Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Orde do 30 de abril 2010, pola que se convocan bolsas de colaboración en departamentos das universidades do Sistema Universitario de Galicia destinadas ao alumnado de excelencia académica, para o curso académico 2010/2011

Ven, 07/05/2010 - 10:01

Convócanse, en réxime de concorrencia competitiva, 35 bolsas de colaboración en departamentos das universidades do Sistema Universitario de Galicia, para o curso académico 2010/2011,  destinadas  o alumnado universitario do último curso de ensinanzas universitarias co obxectivo de iniciarse en   tarefas de docencia e de investigación  directamente vinculadas cos seus estudos.

1. Poderán solicitar estas axudas e ser  beneficiarios delas as alumnas e  alumnos universitarios que, ademais dos requisitos xerais esixidos no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,  reúnan os seguintes requisitos:

  • Non estar en posesión ou en disposición legal de obter o título académico de grao,licenciado, enxeñeiro ou arquitecto.
  • Matricularse no curso académico 2010-2011, en calquera das tres universidades que compoñen o SUG, no  último curso dos estudos conducentes a unha titulación de grao, licenciado, enxeñeiro ou arquitecto na  totalidade das materias ou créditos que lle resten para rematar os seus estudos, excluíndo do mencionado cómputo o proxecto fin de carreira. O alumnado que actualmente curse ensinanzas universitarias contempladas na Lei de Reforma Universitaria (LRU) deberá ter superado no momento de formalización da matrícula do curso 2010/2011, o primeiro ciclo e o 45 % dos créditos que integran o segundo, con excepción do  alumnado de medicina que deberá ter superado o 60 %. O alumnado  que curse ensinanzas de grao deberá ter superado o 72% dos créditos da titulación. 
  • Presentar o proxecto de colaboración nos termos que  establece o artigo 6º c) desta orde.
  • Posuír unha nota media simple no seu expediente académico igual ou superior a 2, calculada cos parámetros  reflectidos no protocolo de colaboración subscrito, o 21 de febreiro de 2005, entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as universidades de Santiago de Compostela,  A Coruña e Vigo.    

2.  Estas axudas son compatibles con calquera outro tipo de bolsas ou axudas, tanto de institucións públicas como privadas, agás con aquelas que teñan a mesma finalidade.  Non  poderán beneficiarse desta axuda aqueles alumnos ou alumnas que xa a gozasen en convocatorias anteriores

Período da solicitude:

O prazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir do día seguinte á publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. O prazo remata o 7 de xuño de 2010.

As listas provisionais de admitidos e excluídos por documentación exporanse o 5 de xullo de 2010, as reclamacións faranse do 6 de xullo o 16 de xullo de 2010.