Gallego

Revista "Deporte, salud y Educación Física"

Gallego

O seguinte recurso é unha revisa dixital gratuíta online: Deporte, salud y Educación Física. Está en formato Flipboard, polo que se pode consultar dende Tablets e Smartphones pero tamén dende a web. Trata as seguintes temáticas:

 • Educación Física e Deportes. Artigos relacionados con deporte, alimentación para o deporte, hábitos saudables, exercicios, estiramentos, plans de adestramento, e outros beneficios do deporte  para a saúde.
 • As TIC no Deporte e na Educación Física. Presentaranse os últimos Gadgets tecnolóxicos, aplicacións para smartphones e tablets, programas de xestión deportiva e outras ferramentas de apoio e monitorización da nosa actividade física.
 • Educación. Deseño de actividades educativas, usos educativos de aplicacións para tablets e smartphones na aula e outros temas interesantes relacionados co ensino.
 • Saúde. Pequenas suxestións e recomendacións para para mellorar a nosa saúde, beneficios do deporte, como levar unha dieta san, receitas, beneficios dos alimentos e outras recomendacións saudables.
deporte e saude

Deseño, creación e titorización para a formación en rede

Summary: 

Novo curso a distancia ofertado fóra do Plan Anual de Formación ao profesorado.
Pretende formar ao profesorado para a titorización de cursos en rede, en Platega.
Gallego

A implantación da formación do profesorado en cursos en rede esixe dispoñer de creadores de cursos de formación así como de titores que desenvolvan os cursos a través de Platega.  Polo tanto cómpre formar a profesoras e profesores para que sexan quen de crear un curso de formación, por exemplo a través dunha licenza de formación, e titorizalo en Platega.

Destinatarios:

 • Profesorado creador de cursos para a formación en rede.
 • Profesorado titor de cursos en rede, en Platega
 • Profesorado relator de cursos de formación.
 • Profesorado creador de cursos virtuais complementarios do ensino presencial co seu alumando de ESO, Bacharelato, FP...


Competencias e obxectivos:

 • Desenvolver a competencia pedagóxica e didáctica precisa para a planificación, o deseño e a xestión dun curso en rede.

Obxectivos:

 • Manexar cursos a distancia, creados con Moodle.
 • Integrar contidos dixitais e multimedia en paquetes de contidos para os cursos virtuais, creados con eXeLearning.
 • Deseño da avaliación para os cursos virtuais.
 • Respectar a propiedade intelectual e os dereitos de autor e coñecer licenzas de autor para publicar recursos propios.
 • Crear cursos virtuais que respecten a normativa básica sobre accesibilidade.

Contidos

 • Deseño e creación de secuencias didácticas en cursos virtuais (nivel 3 de agregación).
 • Creación de cursos virtuais con Moodle.
 • Creación de paquetes de contidos con eXeLearning para incorporalos en cursos virtuais.

Coñecementos previos necesarios:

 • Manexo básico de Moodle como creador de cursos.
 • Manexo básico de eXeLearning como creador de paquetes de contidos.
 • Non é obxectivo deste curso ensinar o manexo de Moodle ou de eXeLearning, aínda que se facilitará documentación e información sobre eles. Estas dúas ferramentas usaranse para crear cursos virtuais e os seus contidos.

Temporalización e características:

O curso ten unha duración de 60 horas, das cales 53 son en rede e 7 presenciais. Impartirase dende o 11 de marzo ata o 30 de maio de 2014. Para a selección de participantes, teranse en conta os criterios de selección indicados na ficha da actividade en fprofe. Esta actividade ofértase con 100 prazas, estando aberto o prazo de inscrición ata o vindeiro 11/02/2014. Referencia: G1301083

Ligazón á ficha da actividade en fprofe.

Deseño, creación e titorización para a formación en rede

V1301053 e V1301054 Fase A1 e A2 Combas Galicia 2013/14 CFR Vigo

Summary: 

Do 18 de novembro ata o 30 de xuño de 2014 terán lugar os dous cursos: V1301053 e V1301054 FASE A1 e A2 COMBAS GALICIA 2013/14 no CFR de Vigo.
Gallego

Do 18 de novembro ata o 30 de xuño de 2014 terán lugar os dous cursos: V1301053 e V1301054 FASE A1 e A2 COMBAS GALICIA 2013/14 no CFR de Vigo.

Data de comezo: 18 de novembro.

Data de finalización: 30 de xuño.

Lugar de celebración: CFR de Vigo.

Número de horas totais: 30 h.

fprofe: www.edu.xunta.es/fprofe

Aula virtual: http://www.edu.xunta.es/centros/cfrvigo/aulavirtual/course/view.php?id=298

 

competencias básicas

Resolución definitiva da convocatoria de selección de centros educativos no proxecto de formación Combas Galicia para o curso 2013/2014

Summary: 

Resolución definitiva da convocatoria de selección de centros educativos no proxecto de formación Combas Galicia para o curso 2013/2014
Gallego
Combas
Combas

V1302005: II Xornadas para persoas coordinadoras de actividades de formación en centros

Summary: 

O vindeiro venres, 22 de novembro, terán comezo no CFR de Vigo, as II Xornadas para persoas coordinadoras de actividades de formación en centros.
Gallego

O vindeiro venres, 22 de novembro, terán comezo no CFR de Vigo, as II Xornadas para persoas coordinadoras de actividades de formación en centros.

Data de inicio: 22/11/2013

Data de finalización: 22/01/2014

Horas totais: 15 horas

Lugar de celebración: CFR de Vigo e IES O Castro (Vigo).

fprofe: www.edu.xunta.es/web/fprofe

Aula virtual: http://www.edu.xunta.es/centros/cfrvigo/aulavirtual/course/view.php?id=285

coordinadores

foto
foto

V1302009: Primeiros auxilios en educación

Summary: 

O vindeiro día 13 de novembro, darán comezo as Xornadas de Primeiros auxilios en educación, no CEIP Emilia Pardo Bazán, en Vigo.
Gallego

O vindeiro día 13 de novembro, darán comezo as Xornadas de Primeiros auxilios en educación, no CEIP Emilia Pardo Bazán, en Vigo.

Data: 

13/11/2013 - 15/11/2013

Sección: 

V1302009: Primeiros auxilios en educación

Summary: 

O vindeiro día 13 de novembro, darán comezo as Xornadas de Primeiros auxilios en educación, no CEIP Emilia Pardo Bazán, en Vigo.
Gallego

O vindeiro día 13 de novembro, darán comezo as Xornadas de Primeiros auxilios en educación, no CEIP Emilia Pardo Bazán, en Vigo.

aux

aux
aux

Ampliación do prazo da convocatoria de selección de centros educativos no proxecto Combas Galicia para o curso 2013/2014

Gallego

O prazo de presentación de solicitudes para participar no proxecto  “COMBASGalicia” para o curso 2013-2014 amplíase ata o día 11 de novembro de 2013.

Destinatarios:

Centros educativos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sostidos con fondos públicos que impartan Educación Primaria e/ou Educación Secundaria Obrigatoria.

Documentación necesaria

As solicitudes dirixiranse ao Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) ou ao Centro de Formación e Recursos (CFR) en cuxo ámbito estea integrado o centro educativo,  e constará da seguinte documentación:

- Solicitude segundo modelo do anexo I da convocatoria.

- Relación do profesorado participante consonte ao recollido no anexo II.

-  Certificación da aprobación de participación do Claustro seguindo o anexo III

-  Certificación da aprobación de participación do Consello escolar consorte o anexo IV.

proxecto combas

Convocatoria de selección de centros educativos no proxecto de formación Combas Galicia para o curso 2013/2014

Gallego

Normativa:

Xúntase a Convocatoria Combas Galicia  para a selección dos centros educativos que soliciten participar no proxecto.

 • O prazo de presentación de solicitudes remata o día 28 de outubro de 2013.

Obxecto:

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria oferta este proxecto de formación de apoio á integración das competencias básicas (CCBB) no currículo para prestar apoio aos centros educativos na busca de solucións para asegurar a presenza das CCBB nas concrecións curriculares e, consecuentemente, nas programacións,incidindo de forma especial na adecuación metodolóxica e na avaliación.

O proxecto estrutúrase en dúas fases: A Fase A1 está dirixida a centros que se incorporan por primeira vez ao Proxecto COMBAS Galicia. A Fase A2 está dirixida aos centros que xa desenvolveron a Fase A1 ou que, sen desenvolvela,  estean en condicións de abordala con éxito. Cada fase ten unha duración dun curso académico.

Destinatarios:

Centros educativos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sostidos con fondos públicos que impartan Educación Primaria e/ou Educación Secundaria Obrigatoria.

Documentación necesaria

As solicitudes dirixiranse ao Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) ou ao Centro de Formación e Recursos (CFR) en cuxo ámbito estea integrado o centro educativo,  e constará da seguinte documentación:

- Solicitude segundo modelo do anexo I da convocatoria.

- Relación do profesorado participante consonte ao recollido no anexo II.

-  Certificación da aprobación de participación do Claustro seguindo o anexo III

-  Certificación da aprobación de participación do Consello escolar consorte o anexo IV.

Máis información

CAFI ou CFR a cuxo ámbito pertenza o centro educativo

Servizo de Formación do Profesorado

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

proxecto combas