Listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos de ingreso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres

Ven, 24/05/2013 - 08:30

Xúntase a Resolución do 14 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

  • No prazo de 10 días naturais desde o seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia desta resolución, os interesados poderán interpoñer as reclamacións previstas no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, de acordo co disposto na base cuarta, punto 2, da orde de convocatoria.