Orde do 17 de marzo de 2010, pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas a asociacións de estudantes universitarios para o curso académico 2009/2010

Ven, 26/03/2010 - 11:18

Poderán solicitar estas axudas o alumnado  universitario que cumpra os seguintes requisitos:

- Acreditar estar dadas de alta como asociación de estudantes no rexistro dunha das universidades do SUG.

- Non teren  ánimo de lucro.

- Estaren  constituídas por estudantes en activo quedando, polo tantoexcluídas as asociacións de antigos alumnos.

Que as súas actividades sexan realizadas na Comunidade Autónoma, se desenvolvan  preferentemente no seo da comunidade universitaria e repercutan directamente nos  seus estudantes.

Periodo da solicitude:

O prazo de presentación da documentación requirida será do 21 de maio ao 2 de xuño