Sorteo dos membros dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo do concurso-oposición para o acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres para o ano 2013

Lun, 13/05/2013 - 11:00
Xúntase a listaxe do sorteo dos membros dos tribunais ao que fai referencia o punto 5.5 da orde do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.