Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Borrador do Decreto de autorización de centros privados para impartir ensinanzas artísticas

Lun, 03/05/2010 - 18:27

Para dar cumprimento ao disposto no artigo 9 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na administración pública galega, publícase a relación dos proxectos das disposicións administrativas de carácter xeral en curso. 

Calquera proposición, suxestión ou recomendación relativa a estes proxectos poderá remitirse ao seguinte enderezo electrónico: sxcentros@edu.xunta.es