Gallego

Distancia de seguridade

Gallego

fr. subst. Marxe de separación mínima que debemos gardar respecto do vehículo de diante para poder realizar unha freada en condicións de seguridade. A distancia de seguridade é a suma da distancia de reacción e os metros percorridos antes de que a freada chegue ao seu valor máximo.

Tema: