O monte vivo
Mér, 16/07/2014 - 11:00

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

  • Consellería do Medio Rural
    • Dirección xeral de Ordenación forestal

Definición: participación dos escolares na protección do medio natural fronte aos incendios forestais.
Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: primaria e ESO
Límite de centros participantes: 13
Criterios de selección:

  1. Distribución territorial equitativa de acordo coa organización dos distritos forestais.
  2. Centros educativos no medio rural.
  3. Centros educativos en Zonas de Alto Risco de incendio (ZAR).
  4. O programa priorizará proxectos que consigan o obxectivo de incrementar a concienciación da poboación fronte aos incendios.

Responsable do programa:

Nome: Concepción García Redondo
Departamento:  Subdirección Xeral de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais
Teléfono: 981 546 058
Correo electrónico: concepcion.garcia.redondo@xunta.es

Obxectivo xeral

O obxectivo do programa é fomentar a participación activa e responsable dos escolares na protección do medio natural fronte aos incendios forestais, permitindo que tomen conciencia dos valores dos bosques, o seu uso sostible e a contribución á protección da biodiversidade.

O programa centrarase en incrementar a concienciación sobre os incendios forestais e a súa influencia sobre o equilibrio ecolóxico, as perdas que supón en canto á diminución da biodiversidade, da capacidade produtiva do monte e da calidade das augas, do ocio...

Palabras clave

Incendios forestais. Medio ambiente. Recursos forestais

Temporización

A temporización abarca todo o curso escolar.

Actividades e recursos

Criterios de avaliación da memoria final

Criterios xerais do Plan Proxecta

1. Participación activa do alumnado na realización do proxecto, na toma de decisións e na realización do produto final. Cómpre visibilizar claramente o traballo do alumnado a través de evidencias gráficas (a través de webs, blogs...) ou documentais.

2. Implicación da comunidade educativa (profesorado, familias e institucións do contorno) e creación entre todos dunha rede de traballo cooperativo.

3. Interdisciplinariedade do proxecto (desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade.

Criterios específicos

4. Número e calidade das actividades relacionadas co programa que foron desenvolvidas durante o curso.

5. Grao de cumprimento do programa con relación aos compromisos presentados na memoria inicial.

6. Nivel de calidade do traballo final.