas Galegas de Linguas Estranxeiras 2016. Podénse facer propostas sobre distintas temáticas,  ámbitos e niveis educativos  en lingua galega, castelán, inglés, francés, portugués e alemán.  As propostas deben enviarse antes do 20 de outubro de 2015 a: cafi.linguas@edu.xunta.es

Xornadas galegas de linguas estranxeiras 2015
Xornadas galegas de linguas estranxeiras 2015

Plan Anual de Formación do Profesorado

Summary: 
Neste apartado pódese consultar o Plan Anual de Formación do Profesorado do curso 2015/2016
Gallego

Neste apartado pódese consultar o Plan Anual de Formación do Profesorado do curso 2015/2016. Premendo sobre a imaxe accedese a toda a información. Pódese consultar directamente os diferentes apartados nas seguintes ligazóns:

 

1. Normas xerais

2. Convocatorias

3. Erasmus +

4. Formación en centros

5. Actividades a desenvolver polo CAFI

6. Actividades a desenvolver polo CFR da Coruña

7. Actividades a desenvolver polo CFR de Ferrol

8. Actividades a desenvolver polo CFR de Lugo

9. Actividades a desenvolver polo CFR de Ourense

10. Actividades a desenvolver polo CFR de Pontevedra

11. Actividades a desenvolver polo CFR de Vigo

12. Inscrición nas actividades

13. Enderezos de interese

Plan Anual de Formación do Profesorado
Plan Anual de Formación do Profesorado

Procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2015

Summary: 
Orde do 12 de xuño de 2015
Gallego

Xúntase a Orde do 12 de xuño de 2015 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2015.

O prazo de presentación de solicitudes será de polo menos 10 días naturais de antelación con respecto á data de comezo da actividade. Para as actividades formativas que comezaron a partir do 1 de xaneiro, así como para aquelas que comecen a partir do día da publicación desta orde e que non poidan cumprir o prazo de solicitude de 10 días naturais de antelación, a solicitude entenderase en prazo sempre que sexa presentada dentro dos 15 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no DOG.

Destinatarios e requisitos:

 1. Poderá solicitar os ditos reintegros o persoal docente funcionario de carreira que imparta as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, con destino en centros docentes públicos en que exerza docencia directa co alumnado, equipos de orientación específicos, postos de asesoría dentro da estrutura administrativa da consellería, e na Inspección educativa.

 2. Así mesmo, poderán cursar solicitude as persoas en situación de interinidade que manteñan esta condición tanto no momento da presentación da solicitude como no momento da resolución. Para estes efectos entenderase como persoal interino unicamente aquelas persoas que teñan nomeamento como tales ata o remate do curso ou cursos académicos correspondentes.

 Os solicitantes non poderán percibir outro tipo de axudas para a asistencia á actividade solicitada.

Documentación necesaria

 a) Orixinal ou fotocopia da convocatoria da actividade para a cal se solicita o reintegro.

b) No caso de que a persoa solicitante non estea exercendo docencia directa nun centro docente público, certificación expedida polo/a xefe/a de servizo da súa unidade administrativa con indicación do posto de traballo que ocupa.

c) Orzamento dos gastos de matrícula e desprazamento. En ningún caso se farán constar gastos de mantenza e aloxamento.

d) Memoria explicativa dos motivos polos que se desexa asistir á actividade e repercusión da asistencia a esta na súa función docente.

Máis información

Correo electrónico: reintegros.fprofe@edu.xunta.es

Tl.: 981 546 515/ 881 997 635

Servizo de Formación do Profesorado

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2015
Procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2015

V1402012 Xornadas: Educar e colaborar nas redes sociais: Aprendizaxes móbiles

Summary: 
Os días 25, 26, e 27 de maio no CFR de Vigo desenvolverase a actividade: V1402012-XORNADAS: EDUCAR E COLABORAR NAS REDES SOCIAIS: APRENDIZAXES MÓBILES.
Gallego
Os días 25, 26, e 27 de maio no CFR de Vigo desenvolverase a actividade: V1402012-XORNADAS: EDUCAR E COLABORAR NAS REDES SOCIAIS: APRENDIZAXES MÓBILES.

Referencia: V1402012

Temporalización: 25, 26 e 27 de maio

Lugar:  Salón de Actos CFR de Vigo.

Redes

redes
redes