Convocatoria de plans de formación permanente do profesorado para implantar en centros públicos no curso 2012/2013

Mar, 29/05/2012 - 08:44

Xúntase a Resolución do 22 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2012-2013.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como responsable da formación do profesorado, convoca plans de formación permanente para implantar en centros públicos no curso 2012-2013.

Que son?

Plans específicos de formación permanente que, partindo dunha avaliación das necesidades do centro, permitan deseñar accións formativas destinadas á actualización e o perfeccionamento das competencias profesionais do profesorado para a mellora da calidade da educación e dos resultados escolares.

Características

 • Terán como obxecto desenvolver unha ou máis liñas de traballo.

 • As liñas estarán integradas por un ou máis itinerarios formativos.

 • Teñen unha planificación mínima de dous cursos escolares e máxima de catro.

 • Deben estar aprobados polo Claustro e polo Consello Escolar e incluiranse na programación xeral anual do centro.

 • Debe participar máis do 50% do Claustro. Cada profesor/a pode integrarse como mínimo nun dos itinerarios que forman o plan.

Destinatarios

Centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Cada centro pode solicitar un único plan. Varios centros con necesidades comúns e proximidade xeográfica poderán presentar un plan conxunto.

Liñas de traballo

 1. Estratexias profesionais para a mellora da competencia en lectura e escritura (impresa e dixital), como ferramenta imprescindible para a aprendizaxe no alumnado, e potenciación do uso instrumental das linguas co seu tratamento integrado.

 2. Mellora da competencia lingüística do profesorado en linguas estranxeiras.

 3. Integración didáctica das TIC, e no uso para o traballo cooperativo en rede a través de espazos virtuais.

 4. Atención á diversidade e ao éxito escolar, promovendo a innovación, reflexión e avaliación da práctica educativa que propicie melloras metodolóxicas para o desenvolvemento das competencias básicas, do traballo cooperativo do profesorado así como dos cambios organizativos.

 5. Mellora da convivencia escolar e do clima de aula, fomentando valores básicos para o desenvolvemento persoal e as relacións sociais.

 6. Formación en competencias científicas e didácticas nas diferentes áreas do currículo.

 

Prazo de presentación e documentación a entregar

O prazo de presentación é dun mes a partir do día 29 de maio.

Coa solicitude debe adxuntarse a seguinte documentación:

 1. Documento de detección de necesidades formativas.

 2. Plan de formación permanente do profesorado en centros, no que figurará:

  1. Membros do equipo de formación do centro.

  2. Xustificación e diagnóstico de necesidades formativas detectadas e liñas de formación propostas para cada ano.

  3. Obxectivos xerais que se pretenden acadar co plan.

  4. Itinerarios formativos do plan especificando para cada ano:

   • Obxectivos.

   • Contidos.

   • Actividades: modalidades e temporalización.

   • Metodoloxía de traballo.

   • Orzamento estimado e desagregado por curso escolar dos gastos directamente relacionados co desenvolvemento das actividades formativas (material, docencia e desprazamentos de relatores).

   • Relación de profesores participantes.

  5. Medidas organizativas internas do centro previstas para o desenvolvemento do plan acordes coa normativa vixente que regula a homologación e rexistro de actividades de formación.

  6. Criterios e indicadores para o seguimento e avaliación do plan e da súa aplicación na aula.

 3. Certificación da aprobación do plan polo Claustro e o Consello escolar.

 

 • Para a presentación da solicitude poderán contar co apoio do CAFI ou o CFR do seu ámbito ou zona