Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Proxecto de Decreto polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería que ostenta as competencias en materia de educación

Mér, 24/04/2013 - 14:27

Co fin de dar cumprimento á Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia cómpre publicar na web da consellería o texto do proxecto do Decreto polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería que ostenta as competencias en materia de educación co fin de dar trámite de audiencia e información pública aos interesados en mandar proposicións, suxestións ou recomendacións.

Estado de tramitación: Fase intermedia. Apertura de prazo do trámite de audiencia e información pública.

Prazo para presentar proposicións, suxestións ou recomendacións: 7 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no portal www.edu.xunta.es

Centro directivo: Secretaría Xeral Técnica
Unidade Tramitadora: Subdirección Xeral de Recursos Educativos Complementarios.
Enderezo: Edificio Administrativo de San Caetano s/n - 15781 Santiago de Compostela

Teléfono de contacto: 981 544 428

Email de contacto: comedores.santiago@edu.xunta.es

Data fin de prazo de audiencia e información pública: sábado 4 de maio de 2013